VITAE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Vitae en Néerlandais

Résultats: 245, Temps: 0.0315

vitae (182)

Exemples d'utilisation de Vitae dans une phrase et leurs traductions

Het vitae

Sauf que ces marques s'alignent précisément avec un point vitae vis.
Behalve dat deze merktekens exact uitgelijnd is met het vitae vis punt.
Certaines créatures peuvent être identifées grâce à la vitae vis qu'ils attaquent.
Bepaalde schepsels kunnen geïdentificeerd worden door het vitae vis punt waar ze zich op richten.
D'autres exemples de phrases
Un curriculum vitae de l'auteur;
Een curriculum vitae van de auteur;
Un curriculum vitae et un état de service seront joints à leur demande.
Een curriculum vitae en een dienststaat moeten aan de aanvraag worden toegevoegd.
Un curriculum vitae du candidat ou des candidats.
Een curriculum vitae van de kandidaat of de kandidaten.
Curriculum vitae avec la mention des prerstations d'enseignement;
Curriculum vitae met vermelding van de onderwijsprestaties;
Curriculum vitae de M. Jacques Biancarelli.
Curriculum vitae van de heer Jacques Biancarelli.
Un curriculum vitae et une photo récente.
Een curriculum vitae en een recente foto.
Je regardais votre curriculum vitae. Vous êtes né en Ouganda.
Ik zag in uw curriculum vitae... dat u in Oeganda geboren bent.
Les candidats introduisent un curriculum vitae et une lettre de candidature.
De kandidaten dienen een curriculum vitae en een sollicitatiebrief in.
Ils se nourrissent de"spiritus vitae.
Zij voeden zich met spiritus vitae.
Une première sélection peut se faire sur base du curriculum vitae.
Een eerste selectie kan worden doorgevoerd op basis van het curriculum vitae.
Votre lettre de sollicitation devra être accompagnée d'un curriculum vitae.
Uw sollicitatiebrief moet vergezeld gaan van een curriculum vitae.
Une brève description de la motivation et un curriculum vitae.
Een korte omschrijving van de sollicitatieredenen en een curriculum vitae.
Une première évaluation peut se faire sur base du curriculum vitae.
Een eerste evaluatie kan gebeuren op basis van het curriculum vitae.
Annexe: curriculum vitae de M. Peter Praet.
Bijlage: Curriculum vitae van Peter Praet.
Un curriculum vitae comprenant au moins les données suivantes.
Een curriculum vitae bestaande uit minstens volgende gegevens.
Je l'ai appelé Aqua Vitae.
Ik noemde hem Aqua Vitae.
Filippo, réunis toute la doc sur Aqua Vitae.
Filippo, zoek alles uit over Aqua Vitae.
Ces pauvres âmes sont ciblées pour leur vitae vis.
Die arme zielen zijn doelwitten door hun vitae vis.
Jean-Claude Trichet Curriculum vitae.
Jean-Claude Trichet Curriculum vitae.
Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique.
Zij beoordeelt het curriculum vitae van de kandidaten en onderzoekt hun pedagogisch et artistiek project.
Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique.
Zij beoordeelt het curriculum vitae van de kandidaten en onderzoekt hun pedagogisch en artistiek project.
Avec votre curriculum vitae, c'est du latin, mais vous n'avez pas besoin de le savoir.
Met je curriculum vitae... dat is Latijns trouwens, dat hoef je niet te weten.
Un curriculum vitae et un certificat de bonnes vie et moeurs y seront joints.
Een curriculum vitae en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag dienen er bijgevoegd te worden.
Ce curriculum vitae n'avait d'autre but que de faciliter et d'accélérer les travaux du jury.
Het curriculum vitae had uitsluitend tot doel de werkzaamheden van de jury te vergemakkelijken en te versnellen.
Joindre à son dossier de candidature un curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation;
Bij het dossier van kandidaatstelling een curriculum vitae en een motivatiebrief voegen;
Les candidats doivent joindre leur curriculum vitae et leurs motivations ainsi que la preuve que les conditions requises sont remplies.
De kandidaten moeten hun curriculum vitae en motivering bijvoegen alsook het bewijs dat zij voldoen aan de vermelde voorwaarden.
Un curriculum vitae, accompagné des pièces attestant que le candidat remplit les conditions précitées(3 exemplaires);
Een curriculum vitae, vergezeld van de verantwoordingsstukken waaruit blijkt dat de kandidaat aan de voormelde voorwaarden voldoet( 3 exemplaren);
Vous devez créer votre compte et envoyer votre currucilum vitae avec la mention« inscription web»;
Je dient een account aan te maken en uw standaard curriculum vitae op te sturen met de vermelding« webinschrijving»;

Résultats: 245, Temps: 0.0315

Voir également


le curriculum vitae
het curriculum vitae curricula vitae
du curriculum vitae
het curriculum vitae
son curriculum vitae
zijn curriculum vitae zijn cv
votre curriculum vitae
uw curriculum vitae uw standaard-curriculum vitae
au curriculum vitae
op het curriculum vitae
d'un curriculum vitae détaillé
een gedetailleerd curriculum vitae uitvoerig curriculum vitae
un curriculum vitae ainsi
een curriculum vitae en curriculum vitae overmaken alsook
curriculum vitae des personnes
de curricula vitae van de personen curriculum vitae van de mensen
et le curriculum vitae
en curriculum vitae
accompagnées du curriculum vitae
vergezeld gaan van het curriculum vitae
un bref curriculum vitae
beknopt curriculum vitae kort curriculum vitae
les candidatures avec curriculum vitae
de kandidaturen met curriculum vitae de sollicitaties met curriculum vitae
être accompagnée d'un curriculum vitae
vergezeld zijn van een curriculum vitae curriculum vitae te voegen waaruit vergezeld gaan van een curriculum vitae
accompagnée de leur curriculum vitae
vergezeld van hun curriculum vitae
curriculum vitae structuré et conformément
gestructureerd curriculum vitae en overeenkomstig gestructureerd currciculum vitae en overeenkomstig
les demandes avec curriculum vitae doivent
de aanvragen met curriculum vitae moeten
les inscriptions avec curriculum vitae doivent
de aanvragen met curriculum vitae moeten
vitae et de toutes les pièces
vitae en alle stukken
du curriculum vitae standardisé de selor
standaard-curriculum vitae van SELOR
cette sélection doit être accompagnée d'un curriculum vitae
selectie moet vergezeld zijn van een curriculum vitae

"Vitae" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus