Translation of "je to tak" in English

S Synonyms

Results: 3763, Time: 0.0066

it's so is that right isn't it is that correct it's true aren't you it's just didn't you it's too it is so that's right is it so it was so

Examples of Je To Tak in a Sentence

- Ang, je to tak dobré.
- Ang, it's so good.
A... vy musíte být náčelník Vercingétorix, je to tak ?
And... you must be Chief Vercingétorix, is that right ?
Ale globální oteplování, je to tak ,
But global warming, isn't it ,
Takže ste očividně věděla, že Erich a Cindy měli osobní vztah, je to tak ?
So, you obviously knew that Erich and Cindy had a personal relationship, is that correct ?
Promiň, tati, ale je to tak .
Sorry, Dad, but it's true .
Jste dcera Jude a Ivana, je to tak ?
you're Jude and ivan's daughter, aren't you ?
Je to tak uspokojující a...
it's just satisfying and...
Ale vy jste také cestovala s panem Kimballem, je to tak ?
But you also traveled with Mr. Kimball, didn't you ?
Je to tak divné, Davide.
it's too weird, David.
Oh, Margaret, je to tak těžké!
Oh, Margaret, it's so hard!
Vy jste vdova, je to tak ?
you're a widow, is that right ?
Vaše rodina je původně z New Yorku, je to tak ?
Your family is originally from New York, isn't it ?
Jste manžel mého klienta, je to tak ?
you're my client's husband, is that correct ?
Promiň, Teddy, ale je to tak .
Sorry, Teddy, but it's true .
Hudsone, vy jste americký občan, je to tak ?
Uh, Hudson, you are an American citizen, aren't you ?
Je to tak , protože jsi... jsi tak hezká a chytrá a velkorysá a zábavná a milá.
it's just because you're you're-- so pretty and smart and generous and funny and kind.
Phoebe, tys ji krmila, je to tak ?
Phoebe, you fed her, didn't you ?
Je to tak vyčerpávající cítit všechno tohle.
it's too exhausting feeling all that.
Ale je to tak dospělé.
But it's so adult.
Je tam jeden muž s pistolí, je to tak ?
there's a one man with a handgun, is that right ?
Haló, vy jste Anthony, Anthony Claire, je to tak ?
Hello, this is Anthony... This is Anthony Claire, isn't it ?
- A jméno tvé matky je Marie Bennettová, je to tak ?
- And your mother's name is Maria Bennett? Is that correct ?
Ano teti, je to tak .
Yes Auntie, it's true .
Vy holky jste divný, je to tak ?
You girls are weird, aren't you ?
Je to tak hezké být zase vedle tebe.
it's just nice to be next to you again.
Viděla jsi tu knihu a vyprávěla mi o ní, je to tak ?
You saw that book and told me, didn't you ?
Nemůžu si pomoct. Je to tak roztomilé.
I can't help it. it's too cute.
Yeah, je to tak cihelnáté a schodišťovité a patrovité.
Yeah, it's so bricky and stairsy and floory.
Nepamatoval si tě a... a on si tě měl pamatovat, je to tak ?
He didn't remember you, and... and he should have remembered you, is that right ?
To jsou opravdu dvě místnosti, je to tak ?
it's really two rooms, isn't it ?

Results: 3763, Time: 0.0066

EXAMPLES
SEE ALSO
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More