FUNCTIONEREN EN FRANÇAIS

Traduction de Functioneren en Français

Résultats: 3896, Temps: 0.0569

Exemples d'utilisation de Functioneren dans une phrase et leurs traductions

Functioneren in de beheersgebieden voor SOx-emissie.
Fonctionnement des zones de contrôle des émissions de SOx.
De wijze van functioneren van de mandaathouder.
La manière de fonctionner du mandataire.
De onafhankelijkheid en het goed functioneren van justitie.
L'indépendance et le bon fonctionnement de la justice.
Geen enkel democratisch land kan functioneren zonder een sterk maatschappelijk middenveld.
Aucun pays démocratique ne peut fonctionner sans une société civile forte.
Besluiten functioneren niet automatisch.
Les décisions ne fonctionnent automatiquement.
De scheidsrechters functioneren als vrij verkozen rechters.
Les arbitres fonctionnent en tant que juges librement choisis.
Ze functioneren met een efficiëntie van 12.000 procent.
Il fonctionne avec une efficacité de 12 000.
Ze zijn bedekt met huid en functioneren nauwelijks.
Theyre recouvert de peau et à peine fonctionner.
We functioneren niet meer zo makkelijk.
On ne fonctionne plus si facilement qu'autrefois.
De marine kan niet functioneren zonder haar koks.
La Navy ne peut pas fonctionner sans ses cuisiniers.
Hoeveel androïden functioneren nog?
Combien de vos androïdes fonctionnent encore?
Uw speeltjes functioneren niet meer.
Aucun de vos joujoux ne fonctionnera.
Ben je je bewust dat dit apparaat alleen kan functioneren in daglicht?
Tu es conscient que ce truc ne fonctionnera que de jour?
Elk pyrotechnisch artikel moet correct functioneren wanneer het gebruikt wordt waarvoor het is bestemd.
Chaque article pyrotechnique fonctionne correctement lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination.
Functioneren de satellieten weer?
Les satellites sont-ils de nouveau fonctionnels?
Want Europa gaat voort en haar instellingen zullen ten volle blijven functioneren.
Car l'Europe continue et ses institutions continueront à fonctionner pleinement.
De muren functioneren nauwelijks nog.
Les murs fonctionnent à peine.
Haar nieren functioneren niet meer.
Ses reins ne fonctionnent plus.
Technisch gezien functioneren ze prima.
Techniquement, ils sont parfaitement fonctionnels.
We functioneren nog steeds.
On fonctionne toujours.
Zonder een hechte samenwerking tussen de instellingen kan de Europese Unie niet functioneren.
L'Union européenne ne pourrait pas fonctionner sans une étroite coopération entre les institutions.
Maar de familie moet altijd functioneren.
Mais la famille fonctionnera toujours.
Ik geloof niet dat jullie begrijpen hoe daklozen functioneren.
Je ne pense pas que vous comprenez bien comment un SDF fonctionne.
Mannennetwerken functioneren zonder enig probleem.
Les réseaux masculins fonctionnent sans aucune difficulté.
De meeste van onze patiënten functioneren slecht of helemaal niet.
La plupart de nos patients sont peu ou pas fonctionnels.
De Commissie moet echter in staat zijn de interne markt te laten functioneren.
La Commission doit cependant être en mesure de faire fonctionner le marché intérieur.
Deze verschillende structuren functioneren goed en verschaffen de belegger efficiënte bescherming.
Ces structures différentes fonctionnent bien et assurent une protection efficace des investisseurs.
Dit betekent dat de wisselwerking tussen de financiële markten en oliemarkten kan functioneren.
Cela signifie que l'interaction entre les marchés financiers et les marchés pétroliers peut fonctionner.
Ik vind het systeem dat wij in Zweden hebben, goed functioneren.
Je trouve que le système que nous appliquons en Suède fonctionne bien.
Ik kan u niet de garantie bieden dat het systeem zal functioneren.
Je ne peux pas vous garantir que le système va fonctionner.

Résultats: 3896, Temps: 0.0569

Voir également


functioneren daarvan
son fonctionnement leur bon fonctionnement
functioneren overeenkomstig
fonctionner conformément fonctionnent selon
functioneren van het bureau
au fonctionnement de l'agence fonctionnement du centre
functioneren van de democratie
fonctionnement de la démocratie
functioneren van deze programma's
exploitation de ces programmes
functioneren van de richtlijn
le fonctionnement de la directive
functioneren van onze instellingen
fonctionnement de nos institutions
kan functioneren
peut fonctionner puisse fonctionner correctement
goede functioneren
bon fonctionnement bonne marche
niet functioneren
pas fonctionner ne fonctionnent pas non-fonctionnement inefficaces
moet functioneren
doit fonctionner il doit opérer doit agir
deugdelijk functioneren
bon fonctionnement fonctionnement correct
gebrekkig functioneren
dysfonctionnements fonctionnement défectueux
technisch functioneren
fonctionnement technique
goed functioneren van
bon fonctionnement
het functioneren van het systeem
fonctionnement du système
het functioneren van de unie
fonctionnement de l' union
het functioneren van de geëvalueerde
fonctionnement de l'évalué
het functioneren van de regeling
fonctionnement du régime
het functioneren van deze verordening
fonctionnement du présent règlement

"Functioneren" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus