JSOU NEUSTÁLE IN ENGLISH

What does "jsou neustále" mean in English

Results: 30, Time: 0.0854

are constantly

Examples of Jsou Neustále in a Sentence

Nástroje dewalt jsou neustále vylepšovány a upravovány z hlediska nejnovějších technologických pokroků.
Dewalt tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.
Vzhledem k vážnosti této situace jsou neustále předkládány nové návrhy.
Because of the seriousness of the situation, new proposals are constantly being made.
Území a domovy palestinců jsou neustále obsazovány.
Palestinian land and homes are constantly being seized.
Zásobovací cesty jsou neustále atakovány povstalci.
Our front lines are dangerously thin... supply routes are under constant attack from resistance fighters.
A oni jsou neustále tam, uvnitř!
And they are still in there!
Ti jsou neustále nedočkaví.
They're always antsy.
Novomanželé jsou neustále hladoví, pane!
Newly-weds are always hungry sir!
Jsou neustále velmi tvořiví v nápadech, jak do věci začlenit tatéra.
They're constantly being procreative on thinking up different ways to incorporate the tattooer.
Jsou neustále v pohybu.
They are constantly on the move.
Zdá se, že jsou neustále spolu.
They seem always to be together.
Tihle ptáčci absorbovali příchuť husy a jsou neustále teplé.
Those paddy birds have absorbed the favor of the goose, and be keeping warm.
Výrobky firmy hitachi jsou neustále zdokonalovány a modifikovány tak, aby se zavedly nejposlednější výsledky výzkumu a vývoje.
Hitachi power tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.
Nástroje stanley bostitch jsou neustále vylepšovány a upravovány z hlediska nejnovějších technologických pokroků.
Stanley bostitch tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.
Konstrukce a technologie jsou neustále vylep‰ovány, aby se zv ‰ila va‰e bezpeãnost a efektivita stroje.
Work is constantly in progress to improve the design and technology- improvements that!
Konstrukce a technologie jsou neustále vylep‰ovány, aby se zv ‰ila va‰e bezpeãnost a efektivita stroje.
Work is constantly in progress to improve the design and technology- improvements that increase your safety and efficiency.
Ženy tráví většinu dne vsedě, dělají opakované pohyby, namáhají si zrak a jsou neustále vystavené hluku a vibracím.
The women spend most of their day sitting, movements are repetitive and cause eyesight strains and there is continuous exposure to noise and vibration.
Objevujeme světy ohně a ledu, světy ve stálé tmě, světy, kde hurikány jsou neustále a na celé planetě.
We're discovering worlds of fire and ice, worlds of permanent night, worlds where hurricanes are constant and global.
Tableta je neustále aktivní a není třeba ji vyměňovat obr.
The tablet is constantly active and does not need replacement fig.
Tableta je neustále aktivní a není nutné ji vyměňovat obr.
The tablet is constantly active and does not need to be replaced fig.
Zatímco my jsme neustále pod mikroskopem, jejich aktivity zůstávají ve stínu.
As we are constantly under the microscope, their activities remain in the shadows.
Tudíž, jedna strana je neustále v temnotě a druhá zase osvětlena.
So one side is constantly dark and the other is constantly light.
Tato databáze je neustále aktualizovaná s novými informacemi.
The database is constantly being updated with new information.
Moje mysl je neustále těmihle věcmi naplněná.
My mind is constantly full of information.
Použitá šicí jehla musí být neustále rovná a nesmí mít poškozenou.
Sewing needles must always be straight and, so that the sewing.
Nože sekačky musí být neustále ostré pro co nejlepší výsledek.
For best results mower blades must be kept sharp.
Návod k obsluze musí být neustále k dispozici v blízkosti přístroje.
The operating instructions must be constantly kept available close to the device.
Sací otvor musí být neustále volný a nesmí být ucpaný.
The suction opening must always be open and unblocked.
Návod k obsluze musí být neustále k dispozici v blízkosti stativu.
These operating instructions must be constantly kept available close to the tripod.
Návod k obsluze musí být neustále k dispozici v blízkosti přístroje.
These operating instructions must be constantly kept available close to the appliance.
Obzvláště znepokojujícím jevem je neustále rostoucí počet nezaměstnaných mladých lidí.
An exceptionally detrimental phenomenon is the continually rising number of unemployed young people.

Results: 30, Time: 0.0854

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More