ZIJN EN FRANÇAIS

Traduction de Zijn en Français

Résultats: 606077, Temps: 0.416

Exemples d'utilisation de Zijn dans une phrase et leurs traductions

Dit zijn mensen.
Ce sont des humains.
En zijn prachtige zoon?
ET son adorable fils?
Dat zijn geen Duitse vliegtuigen.
Ce sont pas des avions allemands.
Ze zijn uit elkaar, oké?
Ils ont rompu, ok?
Haar kleren zijn ook onzichtbaar.
Ses vêtements aussi sont invisibles.
Ik kan je zijn naam vertellen, Seth Parrino.
Je connais son nom. Seth Parrino.
Sommigen zijn wel lief.
Certaines étaient plutôt douces.
Wat is zijn achternaam?
Quel est son nom?
Ze zijn in de goederenlift.
Ils ont pris le monte-charge.
Dat zijn namen, geen woorden.
Ce sont des noms, pas des mots.
Ze zijn gewoon verdwenen.
Ils ont juste disparu.
Wat was zijn achternaam?
Quel était son nom?
De werkingskosten van de beroepskamer zijn ten laste van de Franse Gemeenschap.
Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française.
Ze zijn hier geweest.
Elles étaient ici.
We zijn geen vriendinnen meer.
Nous ne sommes plus amies.
De wapens zijn individueel en eigendom van de NVBIAC.
Les armes sont individuelles et sont la propriété de la SA BIAC.
Niet zijn stijl.
Pas son genre.
Slechts 4% zijn" technology followers.
Seuls 4% étaient des"utilisateurs-suiveurs.
We zijn genaaid.
Nous sommes foutues.
Kartels zijn hardcore concurrentiebeperkingen.
Les ententes constituent des restrictions de concurrence caractérisées.
Ze zijn bang, Jasper.
Ils ont peur, Jasper.
Nieuwe psychoactieve stoffen zijn een groeiend probleem.
Les nouvelles substances psychoactives constituent un problème de plus en plus préoccupant.
Ze zijn intiem.
Ils étaient intimes.
Ik wilde zeker zijn, dat we niet gevolgd werden.
Je voulais être sûr qu'on est pas suivi.
Ze zijn dezelfde leeftijd.
Ils ont le même âge.
Of neemt zijn hond mee naar Belize?
Ou emmène son chien à Belize?
Wij drieen zijn degene die het meest van haar hielden.
Nous trois sommes ceux qui l'aimions le plus.
Die zijn oprechter.
Elles sont plus honnêtes.
We zijn kwetsbaar.
Nous sommes vulnérables.
Ik zal zijn kantoor nog eens proberen.
Je vais essayer son bureau encore une fois.

Résultats: 606077, Temps: 0.416

TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus