Translation of "co se týče" in English

S Synonyms

Results: 1550, Time: 0.0079

Examples of Co Se Týče in a Sentence

A co se týče vás, pane Cole, pane Scoonesi, pane Fetchi a pane Milligane, s vaší prací jste skončili.
And as for you, Mr Cole, Mr Scoones, Mr Fetch and Mr Milligan, your work is done.
Co se týče obsahu: například v minulých týdnech byl v Rusku přijat nový zákon proti extremistům, který jasně
As regards the content: a new law against extremists, for example, has been adopted in Russia in
kterými se portugalští dělníci ve Švýcarsku setkávají, například co se týče změny práce nebo profese, sjednocení rodiny, přemístění do
problems facing Portuguese workers in Switzerland, for example, with regard to changes of job or profession, family reunification, relocation
Co se týče přestávky v liberalizaci finančních služeb, je rozdíl mezi finanční krizí z globálního pohledu a špatnými půjčkami a špatnými dluhy.
Regarding a pause in financial services liberalisation, there is a difference between the financial crisis, seen globally, and bad lending and bad debts.
Ale co se týče mého odchodu, na to můžeš zapomenout, protože, Sutton, ty jsi se mnou možná skončila,
But as far as me leaving, you can forget it, because, Sutton, you may be done with me,
Co se týče vaší otázky ohledně regionálního rozměru politiky soudržnosti po roce 2013, Lisabonská smlouva zachovává cíl, jímž
As to your question on the regional dimension of cohesion policy after 2013, the Lisbon Treaty maintains
Co se týče Komise, v roce 2007 bylo oproti průměrnému počtu 5 členů personálu v letech 2004 a
As concerns the Commission, 15 members of staff were subject to disciplinary measures in 2007, compared to
Co se týče mě a jakéhokoli Shepparda, ne.
The thing about me and any Sheppard, no.
A co se týče mě a mého současného milostného života... já, uh... jsem teď volný a rozhlížím se.
And as for me and my current romantic life... I, uh... i'm single now and looking.
Co se týče Řecka, řecké orgány schválily víceletý program fiskální konsolidace a strukturální reformy.
As regards Greece, a multi-annual programme of fiscal consolidation and structural reform has been agreed by the Greek authorities.
mohly být dosaženy konkrétní a dlouhodobé výsledky v provádění nového východního partnerství a co se týče Černomořské synergie.
long-term results can be achieved in implementing the new Eastern Partnership and with regard to Black Sea synergy.
( DE) Paní předsedající, naši občané mají vysoká očekávání, co se týče bezpečnosti a kvality svých potrain.
( DE) Madam President, our citizens have high expectations regarding the safety and quality of their food.
A co se týče Travise Tannera, sexuální obtěžování nebyl jeho nápad.
Oh, and as far as Travis Tanner goes, Sexual harassment wasn't his idea.
Situace, která vznikla po neúspěchu v Kodani tedy vytváří nejistotu co se týče budoucnosti mezinárodních operačních pravidel pro oblast snížení emisí
The situation brought about by the failure in Copenhagen therefore creates uncertainty as to the future international operational rules in the area
a směřují k tomu, aby se staly konkrétními kroky, zejména co se týče revize směrnice o bezpečnosti hraček.
an advanced stage towards becoming concrete actions, notably as concerns the revision of the Toy Safety Directive.
Co se týče toho něčeho, je daleko lepší, když se o něj nemusíte dělit.
The thing about the" quo" is, it's a lot sweeter when you don't have to share.
Co se týče vašeho velkého prezidenta, pana Sarkozyho, on možná ví něco o protekcionismu, ale určitě existuje jedna
As for your grand President, Mr Sarkozy, he may know something about protectionism, but there is one
Co se týče rovnováhy mezi politickými kritérii a sladěním země s acquis Společenství, Komise již navýšila přidělené prostředky
As regards the balance between political criteria and transposition of the acquis communautaire, the Commission has already
Co se týče otázky disciplíny, dovolte mi, abych se znovu vrátil k dohodě, které bylo dosaženo v Deauville,
With regard to the subject of discipline, allow me to return once again to the agreement reached in
To není tvoje chyba, ale co se týče tvé terapie...
that's not your fault, but regarding your therapy...
Co se týče investičních fondů a soukromých kapitálových fondů, chceme opatření teď.
As far as the hedge funds and the private equity funds are concerned, we want the measures now.
Co se týče okruhů 3a- Svoboda, bezpečnost a právo a 3b- Občanství, Rada hodlá provést jen jednu drobnou
As to headings 3a and 3b- Citizenship, freedom, security and justice- the Council intends to make only
Co se týče okruhu uchazečů, Komise na samém počátku dala najevo, že bude v této věci neutrální, neboť
As concerns the range of bidders, the Commission declared from the very start that it would be
Co se týče Sama, on a já už jsme toto absolvovali dřív.
The thing about Sam is he and I had been down this road before.
- A co se týče vás, kde jste byli?
And as for you, where have you been?
jménem skupiny PSE.-( FR) Co se týče připomínek, které učinil kolega poslanec pan Daul, to nejmenší, co člověk
( FR) As regards the comments by my fellow Member, Mr Daul, the least that one can
Co se týče jistých lokalit v Evropě, kde je možné prověřit, zda se suroviny nenacházejí v podloží- mám
With regard to certain locations in Europe where it is possible to check whether raw materials are present
Co se týče Běloruska, před třemi týdny navštívila Minsk delegace ze skupiny Evropské lidové strany( Křesťanští demokraté) a Evropští demokraté v Evropském parlamentu.
Regarding Belarus, three weeks ago a delegation from the Group of the European people's Party( Christian Democrats) and European Democrats in the European Parliament visited Minsk.
A, Rachel, co se týče tvého otce, nepadli jsme si zrovna do oka, ale respektuji ho.
And, Rachel, as far as your father goes, he and I don't always see eye to eye, but I do respect that man.
P.S. A co se týče vaší starosti o chabé zkušenosti s životem a zvláště s ženami, je bohužel
" p s As to your anxieties about your limited experiences" with life in general and women

Results: 1550, Time: 0.0079

EXAMPLES
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More