KONECKONCŮ IN ENGLISH

What does koneckonců mean in Czech

S Synonyms

Results: 516, Time: 0.0805

Examples of using Koneckonců in a sentence and their translations

Koneckonců jsem v divadle.
After all, i am in the theater.
Jsi koneckonců jeho sestra.
You are his sister after all.
A to je koneckonců situace, kdy je postiženo několik zemí.
Now, this is a situation where, ultimately, several countries are affected.
Ale koneckonců problémy afriky mohou vyřešit jen afričané.
But ultimately only africans can solve africa's problems.

Koneckonců jsme součástí skupiny stejných novin.
We are part of the same newspaper group, after all.
No koneckonců on je princ.
Well, after all, he is a prince.
Koneckonců by spotřebitelé měli mít možnost spolehnout se na označení.
Ultimately, consumers have to be able to rely on labelling.
Je to, koneckonců, jen zvíře.
It is, after all, just an animal.
Koneckonců, je to otázka zodpovědnosti.
Ultimately, it's a question of responsibility.
Koneckonců, vše fungovalo, ale nikdo nemá žádnou otázku nebo komentář?
Ultimately, everything was functional. but no one has any questions, comments?
Koneckonců, je to můj synovec.
After all, he's my nephew.
Koneckonců, je to tvůj byt.
After all, it is your apartment.
Koneckonců, je to všechno mimo naší kontrolu.
Ultimately it's all out of our control anyway.
Koneckonců je to republikánský dokument, v novém španělsku vám k ničemu nebude.
Ultimately it is a document of the republic.
Koneckonců jste dcera génia.
After all, you are the daughter of a genius.
Koneckonců, co jsou peníze?
After all, what's money?
Koneckonců jste jeho matka.
After all, you're his mother.
Koneckonců byl zrádcem a no, co se stane se zrádcům?
He was after all a traitor and, well, what happens to traitors?
Koneckonců, krev je bližší než voda.
After all, blood is thicker than water.
Koneckonců oči jsou částí mozku.
The eyes are part of the brain, after all.
Koneckonců jsem tvoje dcera.
I am your daughter, after all.
Protože koneckonců smrti nikdo neunikne a dnes můžete zemřít zrovna vy.
Because in the end no one can escape death.
A koneckonců, to ani není ničí chyba.
And in the end, it's nobody's fault.
Ale koneckonců, je to americká občanka.
I mean, after all, she is an american citizen.
Jo, ale koneckonců víme kde ketchum je, že?
Yeah, but at least we know where ketchum is, right?
Nebyl jsem tam a koneckonců on spadl sám.
I wasn't there, and anyway he fell.
A koneckonců proto si vaše otázky klademe i my.
And so, finally, your doubts are ours.
My jsme koneckonců stvořeni z bublin.
We are, afterall made of bubbles.
A koneckonců, co se jí stalo, slečně jesselové?
And in the end, what happened to her, miss jessel?

Results: 516, Time: 0.0805

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

"Koneckonců" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More