Translation of "na jedné straně" in English

Results: 1012, Time: 0.0054

Examples of Na Jedné Straně in a Sentence

ale, víte, na jedné straně jste velmi okouzlující a zajímavá a máte hodně energie.
But, you know, on the one hand you're very charming and interesting and you have a lot of energy.
Myslela jsem si, že všichni telepati jsou na jedné straně .
I thought telepaths were all on the same side .
rozvíjí praxi vyjednávání a uzavírání dohod mezi EU na jedné straně a třetími zeměmi na straně druhé o letecké dopravě.
negotiation and conclusion of agreements between the EU, of the one part , and third countries, of the other part, with regard to air transport.
A proč jenom na jedné straně ?
And why only one side ?
Viděl jsem vrtulník a pak, na jedné straně vidím něco jako slabé zářící světlo.
And you know I see the helicopter and then, off to one side I see kind of a faint glowing light.
Kost nese na jedné straně příznaky zánětu kosti.
The bone on either side has signs of osteitis.
Začnu na jedné straně , ty na druhé.
i'll start at one end , you at the other.
Na jedné straně je moje láska a na druhé straně je tlak mé rodiny.
On the one hand is my love and on the other is the pressure of my family
Rozumný muž by řekl, že všichni bojujeme na jedné straně .
A reasonable man might say we're all fighting on the same side .
spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé byla podepsána
between the European Community and its Member States, of the one part , and the Republic of South Africa, of the
Na jedné straně jste tu pouze vy a pár dalších v maličké kanceláři v centru města, a na
in a dinky little office downtown, say, on one side , and there's the faculties of all, the great
rozdupal Milvertonův obličej, předpokládala jsem, že to znamená celý, ale podle tohohle jsou zranění jen na jedné straně .
milverton's face, I assumed it was all over, but according to this, there's just damage to one side .
A tady není zákoutí ani na jedné straně .
- And there are no turnings on either side .
Na jedné straně máme strach, na druhé prsa.
We have fear at one end , breasts at the other.
starými, novými a možnými budoucími členskými státy EU na jedné straně a střední Evropou a černomořským regionem na straně druhé.
old, new and possible future EU Member States, on the one hand , and Central Europe and the Black Sea Region, on the other.
Farmářské komunitě to připomíná, že jsme všichni na jedné straně .
These things remind the farming community that we're all on the same side .
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora, na straně druhé- C6 0463/2007-.
between the European Communities and their Member States, of the one part , and the Republic of Montenegro, of the other
Na jedné straně jsou pušky a nože a harpuny a kurevské- opravdu skutečně kurevské zbraně.
One side is guns, and knives, and harpoons and fucking- really mean fucking weapons.
Řeka na jedné straně , hory před námi.
River to one side , mountains in front.
Kontejner je na jedné straně sotva ohořelý.
The container on either side are barely charred.
Na jedné straně toho využívají agentury zprostředkující dočasnou práci a nabízejí životní start nebo další příležitost mladým lidem.
At one end , temporary agencies use this to get young people a start in life, or another go.
Na jedné straně je v našem zájmu, abychom měli dobré vztahy s Ruskem, strategickým partnerem a sousedem, jak oprávněně řekl náš předseda.
On the one hand , it is in our interests to have a good relationship with Russia, a strategic partner and a neighbour, as our President rightly said.
jako vy, všichni naši přátelé tady, protože jsme na jedné straně , společně se už dlouho účastníme této bitvy.
you, all our friends here, because we are on the same side , we have been engaged in this battle for a long time together.
prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.
stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part , and the European Community and its Member States, of the other part.
Na jedné straně je Crawley a na druhé znak každé hraběnky.
One side's Crawley and the other is the arms for every Countess.
Pánové, prosím zůstaňte na jedné straně .
Gentlemen, if you would kindly stand to one side .
Na jedné straně zdaleka nekončí.
... on either side are far from over.
Na jedné straně Odin a jeho zlatá jablka.
On the one hand , Odin and his precious golden apples.
Mají být všichni na jedné straně , nebo vpředu i vzadu, 56 na každé straně, nebo na čtyřech stranách po 28?
Should they all be on the same side ? Or front and back, with 56 on each. Or four 28s?
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé- C6 0255/2008-;
between the European Communities and their Member States, of the one part , and Bosnia and Herzegovina, of the other part-

Results: 1012, Time: 0.0054

EXAMPLES
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More