Translation of "by mělo být" in English

Results: 1464, Time: 0.005

should be ought to be is supposed to be would be should have

Examples of By Mělo Být in a Sentence

Toto vyšetřování by mělo být v souladu s mezinárodními standardy.
This investigation should be in accordance with international standards.
Obnovení důvěry evropských občanů ve správné fungování jednotného trhu by mělo být prvořadou záležitostí Evropské komise.
Restoring European citizens' confidence in the proper functioning of the Single Market ought to be the European commission's prime concern.
Manželství by mělo být o kompromisech.
Marriage is supposed to be about compromise.
A to by mělo být pro...
And this would be for...
Celkově vzato, cílem každé léčby hospodářské krize by mělo být zabránit tomu, aby globální oteplování dosáhlo svého kritického bodu.
All in all, every cure for the economic crisis should have as its aim the prevention of global warming reaching a critical point.
Takže dítě by mělo být v nemocnici?
So the kid should be in a hospital?
Podobně i vysokoškolské vzdělávání by mělo být přizpůsobeno stále různorodějším společenským a hospodářským potřebám naší společnosti a neignorovat
Likewise, university education ought to be adapted to our societies' increasingly heterogeneous social and economic needs, while not
Tohle by mělo být umění.
This is supposed to be art.
Možná, kdyby jste mohli definovat pro nás, co si myslíte, že dlouhodobým cílem by mělo být .
Maybe if you could define for us what you think the long-term objective would be .
práv a politiky dobrého sousedství, přičemž hlavní cílem by mělo být soužití těchto zemí a jejich sousedů v míru.
human rights and policies of good neighbourliness, which should have peaceful coexistence between these countries and their neighbours as their prime objective.
Středomoří by mělo být oblastí míru, stability a bezpečnosti, kde se plně uznávají demokratické zásady a lidská práva.
The Mediterranean should be an area of peace, stability and security, where democratic principles and human rights are fully respected.
No, tohle by mělo být rychlý.
Well, this ought to be quick.
Tohle by mělo být bavlněné.
This is supposed to be cotton.
Tohle by mělo být dnešní číslo.
This would be the number now.
V Íránu, podle mého názoru, by mělo být rovněž vytvořeno diplomatické zastoupení Evropské unie.
It is also my opinion that the European Union should have diplomatic representation in Iran.
To by mělo být mě, a ne Joe Dirt!
It should be me and not Joe Dirt!
( PL) Pane předsedající, setkání představitelů Evropské unie a Ruska na Sibiři by mělo být setkáním mezi přáteli, kteří usilují o skutečné porozumění.
( PL) Mr President, the meeting between the representatives of the European Union and Russia in Siberia ought to be a meeting between friends seeking genuine understanding.
Tohle by mělo být šťastné období.
This is supposed to be a happy time.
Dobrá, Coope, co by mělo být na tvém seznamu co uděláš, než zemřeš?- Já umírám?
All Right, What Would Be On Your Listof Things To Do Before You Die, Coop?
Z tohoto důvodu je potřeba zvážit, zda by mělo být agentuře Frontex umožněno provádět zkušební projekty s třetími zeměmi jako příjemci.
As such, consideration should be given to whether Frontex should have the possibility of carrying out pilot projects with third countries as beneficiaries.
Červená, oranžová, žlutá a zelená by mělo být , kde bydlí.
Red, orange, yellow and green should be where he lives.- Correct.
Domnívám se proto, že očkování proti tuberkulóze by mělo být prováděno přednostně na klinikách v rozvojových zemích a
I therefore take the view that tuberculosis vaccination ought to be carried out as a priority in clinics in
Tohle by mělo být relativně jednoduché prozkoumání závěti.
This is supposed to be a relatively easy probate.
Moje opravdové jméno by mělo být hezké.
My real name would be nice.
Zabezpečení dodávek potravin je lidským právem, což znamená, že všem lidem by mělo být kdykoli fyzicky, ekonomicky i sociálně dostupné dostatečné množství
right, meaning that all people, at all times, should have physical, social and economic access to sufficient, safe
( PL) Paní předsedající, hlavním cílem této reformy by mělo být dosažení udržitelnosti a zlepšení konkurenceschopnosti pro odvětví vína unie.
( PL) Madam President, the main aim of this reform should be to achieve sustainability and improved competitiveness for the union's wine sector.
A můžete si strčit ten váš odznak tam, kde by mělo být vaše povolení.
And you can shove that badge where your search warrant ought to be .
jen to že by měla být blízko místa zvaného Scofield road, které by mělo být blízko nějakého kamenolomu.
than it may be near a place called Scofield Road, which is supposed to be near a rock quarry.
A to by mělo být dobré k čemu?
And that would be a good thing why?
Jen se ptám na věci, na které by mělo být snadné odpovědět.
i'm just asking questions that should have easy answers.

Results: 1464, Time: 0.005

EXAMPLES
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More