Translation of "je v pořádku" in English

Results: 4464, Time: 0.0049

's okay 's all right is fine 's OK 's alright is good is in order is well is safe she's safe he's safe

Examples of Je V Pořádku in a Sentence

Ale to je v pořádku , půjdu s tebou.
But it's okay , i'll go with you.
Ale to je v pořádku , protože jsme v Anglii!
But that's all right because we're in England!
Vašeho manžela koleno je v pořádku teď, ale musí být opatrný.
Your husband's knee is fine now, but he must be careful.
To je v pořádku , Sarah Jane.
it's OK , Sarah Jane.
- To je v pořádku , Johne. Jsem tady.
it's alright John i'm here.
A víš ty co, můj život je v pořádku .
And you know what? My life is good .
Virtuální ekonomika a virtuální peníze se objevují, ale podpisy bankéřů a auditorů jsou skutečné a označují, že vše je v pořádku .
A virtual economy and virtual money have arisen, but the signatures of the bankers and auditors are real, indicating that everything is in order .
Pět ráno... a vše je v pořádku .
Five a m and all is well .
Ale dítě je v pořádku , vaše ctihodnosti.
But the child is safe , your honor.
A není to založeno na toužebném přání, že je v pořádku a šťastná?
And is not based on wishful thinking That she's safe and happy?
A doufám, že je v pořádku a šťastný, a žije normální život, jak chtěl, život, který si zaslouží mít.
I just hope that he's safe and happy, living the normal life he always wanted- the life he deserves to have.
Alice, jo, to je v pořádku .
Alice, yeah, it's okay .
To je v pořádku , Tracy, jsem soukromý detektiv.
- it's all right , Tracy, i'm a private detective.
Můj pacient je v pořádku a nepotřebuji vás...
My patient is fine , and I don't need you
Proč když on by měl tvým bratrem, tak je to divný, ale se mnou to je v pořádku ?
Why is him being your brother weird, but with me, it's OK ?
Já už nikdy nebude jako ostatní lidé,, ale to je v pořádku .
I will never be like other people, but that's alright .
Ale to je v pořádku , protože si chci pamatovat chvilku, kdy mě krásná žena požádala o drink.
But that is good , because I want to remember the moment a beautiful woman asked me to have a drink with her.
- Seržante, všechno je v pořádku !
- Everything is in order , sergeant!
A vaše žena je v pořádku ?
And your wife is well ?
Marcus Antonius je v pořádku , ale většina lodí jeho flotily vyslaných na pomoc Gaiu Juliu Caesarovi se ztratila na moři.
Mark Antony is safe , but most of the ships in his fleet sent in aid of Gaius Julius Caesar have been lost at sea.
Jen mi dejte šanci ujistit se, že je v pořádku , a pak udělám, co budete chtít.
Just give me a chance to make sure she's safe , And then i'll do whatever you say.
Ale zjistili, že je v pořádku a neschopen pohybu.
But they have ascertained that he's safe and immobilized.
Chci jen vědět, kde je a co dělá a jestli je v pořádku .
I just want to know where he is and what he's doing and if he's okay .
Maggie, Maggie, to je v pořádku .
Maggie, Maggie, it's all right .
Liz, Jennifer je v pořádku .
Liz, Jennifer is fine .
- Já vím, to je v pořádku , jste v bezpečí, jste teď doma.
I know, it's OK , you're safe now, you're home now.
- Oh ne, ne, to je v pořádku .
- oh no, no, it's alright .
od myšlenky širokého právního základu bylo upuštěno, což je v pořádku , protože dlouhé shrnutí prospektu by bylo obtížně srozumitelné
of a broad legal basis was dropped, which is good , because a long prospectus summary would have been
Věřím, že omluva je v pořádku .
I believe an apology is in order .
Ano, všechno je v pořádku .
Yes, all is well .

Results: 4464, Time: 0.0049

EXAMPLES
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More