Translation of "co se týče" in English

S Synonyms

Results: 378, Time: 0.0146

Examples of Co Se Týče in a Sentence

A co se týče Piccola, porazili jsme ho také.
And as for Piccolo, we defeated him, too.
A co se týče jídla.
And regarding the food.

Co se týče eurobondů, existují tři kategorie.
With regard to Eurobonds, there are three categories.
Co se týče tvého otce,".
And as for your father,
Vaše instrukce Haldemanovi, co se týče CIA a FBI.
Your instructions to Haldeman regarding the c . i . a and the f . b . i.
Co se týče komet, samozřejmě.
With regard to comets, of course...'.
A co se týče Betty.
And as for Betty,

Ona jen konzultuje co se týče mých předpisů.
She's just consulting regarding my prescriptions.
Ale co se týče jeho syna, Mathayus,
But as for his own son, Mathayus,
Tak, co se týče odstranění vlasů.
Now, regarding hair removal.
Co se týče mě, mojí slabostí je meridiánŠan-čung.
As for me my weakness is my Shanzhong meridian.
Společnost byla snesitelná, ale co se týče jídla.
The company was tolerable, but as for the food.
No, co se tebe týče, chlupáči, tak pokec zkončil.
Well, far as you go, fur boy.
Jsem velmi vybíravý, co se týče žen.
I'm very picky about women.
Pete, co se týče té práce.
Pete, about that job.
Vyšetřuji vše, co se týče podezřelých úmrtí.
I investigate anything to do with a suspicious death.
Byl neoblomný, co se týče obrany jeho lodi.
He has been adamant about protecting his ship.
Pane Hornblowere, co se týče té... nehody.
Mr. Hornblower, about this... accident.
A konečně co se týče palestinského usmíření, které představuje významný krok.
Finally, as Palestinian reconciliation is a major step.
A co se týče toho vašeho, zítra je začátek.
And as to yours, tomorrow is day one.
Jo, Fezi, co se toho týče.
Eh yeah Fez, about that.
A celkem fádní co se motivu týče.
And pretty ordinary as far as motives go.
Ale co se týče všech těch lidí.
But as far as all the people.
A co se týče toho, jak jsem se choval.
And as far as how I been acting.
Ale co se týče kšeftu.
But as far as business go.
Pane doktore co se týče účtu.
Look, Doc, uh, about the bill.
A co se týče jeho synovce.
And as far as his nephew.
A co se týče výdajů?
And as to expenditure?
To se ale mýlí co se mě týče.
But they're wrong about me.
Věřím tomu, co se týče vašeho klienta.
I believe it about your client.

Results: 378, Time: 0.0146

EXAMPLES
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More