DÍVAT SE NA IN ENGLISH

Translation of Dívat se na in English

Results: 359, Time: 0.13

díval se napři pohledu nase na podívám
sledování nadívat se na
vidětpro zobrazenízobrazit

Examples of using Dívat se na in a sentence and their translations

Jen dívat se na Lexův rukopis je jako jehla v oku.
Just looking at Lex's handwriting is like needles in my eyes.
Jen dívat se na ni.
Just stare at it.
Už mě nebaví dívat se na šťastný holky v reklamách na tampóny.
I'm so tired of looking at happy girls in tampon ads.
Dívat se na ni, dokud nezmizí?
Stare at it until it disappears?
Prosím, dívat se na snímači. I' m…- Jsem Jonas.
Please gaze at the sensor. I'm…- I'm Jonas.
Milovala jsem je otevírat a dívat se na jejich krásné tváře.
I loved opening them up and looking at their beautiful faces.
Je jako jehla v oku. Jen dívat se na Lexův rukopis.
Is like needles in my eyes. Just looking at Lex's handwriting.
Ve Federaci jsme se ze zkušeností naučili dívat se na Romulany s nedůvěrou.
In the Federation, we have learned from experience to view Romulans with distrust.
Chci sedět a dívat se na tebe každý večer.
I want to sit and gaze at you each evening.
Takže dívat se na strop po dobu osmi hodin.
So stare at the ceiling for eight hours.
Prosím, dívat se na snímači.
Please gaze at the sensor.
Aby mohli všichni dívat se na mě jako lev v zoo.
So they can all stare at me like a lion in a zoo.
Dívat se na něj. A k tomu ještě.
Staring at him. And I would have to add, you know.
Ona říká, že ona nemá chtít dívat se na tebe celý den.
She says she doesn't wanna stare at you all day.
Nenapadlo mě dívat se na to takhle.
I never looked at it that way before.
Dívat se na tělo bez života s mrtvýma očima.
Staring at a lifeless body with dead eyes.
Ležet v trávě a dívat se na oblohu.
That's totally normal to lie in the grass and stare at the sky.
Líbilo se mi dívat se na svět jeho očima, chápeš?
I liked the way he looked at the world, you know?
A k tomu ještě… dívat se na něj.
And I would have to add, you know, staring at him.
Nic pro mě tam kromě dívat se na beden.
Nothing for me to do there except stare at the packing crates.
Ale pochybuji, že může brát telefon během hodiny a dívat se na něj.
But I doubt she took out her phone during class and looked at it.
Víš, viděla jsem vévodu Guillauma dívat se na hraběnku Stephanie.
You know, I saw how Duke Guillaume looked at Countess Stephanie.
Jediné, co jsem měl dělat, bylo, dívat se na něho.
ALL I HAD TO DO WAS KEEP LOOKING AT IT.
Ten, který jediný dívat se na tebe.
One that only looks at you.
Dívat se na vaše poznámky, ruce je špatné.
Looking down at your notes, your hands, is a downer.
Co to máš za nutkání dívat se na věci z té lepší stránky?
What is this compulsion you have to look on the bright side?
Dovol mi dívat se na tebe.
Let me gaze upon you.
Další rok, dívat se na Alici, jak pláče.
Another year of looking at Alice crying.
Je divné, dívat se na mrtvé díte a nemít poblíž nasupené rodiče.
Feels so weird to be looking at a dead kid
Dívat se na mě!
Eyes on me!

Results: 359, Time: 0.13

Word by word translation


se
- with you yourself myself himself to themselves ourselves

S Synonyms of Dívat se na


při pohledu na
se na podívám
nedívej se na
podíváme-li se na
looking at
si prohlížel
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More