Translation of "celou dobu" in English

S Synonyms

Results: 2328, Time: 0.4729

Examples of Celou Dobu in a Sentence

Celou dobu byl mrtvý.
He was dead the whole time.
Uživatel musí celou dobu pevnì držet rukovìti obìma rukama.
The user must hold the steering firmly with both hands all the time.

Vy jste celou dobu poslouchali?
You were listening the whole time?
Psala jsi o něm celou dobu, co jsi byla ve škole!
You wrote about him all the time when you were in school!
Jo, mluvil o vás celou dobu, co jsme to dělali.
Yeah, he talked about you the whole time we were doing it.
Ale celou dobu věděla, kdo jsem, a začala vyhrožovat!
But all along she knew who i was, and she made threats!
A já seděl celou dobu ve vězení.
And all the time i sat in prison,

A celou dobu tě bránil v senátu.
And all the while he was defending you in the senate.
Ale celou dobu jsi byl gay.
But you were gay the whole time.
Lucasi, celou dobu byl na naší straně.
Lucas, he's been on our side all along.
Byl jsem s tebou celou dobu v san franciscu.
I was with you the whole time in san francisco.
Věděl jsi celou dobu, proč jsem tady, charlesi.
You have known all along why i was here, charles.
Strýček mac se celou dobu snažil dostat k brokovnici.
Uncle mac all the while tryin' to get that shotgun.
Matky to udělat celou dobu ve starých časů.
Mothers do it all the time in the old days.
Jsem celou dobu tady.
I'm all the way over here.
Věděl jsi celou dobu o mém bratrovi a tvé ženě.
You knew all along about my baby brother and your wife.
Mluvil jsem celou dobu.
I have been talking all day.
A po celou dobu jsem byla s tebou.
And i have been with you the whole time.
Ale celou dobu potřebuje ženu!
But all the time he needs his woman!
Může běžet celou dobu... do mexika!
He could go all the way... to mexico.!
A přitom celou dobu vím, že tenhle zmetek.
And all the while knowing that this little shit.
Celou dobu jsme ty blbečky vykuřovali všechny tři. proč?
We smoked them fools all day long all three of them.
Že jste byl celou dobu s kate.
That you have been with kate, all the time.
Vy jste celou dobu věděli, že tady byly.
You must have known all along they were here.
Ale po celou dobu zjišťuje, že jí chybí hroznýš.
All the while wondering if she misses the python.
Byla tam celou dobu.
She's been there the whole time.
Budu tady celou dobu.
I'm here all the way.
Povede vás celou dobu.
It will take you all the way.
Celou dobu žiješ s věcmi, které nemůžeš vidět.
You live all the time with things you can't see.
Naše cíle budou na mušce po celou dobu.
Our targets have been on the bong all day.

Results: 2328, Time: 0.4729

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "celou dobu"


každej den
neustále
každou chvíli
celej den
celou cestu
naplno
veškerý čas
celý čas
všechen čas
dálku až
tak daleko
tolik času
všemi způsoby
odjakživa
cestu až
furt
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More