NA DALŠÍ PLANETĚ IN ENGLISH

What does na další planetě mean in Czech

Results: 1924358, Time: 0.1145

Examples of using Na Další Planetě in a sentence and their translations

Na další planetě, na které jsme zastavili... byla nádherná.
The next planet we stopped at... it was beautiful.
Ale nebudete mě muset vyhodit na další planetě, plukovníku.
But you won't have to drop me off at the next planet, colonel.
Říkám, vraťme se dovnitř, ohřejme se a zkusme to na další planetě.
I say, we go back inside, we warm up, we take our chances on the next planet.
Jsi vdaná a máš malé dítě... a já se brouzdám v blátě, bojující se sedm stop vysokými štěnicemi, na další planetě.
You're married, with a new baby... and i'm wading in mud fighting seven-foot bugs on other planets.

Již jsme nebyli ve středu vesmíru, jen na další planetě kroužící kolem slunce.
We no longer sat at the centre of the universe, just on another planet circling the sun.
Chtějí se podívat na další planetu, na které jsou podmínky pro život.
They want to look for another planet that will support life.
Další lidé na dalších planetách?
Other people on other planets?
Obelisk nás přemístil na další planetu.
The obelisk transported us to another planet.
Než dorazí na další planetu, umřou hlady.
They will starve before they reach the next planet.
Myslím, že budeme pokračovat na další planetu a zkusíme začít znovu.
I think we will go on to another planet and try and start again.
Ale kvůli válce, jsme šli na další planety ... najít zemi mír.
But because of war. we went to another planet... to find a land of peace.
Budeš mě sledovat na další planetu, kde za to zaplatí další lidé.
You will chase me to another planet... and another race will be caught in the crossfire.
Musím do místnosti s bránou, jsme připraveni poslat tým na další planetu.
We're ready to send a team to the next planet.
Vypalte na planetu další salvu.
Fire another salvo at the planet.
Začínáme dostávat zprávy, že další podobní převoři se ukazují i na dalších planetách.
We're also beginning to get reports that there are other priors showing up on other planets.
V rámci opatření prověřuje policejní flotila... možné stopy na dalších planetách. do podrobnosti je prověřuje zvláštní... vojenská průzkumná lodď excalibur,
Current efforts include using the ranger fleet... to search for possible leads on other planets... which are then investigated by the deep-range... military research
A možná, že najdeš na pokec nějakýho dalšího gaye na planetě.
And maybe you will find another gay guy on the planet to talk to.
Někdo další na této planetě chce být hrdina?
Anyone else on this planet want to be a hero?
Další moderní technologie na planetě.
More advanced technology on the planet.
Na další obchodní planetě zase doplníš kuchyni.
Next commerce planet, you are restocking the galley.
Žádáme o naléhavé vyzvednutí na planetě oscar mike-one pro nebeského maršála a 3 další přeživší.
We are requesting priority pickup on planet oscar mike-one for SM and three additional survivors.
Tady na planetě už nejsou další dva lidi kteří by věděli, že ta složka se pojí s barrett.
There aren't two other people on the planet who would know that that file connects to barrett.
Vyplení planetu, jedou na další.
Deplete the planet, move on to another.
Kudy se dostanu na další planetu?
Which way is the next planet?
Nezáleží na tom, na planetě dochází zdroje, a dalšího století se nedožijeme.
It makes no difference, as the planet is running out of resources, and we won't survive to the next century.
Vítejte na planetěX.
Welcome to planet X.
Další hrob, který zanecháme na téhle nebezpečné planetě.
Another tomb we have to leave on this dangerous planet.
Další věc, co si pamatuji, je jak jsem se ocitla na této planetě.
The next thing we knew, we were here on this planet.
Připravujeme se otestovat zbraň na neobydlené planetě, ale budeme potřebovat další zásilku kemocitu.
We're preparing to test the weapon on an uninhabited planet... but we will need another shipment of kemocite.
Řekla jsem, že nechci brát další život na žádné planetě.
But i told you i didn't wanna take another life in any world.

Results: 1924358, Time: 0.1145

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Na další planetě" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More