Translation of "malé a střední podniky" in English

Results: 218, Time: 0.0152

small and medium-sized enterprises smes small and medium-sized companies small and medium-sized businesses small and medium enterprises

Examples of Malé A Střední Podniky in a Sentence

Malé a střední podniky jsou klíčem k evropskému růstu.
SMEs are the key to European growth.
Soustředit se musíme zejména na malé a střední podniky.
We have to focus on SMEs in particular.

Řekl jste také, že musíme podporovat malé a střední podniky.
You also said we must support the SMEs.
Elektronický obchod je skvělou obchodní příležitostí pro malé a střední podniky i pro mladé podnikatele.
E-commerce is an excellent commercial opportunity for small and medium-sized enterprises and for young entrepreneurs.
Otázkou také je, zda si mohou malé a střední podniky mezi všemi těmito znalostními a výzkumnými instituty nalézt cestu.
The question is also whether SMEs can find their way amongst all these knowledge and research institutes.
Malé dodávkové vozy používají hlavně obchodníci, malé a střední podniky, zemědělci a vinaři.
Small vans are primarily used by tradespeople, small and medium-sized companies, farmers and winegrowers.
To je velice důležité pro malé a střední podniky, které provádějí výzkum v různých oblastech.
This is very important for small and medium-sized businesses carrying out research in specific areas.

Rada IASB připravuje standardy IFRS pro malé a střední podniky.
The IASB is working on IFRS standards for small and medium enterprises.
( DE) Malé a střední podniky poskytují v EU 100 milionů pracovních míst.
( DE) Small and medium-sized enterprises provide 100 million jobs in the EU.
Jak lze podpořit malé a střední podniky při prevenci reprodukčních rizik na pracovišti?
How can SMEs be supported to prevent workplace risks to reproductivity?
Potřebujeme ulehčit a snížit ceny pro malé a střední podniky, aby mohly vykonávat svou činnost přeshraničně.
We need to make it easier and cheaper for small and medium-sized companies to conduct cross-border business.
Zvýšili jsme také prostředky přidělené plánu výzkumu pro malé a střední podniky.
We have also increased the allocation for the programme of research for small and medium-sized businesses.
Takovýto přístup by měl mít pozitivní dopad na malé a střední podniky.
Such an approach would impact positively on small and medium enterprises.
Nutnost posílit malé a střední podniky a propojit regionální politiku s průmyslem a vědou;
The need to strengthen small and medium-sized enterprises and to link regional policy with industry and science;
Za třetí, malé a střední podniky mají být hlavními příjemci evropského programu na snížení administrativní zátěže.
Thirdly, SMEs are intended to be the main beneficiaries of the European programme to reduce the administrative burden.
Nesmíme zapomínat, že malé a střední podniky jsou hnací silou hospodářství Evropské unie.
We must not forget that small and medium-sized companies are the driving force of the European union's economy.
Nezaměstnanost stoupá a přístup k finančním prostředkům představuje velký problém zejména pro malé a střední podniky.
Unemployment is rising, and access to finance is a huge concern, especially for small and medium-sized businesses.
Větší pozornost věnovaná MALÝM a STŘEDNÍM PODNIKŮM pro malé a střední podnikymld.EUR33,7.
Going big on SMALL and MEDIUM-SIZED ENTERPRISES for small and medium-sized enterprises bneur33 . 7.
Víme, že malé a střední podniky oceňují pružnost těchto nástrojů a skutečnost, že jsou jednoduše dostupné.
We know that SMEs appreciate the flexibility of these instruments and the fact that they are easily accessible.
Je to rovněž způsob, jak ochránit malé a střední podniky ve vztahu k velkým monopolům nebo oligopolům.
It is also the way to protect small and medium-sized companies with regard to the big monopolies or oligopolies.
Výhody vnitřního trhu EU se musí stát přístupnějšími pro spotřebitele a malé a střední podniky.
The advantages of the EU internal market must become more accessible to consumers and small and medium-sized businesses.
Malé a střední podniky produkují více patentů, inovací a pracovních míst než velké konglomeráty.
Small and medium-sized enterprises produce more patents, innovations and jobs than the large conglomerates.
Nemůžeme dovolit, aby malé a střední podniky trpěly větší zátěží a vyššími administrativními náklady.
We cannot afford to have SMEs suffering from greater burdens and higher administrative costs.
Omezování úvěrů již postihuje malé a střední podniky a lidi, kteří hledají bydlení.
The credit crunch is already affecting small and medium-sized companies and would-be home buyers.
Malé a střední podniky jsou páteří našeho hospodářství a motorem růstu vnitřního trhu.
Small and medium-sized businesses are the heart of our economy and the growth engine of the internal market.
Pane předsedající, ekonomická krize má dopad na malé a střední podniky v Evropě.
Mr President, the economic crisis has had an effect on europe's small and medium-sized enterprises.
Před svým přijetím musí být veškerá ustanovení na úrovni EU posuzována ve smyslu jejich dopadu na malé a střední podniky.
Before their adoption, all EU provisions must be examined in terms of their impact on SMEs.
Provoz vozidel bude podstatně čistší, ale přesto zůstanou cenově dostupná pro malé a střední podniky.
The vehicles will be considerably cleaner, but they will remain affordable for small and medium-sized companies.
Stejně obtížné je to doposud i pro malé a střední podniky.
It is also still just as difficult for small and medium-sized businesses.
Malé a střední podniky poskytují více než 100 milionů pracovních míst a jsou klíčovým faktorem hospodářského růstu.
Small and medium-sized enterprises provide more than 100 million jobs and are a key factor in economic growth.

Results: 218, Time: 0.0152

SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More