Translation of "malé a střední podniky" in English

Results: 984, Time: 0.0043

small and medium-sized enterprises smes small and medium-sized businesses small and medium-sized companies small and medium enterprises small and mediumsized enterprises small and medium-size enterprises small and medium-sized undertakings an SME

Examples of Malé A Střední Podniky in a Sentence

Itálie a základem ekonomiky v našem regionu jsou malé a střední podniky , textilní, oděvní a obuvnický průmysl a zemědělství.
in our region, the economy is based on small and medium-sized enterprises , on the textile, clothing and footwear manufacturing industries, and on agriculture.
Malé a střední podniky představují hospodářský model, který je velmi účinný a prospěšný pro sociální rozvoj.
SMEs represent an economic model which is very effective in and beneficial to social development.
Tato situace poškodila nejen dopravní společnosti, ale také malé a střední podniky a hotelová a stravovací zařízení v regionu.
The situation has damaged not only the transport companies but also small and medium-sized businesses and the hotel and catering facilities in the region.
Jednou z otázek, kterou pokládáme, je: Co dělá Komise pro další budoucí posílení obzvláště úspěšných finančních nástrojů pro malé a střední podniky ?
One of the questions we are asking is: What is the Commission doing to further strengthen the particularly successful financial instruments in future for small and medium-sized companies ?
každém směru přínosnější, nejen pro jednotlivé spotřebitele, ale i pro malé a střední podniky , pro něž je internet nezbytný.
way, not only for individual consumers but also for small and medium enterprises , for whom the Internet is essential.
existuje jednotný trh, je velmi důležité zajistit, aby malé a střední podniky , které v podstatě představují páteř evropského hospodářství, měly
Market, it is very important to ensure that small and mediumsized enterprises , which actually make up the backbone of the
Cílem je dosáhnout větší harmonizace v oblastech, kterých se týkají evropská pravidla pro malé a střední podniky .
The intention is to reach greater harmonisation where the European rules for small and medium-size enterprises are concerned.
na formu jejich smlouvy, urychlit byrokratické postupy pro malé a střední podniky a poskytnout pobídky, včetně finančních, na vzdělávání je otázka vysoké důležitosti.
form of contract, speeding up bureaucratic procedures for small and medium-sized undertakings , and providing incentives, including financial incentives, for training are aspects of primary importance.
Kromě toho přicházejí malé podniky o užitečný nástroj vnitřního monitorování společnosti, který je pro malé a střední podniky jistě důležitý.
Furthermore they are depriving themselves of a useful tool for internal company monitoring which is certainly important for an SME .
Malé a střední podniky poskytují více než 100 milionů pracovních míst a jsou klíčovým faktorem hospodářského růstu.
Small and medium-sized enterprises provide more than 100 million jobs and are a key factor in economic growth.
Malé a střední podniky musí mít lepší přístup k rámcovému programu a pomoc a podpora musí být věnovány oblasti transferu technologií a inovacím.
SMEs must have better access to the Framework Programme, and assistance and support must be given for technology transfer and innovation.
účinnou regulaci a lepší hospodářskou správu, aby se malé a střední podniky , které jsou hlavním motorem hospodářského růstu, mohly rozvíjet a růst.
effective regulation and better economic governance so that small and medium-sized businesses , which are the main driver of economic growth, develop and grow.
Nesmíme zapomínat, že malé a střední podniky jsou hnací silou hospodářství Evropské unie.
We must not forget that small and medium-sized companies are the driving force of the European union's economy.
podporuji aktivní debyrokratizační opatření a opatření, která podporují malé a střední podniky , jež v Portugalsku i v Evropě vytvářejí největší počet pracovních míst.
active measures for de-bureaucratisation and those that support small and medium enterprises , which, in Portugal and in Europe, are responsible
Nyní je načase, abychom obrátili pozornost na malé a střední podniky a především na spotřebitele a zajistili důraznější ochranu jejich zájmů na vnitřním trhu.
