NĚKTERÉ ČLENSKÉ STÁTY IN ENGLISH

Translation of Některé členské státy in English

Results: 498, Time: 0.0342

Examples of using Některé členské státy in a sentence and their translations

Domnívám se, že některé členské státy jednání úmyslně sabotovaly.
I believe that some Member States have deliberately sabotaged the negotiations.
Zaprvé, nárůst regionálních výdajů trestá některé členské státy, a zejména Francii.
Firstly, the increase in regional expenditure is penalising some Member States, and France in particular.
Je politováníhodné, že některé členské státy tuto úmluvu dosud nepodepsaly.
It is regrettable that some Member States have yet to sign this Convention.
Některé členské státy to už udělaly.
Some Member States have already done this.
Některé členské státy mají již v plánu tak učinit.
Some Member States are already planning to do so.
To odráží skutečnost, že některé členské státy mají přenesené systémy zdravotní péče.
This reflects the fact that some Member States have devolved systems of health care.
Je politováníhodné, že některé členské státy jsou proti tomuto programu.
It is regrettable that some Member States are opposed to this programme.
Pouze některé členské státy dokázaly zjistit úplné náklady na azylové řízení.
Only a few Member States could identify the full cost of asylum procedures.
Některé členské státy navrhují doložku o skončení platnosti.
Some of the Member States are proposing a sunset clause.
Některé členské státy bude třeba ještě přesvědčit.
A number of Member States remain to be convinced.
Některé členské státy samozřejmě mají také politiky dvoustranné spolupráce.
Certain Member States have bilateral cooperation policies, too, of course.
Některé členské státy nedosáhly ani 32.
Certain Member States did not even reach 32.
Paní předsedající, některé členské státy se v souvislosti se zátěžovými testy unáhlily.
Madam President, certain Member States have jumped the gun on stress tests.
Musíme vědět, proč některé členské státy tyto směrnice neprovedly správně.
We need to know why certain Member States have not correctly implemented these directives.
Některé členské státy dosud nezajistily pro provozovatele infrastruktury dostatečné finance.
A number of Member States still fail to ensure sufficient budget for the infrastructure managers.
Musí být následován akcí, jak již některé členské státy dříve zdůraznily.
It must be followed up by action, as some Members have previously pointed out.
Závažné obavy vyjádřila Komise a také některé členské státy v Radě.
Considerable concern was also expressed by the Commission and by a number of Member States in Council.
Ohledně nezaměstnanosti jste uvedl, že některé členské státy se nezúčastnily pražského summitu.
You said, regarding employment, that some Member States did not attend the Prague Summit.
Nemyslím si, že by existovala nějaká jiná možnost, protože některé členské státy by měly podle Lisabonské smlouvy v Evropském parlamentu zaručeny další poslance.
there is any other option, because certain States were granted additional MEPs under the Treaty of Lisbon.
Jak víte, některé členské státy již začaly experimentovat s pilotními projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.
As you know, some Member States have already started experimenting with pre-commercial procurement pilot projects.
Měli bychom mít rovněž na paměti, že některé členské státy jsou přírodními katastrofami bohužel postihovány častěji,
It should also be borne in mind that, unfortunately, certain States are more prone to these national disasters,
Je nepřijatelné, že některé členské státy plánují snížit minimální mzdu pro mladé lidi.
It is unacceptable that some Member States are planning a lower minimum wage for young people.
Je znepokojivé, že některé členské státy dosud neuplatňují všechny příslušné mezinárodní úmluvy pro ochranu dětí.
It is disturbing that some Member States have not implemented all relevant international conventions for the protection of children.
Některé členské státy hovoří o solidaritě, ale neuskutečňují ji, což snižuje účinnost Frontexu.
Some Member States speak of solidarity but do not practise it, which reduces
Členské státy- zvláště některé členské státy- budou mít sklon přijímat svá vlastní rozhodnutí mimo tyto orgány.
The Member States- especially some Member States- will tend to take their own decisions outside of the institutions.
Po podpisu těchto memorand USA a některé členské státy sjednaly dva druhy dohod.
After the signature of these memoranda, the US and some Member States have negotiated two types of agreements.
Některé členské státy včetně Francie, Německa a Nizozemska chtějí změnit pravidla hry.
Some Member States, including France, Germany and the Netherlands, want to change the
Některé členské státy- domnívám se, že i vaše země- již byly vystaveny počítačovým útokům.
Some Member States- I presume your country also- have already been subject to cyber attacks.
Jsou zde však některé delegace, někteří politici a některé členské státy, kteří chtějí, aby agentura neuspěla.
However, there are some delegations, some politicians and some Member States who want the Agency to fail.
Některé členské státy, například Španělsko, mají v této oblasti velmi dobře promyšlené předpisy.
Some Member States, for example, Spain, have well thought-out regulations in this area.

Results: 498, Time: 0.0342

Word by word translation


některé
- some certain some of them
členské
- member membership members
státy
- states countries nations U.S. become

S Synonyms of "některé členské státy"


"Některé členské státy" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More