MIJN EN FRANÇAIS

Exemples d'utilisation de Mijn dans une phrase et leurs traductions

Hij is blijkbaar mijn patiënt niet meer.
Apparemment, il n'est plus mon patient.
Omdat je mijn man bent.
Car tu es mon mari.
Voor mijn club.
Pour mon club.
Mijn gemeenschap, mijn land en mijn wereld.
Ma communauté, mon pays et mon monde.
Mijn nicht en ik waren vorig jaar lassokampioenes van Colorado.
Avec ma cousine, on a remporté le lancer de lasso l'an dernier.
Dat is mijn veilige plek.
C'est mon refuge.
Mijn witte bloedcellen zijn paranoïde xenofoben.
Mes globules blancs sont des racistes paranos.
Zonder mijn medeweten.
Sans que je le sache.
Mijn arme Mac!
Mon pauvre Mac!
Je hebt mijn beste vriend vermoord!
Tu as tué ma meilleure amie!
Mijn dochter.
Ma fille.
Mijn ouders zullen je geweldig vinden.
Mes parents vont vous adorer.
Mijn vader is geen risico.
Mon père n'est pas un risque.
Mag ik mijn telefoon opladen?
Je peux recharger mon portable?
Ik heb mijn leven, en Sanjay het zijne.
J'ai ma vie et Sanjay la sienne.
Mijn beha.
Mon soutien-gorge.
Mijn generatie groeide op in een digitale vissenkom.
Ma génération a grandi dans un aquarium digital.
Mijn verblijf?
Mon séjour?
Mijn beste Kodan vrienden!
Mes chère amis Kodan!
Dit is mijn enige copie.
C'est ma seule copie.
Mijn borst.
Ma poitrine.
Ik verwacht dat mijn mensen beter kunnen liegen dan dat.
J'attends de mes employés qu'ils mentent mieux que ça.
Was dat mijn vrouw?
C'était ma femme?
Mijn mechaniciën heeft gebeld.
Mon mécanicien a appelé.
Mijn eerste keer in het buitenland.
Ma première fois à l'étranger.
Mijn vriend, Het is moeilijk, nietwaar?
Mon ami, c'est difficile, n'est-ce pas?
Ik probeer mijn kinderen op alle mogelijk manieren te helpen.
J'essaie d'aider mes enfants de toutes les façons possible.
Mijn naam is Jackson.
Je m'appelle Jackson.
Ik probeer mijn advocaatkosten te dekken.
J'essaie de couvrir mes frais de justice.
Jullie denken dat mijn ouders het hebben gedaan.
Vous pensez que mes parents sont coupables.

Résultats: 30, Temps: 0.0421

"Mijn" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus