Translation of "je to těžké" in English

Results: 1043, Time: 0.0068

it's hard it's difficult it's tough this is difficult it's heavy it's been hard it's a heavy it's rough it's complicated it's tricky lt's hard

Examples of Je To Těžké in a Sentence

Snažím se být zodpovědný, ale je to těžké .
I try to be responsible, but it's hard .
Je to těžké dokonce mezi dvěma Japonci.
it's difficult even between two Japanese.
Vím, že je to těžké , děťátko, ale musíme být silné.
I know it's tough , baby, but we have to be strong.
Vím, že je to těžké , ale prosím!
I know this is difficult but, please!
Vím, že je to těžké , ale snaž se znít trochu povzbudivějc, jo?
I know it's heavy stuff, but let's try to keep it upbeat. Yeah?
Je to těžké pro nás všechny, ale prosím tě, tohle nedělej.
it's been hard for all of us, but, please, don't do this.
Je to těžké břemeno. Ztratit někoho, koho miluješ.
it's a heavy burden, losing someone you love.
Vlastně ne, nedokážu. Ale jsem si jistá, že je to těžké .
Actually no I can't... but i'm sure it's rough .
Je to těžké být král, Diego.
it's complicated being king, Diego.
Vím, že je to těžké , a zvládáš to opravdu skvěle, a vážím si toho.
I know it's tricky , and you've been really great with it, and I appreciate it.
Zřejmě jste ... Nevím. Na čtení je to těžké , to si myslím já.
Obviously you... I dunno. lt's hard to read, I just thought.
- Ale vím, že je to těžké .
- But I know it's hard .
Víme, že je to těžké , pane Hansone.
We know it's difficult , Mr. Hanson.
Vím, že je to těžké , Caitlin.
I know it's tough , Caitlin.
Pro někoho je to těžké , to opravdu. Ale pro mě je to tak lehké jako: Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět.
This is difficult for some, it is but for me, it's as easy as one, two, three four, five, six, seven, eight, nine.
Je to těžké a celistvé... mrtvá váha.
it's heavy and dense... Dead weight.
Vím, že je to těžké , držet si odstup od Lopeze, ale vypadá to, že se to vyplatí.
I know it's been hard keeping your distance from Lopez, but it looks like it's about to pay off.
Je to těžké břemeno, abyste ho nosila sama.
it's a heavy burden to bear alone.
Vím, že je to těžké unést, ale o všechno je postaráno.
I know it's rough mentally, but everything's been taken care of.
Jo, je to těžké ... hele, támhle letí další!
Yes, it's complicated . Look, another one!
Je divné otřepat se z... jo, je to těžké , jste si blízcí, že?
it's hard coming out of... yeah, it's tricky because you're so close, aren't you?
Taky miluji někoho, kdo mě nechce. Je to těžké .
And the person I love doesn't want me lt's hard
Vím, že je to těžké , ale...
I know it's hard , but...
Vím, že je to těžké , Stine.
I know it's difficult , Stine.
Víte, je to těžké být mužem, přísně dbalým zákona a pořádku, to opravdu je.
You know, it's tough being a strict law and order man, it really is.
Vím, že je to těžké , ale každý detail nám pomůže pochopit, kdo ten muž je.
I know this is difficult , but every detail helps us understand who this man is.
- Nevím, ale je to těžké .
- I don't know, but it's heavy .
Myslela jsem, že to po odchodu tvého otce zvládnu, ale je to těžké .
I thought I could compensate for your dad going, but it's been hard .
Je to těžké , vysoce mobilní rypadlo postavené pro armádu firmou JCB.
it's a heavy , high-mobility engineer excavator, built by JCB for the military.
Oh, je to těžké , ale s trochou štěstí, měli bychom to do západu slunce opravit.
Oh, it's rough . But with a little luck, we oughta have it repaired by sundown.

Results: 1043, Time: 0.0068

EXAMPLES
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More