Now it is time to turn our attention to small and mediumsized enterprises and, above all, consumers, to ensure that their interests in the internal market are more vigorously protected.
do vytváření Mezinárodních standardů účetního výkaznictví( IFRS) pro malé a střední podniky , ale že bychom měli další harmonizace v Evropě
drawing up International Financial Reporting Standards( IFRS) for small and medium-size enterprises , that should be the way forward, but that
Roku 2004 zahájila Evropská komise diskusi o nové formě evropské společnosti vytvořené konkrétněji pro malé a střední podniky : evropské soukromé společnosti.
In 2004, the European Commission opened up a discussion on a new form of European company, designed more specifically for small and medium-sized undertakings : the European Private Company.
Zřízení finančního fóra pro malé a střední podniky loni v květnu signalizovalo pozitivní krok směrem ke zlepšení finančních vyhlídek
The establishment of an SME finance forum last May signalled a positive move towards improving SMEs' financial
Finanční a hospodářská krize má navíc dopad na průmyslová odvětví a zejména na malé a střední podniky ( MSP) a ohrožuje aktivitu a zaměstnanost v primárním i sekundárním sektoru.
Moreover, the financial and economic crisis is having an impact on industrial sectors and small and medium-sized enterprises ( SMEs) in particular, and is jeopardising activity and employment in primary and secondary sectors.
Nemělo by se zapomínat, že malé a střední podniky tvoří zásadní část páteře evropského hospodářství a jsou hlavní hnací
It should not be forgotten that SMEs form an essential part of the backbone of the
V této oblasti existuje mnoho byrokratických předpisů a pro malé a střední podniky je často velmi obtížné se procesu zadávání veřejných zakázek zúčastnit.
There are many bureaucratic regulations in this area and it is often particularly difficult for small and medium-sized businesses to take part in the public procurement process.
Současný projekt se zaměřuje na standardy IFRS pro malé a střední podniky , proto je přiměřené zajímat se, kdo tyto podniky zastupuje.
The current project concerns IFRS for small and medium-sized companies, so it is fair to ask who represents small and medium-sized companies .
Rada IASB připravuje standardy IFRS pro malé a střední podniky .
The IASB is working on IFRS standards for small and medium enterprises .
a zefektivnění inkasa přeshraničních plateb, což umožní, aby se do evropského internetového obchodu ochotněji zapojovaly malé a střední podniky .
of crossborder payments a more effective exercise, allowing small and mediumsized enterprises to venture more readily into the European emarket.
Také pro toto podnikání a pro malé a střední podniky obecně bychom rádi zavedli jednotné právní předpisy, které jim
For those businesses too, and for small and medium-size enterprises in general, we would like to introduce uniform European
Jsem přesvědčena, že je nutné odstraňovat překážky, aby malé a střední podniky mohly fungovat po celé Evropě.
I believe that it is important to remove barriers so that small and medium-sized undertakings can work throughout the European Union.
Je správné, aby tento orgán vytvořil program pro malé a střední podniky , který Evropa nepotřebuje?
Is it right for this body to develop an SME programme that Europe does not need?
Malé a střední podniky produkují více patentů, inovací a pracovních míst než velké konglomeráty.
Small and medium-sized enterprises produce more patents, innovations and jobs than the large conglomerates.
velmi rád, že všude v Evropě chápou, že malé a střední podniky skutečně mají nejsilnější potenciál pro inovace, růst a vytváření pracovních míst.
everywhere in Europe it is now accepted that SMEs really have the strongest potential for innovation, growth and job creation.
Mohla by být vylepšena transparentnost a předvídatelnost a jejich dopad na malé a střední podniky , rovněž by mohla být prodiskutována zaměstnanost a udržitelnost podniků.
Transparency and predictability could be improved and its impact on small and medium-sized businesses , employment and the sustainability of businesses could also be discussed.

Results: 984, Time: 0.0043

NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More