Translation of "je mi líto" in English

S Synonyms

Results: 6136, Time: 0.0061

Examples of Je Mi Líto in a Sentence

Prosím, Leslie, je mi líto .
Please, Leslie, i'm sorry .
Ale je mi líto , starý pan Jesse Compton zemřel loni.
But i'm afraid old Mr. Jesse Compton died last year.
Je mi líto jeho staršího syna.
I feel sorry for his older son.
Katherine, je mi líto toho, co se stalo.
I regret what happened, Katherine.
Je mi líto tebe a pana Chase.
So sorry to you and Mr. Chase.
Je mi líto , pane Stuckey.
I-I'm sorry , Mr. Stuckey.
Je mi líto , ale tvoje matka je mrtvá.
i'm sorry but your mother is dead.
Je mi líto , ale tento muž není prezident.
But i'm afraid this man isn't the president.
Je mi líto těch kluků v Monacu.
I feel sorry for those guys in monaco.
Je mi líto věcí, co jsem udělal.
I regret the things that I done.
Je mi líto , že jste mrtvé, a já ne.
So sorry that you're dead, and i'm not.
Je mi líto , že jsem tu pro tebe nebyla.
Look, I-I'm sorry that I wasn't there for you.
Je mi líto , ale je mrtvá.
i'm sorry , but she's dead.
Musíte mi dát vaše mobilní telefony. Je mi líto .
you'll have to give me your phones, i'm afraid .
Je mi líto každého, kdo měl s tebou co do činění.
I feel sorry for anyone who has anything to do with you.
Je mi líto , že byl za to všechno odpovědný Minbar.
I regret that a Minbari was responsible for all this sadness.
Je mi líto , že jsme byli tak otravní.
So sorry to have been such a pain.
Je mi líto , já pracuju jen s těmi nejlepšími.
I-I'm sorry , I only work with the top people.
Je mi líto , ale pravidla jsou pravidla.
i'm sorry , but rules are rules.
Ne, je mi líto , pan Shelby je v Londýně.
No, i'm afraid Mr Shelby is in London.
Když o tom mluvíme, je mi líto paní Hughesové.
Talking of which, I feel sorry for Mrs Hughes.
Je mi líto , vás musím informovat, že váš manžel...
I regret to inform you that your wife is deceased...
Je mi líto , pane Hugo.
So sorry , Lord Hugo.
Je mi líto , drahá, ale obávám se, že obě naše favoritky prohrály.
I-I'm sorry , my dear, but it appears that both of our favorites have lost.
Je mi líto , Joss, ale nemůžu tě ztratit.
i'm sorry , Joss, but I can't lose you.
Žádná exkurze po planetě potěšení. Je mi líto .
No... no pleasure planet excursions, i'm afraid .
Nemám tušení, ale je mi líto toho chudáka.
No idea, but I feel sorry for that poor sucker.
Je mi líto , že okolnosti způsobily ohrožení našeho vztahu.
I regret that circumstances caused me to endanger our relationship.
Je mi líto , ale tohle se soukromý večírek.
So sorry , but this is a private party.
Je mi líto , že se musíš takhle obětovat, ale...
I-I'm sorry you have to make that sacrifice,- but...

Results: 6136, Time: 0.0061

EXAMPLES
SEE ALSO
See also
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More