AKO STE DODALI IN ENGLISH

What does ako ste dodali mean in Croatian

Results: 846, Time: 0.0601

ako ste
if you're (3226) if you are (2416) if you have (795) if you were (175) if you had (38)

Examples of using Ako Ste Dodali in a sentence and their translations

Ako ste dodali slomiti bademe da bi se ukusna marokanska jelo zove amlou.
If you added crushed almonds that would be a delicious moroccan dish called amlou.
Ako ste dodali telepatiju na svom dugom popisu talenata, nema šanse da bi mogao znati.
Unless you have added telepathy to your long list of talents, there's no way that you could have known that i had chosen today to end our dialogue with the machine.
Ako ste dodali gornju odjeću s uskim hlačama ili suknjom i tankom pukom, bolje je odabrati pravokutnu kvačicu, malu poštansku torbicu na dugoj traci ili torbicu za nošenje.
If you have added outerwear with tight pants or a skirt and a thin heel, it is better to choose a rectangular clutch, a small postman's handbag on a long strap or a frame tote bag.
Ako vaše dijete dodirne web-vezu u aplikaciji ili igri koju ste dodali u dječji kutak, moći će pristupiti toj web-stranici u pregledniku i slijediti veze koje tamo pronađe.
If your child taps a web link from an app or game you have added to Kid's corner, they will be able to access that web page in the browser and follow any links they find there.

Dobro, ali ako ste izbjegavanje ljudi, dodaj jo na svoj popis.
Fine, but if you're avoiding people, add jo to your list.
Ako ste dugo u kadi, nakon pola sata dodajte još poneku kap.
If you are taking a long bath, add few more drops after half an hour.
Na stranici za postavljanje značajke moja obitelj ili ste postavili obiteljski račun pomoću nekog drugog microsoftova servisa, možda
On the my family before or have set up a family using another microsoft service, you may not
I, ako je doista pozdrav, koliko je zaslužen!svaki put kad ste djelovali na inspiraciji na razini duše- nešto što ste smatrali samo lijepim gestom ili"pravoj stvari za učiniti"- dodali ste svjetlo vašem svijetu.
And, if indeed a salute, how well deserved it is!Every time you acted upon a soul-level inspiration—something you considered only a nice gesture or"the right thing to do"—you added light to your world.
Ako biste dodali... sestra mary je trebalo putovati?
If you just want to hand some of... sister mary was going on the trip?
Čoveče, moja poznavanje hemije je malo zarđalo, ali ne bi li išao brže ako bi dodali još jedan ugljeni molekul, nego kalijum?
Boy, my chemistry is a little rusty, but wouldn't it run cleaner if they added another carbon molecule before the potassium?
Ako bi dodali trećeg zastavnik taner bi mogao početi ono unapređenje na lanserima torpeda o kojem sam vam pričao.
If we added a third ensign tanner would be free to begin those upgradesto those torpedo launchers i told you about.
Ako smo dodali sve ove količine, dobili smo nešto što nije djeljiv po(it's), ali, s druge strane, jer ostataka su isti kao i ostataka, tako da imamo suprotnosti.
If we add all these quantities, we get something which is not divisible by(it's), but, on the other hand, because the residues are the same as the residues, so we have a contradiction.
argument zašto nešto bez veličine mogao ne postoji: jer ako je dodao da se nešto drugo, to neće učiniti je veća,
argument why something without magnitude could not exist: for if it is added to something else, it will not make it bigger, and
Ili je dodaju ako ne postoji.
Or they add it if it isn't there.
Nije loše ako mogu dodati na to.
That's not bad if i can add to it.
Znam da ti je lista jako značajna ali ako nisi dodao na nju da neko ubije boga u tebi predlažem da idemo.
Ted, i know that your list is very important to you, but unless you have decided to add having someone feed you your own legs, i suggest we go.
Jer ako je dodao da se nešto drugo, to neće učiniti je veća, i ako ga je oduzeti, to neće učiniti ga manje.
For if it is added to something else, it will not make it bigger, and if it is subtracted, it will not make it smaller.
Ako je dodamo ostalim žrtvama prije no što se casp pojavio u gradu, ona je u stvari 23.
If you add her to the girls the cusp took before he came into town she's actually the 23rd victim.
Inovacije idu ruku pod ruku s općim društvenim napretkom samo ako su svi dionici uključeni i od njih imaju koristi, ako je dodana vrijednost pravedno raspoređena i ako se ne ukidaju socijalna prava.
Innovation will go hand-in-hand with general social progress only if all stakeholders are included and profit from it, if the value added is fairly distributed and if there is no dismantling of social rights.
Popis kontakata kome šaljete je podešen da sakrije popis primatelja. mnogi sustavi e-pošte dodaju apparently-to zaglavlje za poruke koje imaju samo BCC primatelje. ovo zaglavlje, ako je dodano, će usprkos tome ispisati sve vaše primatelje u vašoj poruci. da bi ste to izbjegli, trebali bi ste dodati bar jednog primatelja u Za: ili CC: polje.
The contact list you are sending to is configured to hide list recipients. many email systems add an apparently-to header to messages that only have BCC recipients. this header, if added, will list all of your recipients in your message. to avoid this, you should add at least one To: or CC: recipient.
Ako ste već dodali imessage računa prije, don' brini, slijedite korake u nastavku:.
If you already add an imessage account before, don't worry, please follow steps below:.
koje ste snimili s kamerom i one koje ste dodali u svoj telefon, te ste ga konfigurirali za usklađenost
If you have a picasa account associated with a google account that you have added to your memory card, including those you have taken with the camera and those you downloaded from
Ako imate pridružen picasa™ račun s google™ računom koji ste dodali u svoj telefon, te ste ga konfigurirali za usklađenost s picasa™, galerija isto tako prikazuje vaše picasa™ web albume.
If you have a Picasa™ account associated with a Google™ Account that you have added to your phone, and if you have configured it to sync with Picasa™, gallery also displays your Picasa™ web albums.
Ako ustanovite da nešto ne radi kako treba, ili ste dodali koji pojam u rječnik molim vas pošaljite mi e-mail: enig@periodni.com ugodan rad i uspješnu uporabu!
Should you find any bugs, or in case you have any good ideas on improvements, please contact me by e-mail: enig@periodni.com Enjoy!
Što ako su ju tobinci dodali?
What if the tobins added it?
Ako ti pomogne da seopustiš... da li ste vi htjeli nešto dodati?
If it helps you to vent...(i will break your fingers.).
Ako ste dodali zatvoreni biljka povezana sa elementom drvo u prostoru sektora, poput onih koje su povezane sa elementom metala, što je povoljnije za osobu koja živi u sobi, takva postrojenja bi suzbiti uspjeh ovog čovjeka.
If you add indoor plant associated with the element tree in the space sector, such as those associated with the element metal, which is favorable for a person living in a room, such a plant would suppress success of this man.
Ako ste dodali zatvoreni biljka povezana sa elementom drvo u prostoru sektora, poput onih koje su povezane sa elementom metala, å¡to je povoljnije za osobu koja å¾ivi u sobi, takva postrojenja bi suzbiti uspjeh ovog ä ovjeka.
If you add indoor plant associated with the element tree in the space sector, such as those associated with the element metal, which is favorable for a person living in a room, such a plant would suppress success of this man.
Ako nisi otvoren,ko ce dodati?
If you ain't open, who will you pass it to?
Ali ako niste otvoreni,kome cete dodati.
And if you're not open, who are you gonna pass it to?

Results: 846, Time: 0.0601

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More