Translation of "je mi to líto" in English

S Synonyms

Results: 1470, Time: 0.01

Examples of Je Mi To Líto in a Sentence

Je mi to líto , pane Anderene.
i'm sorry , Mr. Anderen.
Je mi to líto , Lavone, ale ne.
i'm sorry , Lavon, but no.
Je mi to líto , Kermite. Ale mám tu život.
i'm sorry , Kermit, but I have a life here.
Je mi to líto , ale budeš si muset vybrat mezi hudbou a rodinou.
i'm sorry , but you're gonna have to choose between music and family.
Je mi to líto , pane a paní Hutchisonovi.
i'm sorry , Mr. and Mrs. Hutchison.
Je mi to líto ,S. Ale je to pořád Carter.
i'm sorry , S. But it's still Carter.
Velká sestro, je mi to líto .
Big sister, i'm sorry .
Pane Torresi, je mi to líto , ale odpověď je ne.
Mr. Torres, i'm sorry , but the answer is no.
A teď je mrtvý... a já mu nemůžu říct, že je mi to líto .
And now he's dead... and I can't tell him i'm sorry .
Je mi to líto , doktore, ale je důležité, abychom byli v kontaktu.
i'm sorry , doctor, but it's important we be in contact.
Je mi to líto , pane Leddy.
i'm sorry , Mr. Leddy.
Je mi to líto ... ale váš manžel je mrtvý.
i'm sorry ... but your husband is dead.
Je mi to líto , Annie, ale tvůj život se změní.
i'm sorry , Annie, but your life's going to change.
Je mi to líto , ale tohle je taky můj dům.
i'm sorry , but this is my house too.
Je mi to líto vlastně, protože... je to moje vina.
i'm sorry , actually, because... that's my fault.
Je mi to líto , ale jsou.
i'm sorry , but they are.
Je mi to líto , madam, ale já nejsem váš vnuk.
i'm sorry , ma'am, but i'm not your grandson.
Slyšela jsem a je mi to líto .
I heard, and i'm sorry .
Je mi to líto , ale je mrtvý.
i'm sorry , but he's dead.
Je mi to líto , ale nemohl jsem se dívat.
i'm sorry , but I couldn't watch.
Udělal jsem chybu a je mi to líto .
I made a mistake and I am sorry .
Jen jsem jí chtěl říct, že je mi to líto .
I just wanted to tell her I was sorry .
Víš, Donno, je mi to líto .
LOOK, DONNA, i'm SORRY .
A je mi to líto víc, než kdy budete vědět.
And I am sorrier than any of you will ever know.
Ani nevíte, jak je mi to líto , pane.
You don't know how sorry I am , sir.
Myslela jsem si, že když si seženu druhou práci, tak uvidíš jak je mi to líto a odpustíš mi.
I mean, I thought that if I got a second job, you would see how sorry I was and you would forgive me.
Chci říct, kdybyste věděl, kdybyste jen mohl vědět, jak je mi to líto .
I-I MEAN, IF YOU KNEW, IF YOU COULD JUST KNOW i'm--how sorry i am-- HOW SORRY I AM .
Je mi to líto , je mi líto, Vivaane.
I am sorry, I am sorry Vivaan.
Řekni jí, že je mi to líto .
Tell her I said I was sorry .
Je mi to líto , Melindo, ale jde o to, že ... tě prostě teď nemůžu nechat žít.
i'm SORRY , MELINDA, BUT THE THING IS... I JUST can't LET YOU LIVE NOW.

Results: 1470, Time: 0.01

EXAMPLES
SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "je mi to líto"


je mi líto
lituji
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More