Translation of "by měla být" in English

Results: 1849, Time: 0.0055

should be ought to be is supposed to be would be should have

Examples of By Měla Být in a Sentence

Casey by měla být více diskrétní.
Casey should be more discreet.
To by měla být záležitost vnitrostátních právních předpisů a vlád- je na vnitrostátních parlamentech jednotlivých členských zemí, aby
This ought to be a matter for national legislation and national governments- for the national parliaments of individual
Tvoje krev by měla být čistá.
Your blood is supposed to be pure.
Mezní rychlost by měla být dosažena mezi pěti a osmi vteřinami. v závislosti na atmosférických podmínkách, pozici těla a oblečení.
Velocity would be achieved between five and eight seconds depending upon atmospheric conditions body position and clothing
Ne, vaše matka by měla být .
No, your mother should have .
Emily by měla být volná.
Emily should be free.
Přistěhovalecká politika by měla být komplexní a měla by pokrývat celou škálu aspektů:
Immigration policy ought to be comprehensive and should cover a whole range of aspects:
Jedna z těch kulek by měla být v paní Espinosové.
One of these bullets is supposed to be in Mrs. Espinosa.
Tato dvě kritéria by měla být minimální podmínkou pro dosažení shody.
These two criteria would be a minimum condition for reaching an agreement.
se týkala adekvátnosti a funkčnosti systému vnitřní kontroly, a správní rada by měla být povinna tuto zprávu přijmout.
on the adequacy and effectiveness of their internal control systems, and boards should have these reports adopted.
Nutná je spolupráce, a tato spolupráce by měla být základem pro novou komplexní dohodu mezi Evropskou unií a Ruskem.
Cooperation is necessary and cooperation should be the basis for a new comprehensive agreement between the EU and Russia.
Heslem by měla být maximalizovat synergie a rozhodně se vyhnout umělému dělení na to, jak řešíme vnitřní a vnější krize EU.
The watchwords ought to be maximising synergies and avoiding' hard' or artificial splits between how we handle EU internal and external crises.
Amerika, by měla být svobodná země, ne?
America is supposed to be free country, no?
Jo, to by měla být otázka pro ženu.
Yeah, that would be a question for a woman.
parlamentu už nic společného se svobodou tisku, která by měla být zcela prioritní, ale pouze se tak testovala síla jednotlivých skupin.
to do with freedom of the press, which should have absolutely priority, but was simply a trial of strength between the groups.
A moje večeře s Jamattem by měla být třešničkou na dortu.
And my dinner with Jamatt should be the icing on cake.
nejméně rozvinuté země samy a pomoc společenství dárců by měla být založena na iniciativě a plné odpovědnosti přijímajících zemí.
own development, and assistance by the donor community ought to be based on the initiative and full ownership of the recipient countries.
Toto by měla být první generace Amerických dětí, u které očekáváme kratší dobu života než u jejich rodičů.
This is supposed to be the first generation of American children expected to lead shorter lives than their parents did.
To by měla být Magna Carta.
That would be the Magna Carta.
V důsledku toho se domnívám, že by měla být dána novým členským státům příležitost přizpůsobit úroveň rozvoje letectví
It is consequently my view that the new Member States should have the opportunity to adapt the level of development
To by měla být Esther Tillisová.
That should be Esther Tillis.
se musí změnit, budoucí reformovaná společná zemědělská politika by měla být více motivovaná výsledky a méně zatížená nadbytečnou regulací.
change, that a future reformed common agricultural policy ought to be more outcome-driven and less burdened with excessive regulation.
Casey, tohle by měla být tajná základna.
Casey, this is supposed to be a secret base.
No, to by měla být matka ... královna Ohniváčků.
Uh, that would be the mother... the Fireworm queen.
Aorta by měla být pružná, ale je tvrdá jako kámen.
The aorta should have elasticity to it, t it's rock hard.
Jo, brána by měla být otevřená.
Yeah, the gate should be open.
Úloha žen v průmyslu by měla být založena na zásadách rovného odměňování a rovného podílu na rozhodování.
The role of women in industry ought to be based on the principles of equal pay and equal involvement in decision-making.
Ano, Stanley, nevěsta by měla být v centru pozornosti.
Yes, Stanley, the bride is supposed to be the center of attention.
To by měla být původní čarodějka.
That would be the Original witch.
Je velmi důležité, aby měl každý z nich pocit, že je v těchto institucích zastoupený, a proto by měla být sídla evropských institucí rozmístěna po území celé Evropské unie.
It is important that all the European citizens feel they are represented and the institutions should have locations across the entire Union.

Results: 1849, Time: 0.0055

EXAMPLES
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More