Translation of "nejsem si jistá" in English

S Synonyms

Results: 919, Time: 0.0037

Examples of Nejsem Si Jistá in a Sentence

- ale nejsem si jistá , jestli je to dobrý nápad.
- but i'm not sure if it's the best idea.
Je tam mnoho věcí, nejsem si jistá Nemosi, ale vsadím se, že můj způsob života tě překvapí.
There are many things i'm not certain of, Nemos, but i'll bet my life this'll surprise you.
Nejsem si jistá , jestli by pár týdnů stačilo.
I don't know if a couple of weeks is enough.
Nejsem si jistá , ale myslím, že je to kortexifan.
i'm not positive , but I think it's cortexiphan.
Je to moje zodpovědnost... Ale nejsem si jistá , jak postupovat.
it's my responsibility... but I am uncertain how to proceed.
Jo, ale nejsem si jistá , jak to funguje, po tom, co vám dá někdo 100 milionů.
Yeah, but I-I'm not sure how that works after somebody hands you $ 100 million.
Nejsem si jistá , proč jsme se znovuzrodily právě tady. Nebyl to můj záměr, ale...
I am unsure as to why I was resurrected here, it was not my intention, but...
Nejsem si jistá , ale potřebuji vás.
i'm not sure , but I need you.
Nejsem si jistá , jestli o tom víte, ale agent Booth a já se dnes bereme.
i'm not certain if you are aware, but Agent Booth and I are getting married today.
Říkali, že je bez cukru, ale nejsem si jistá .
They said it was sugar-free, but I don't know .
Um, nejsem si jistá , ale zato jsem si hodně jistá, že tenC.L. Gilliam je...
Um, i'm not positive , but i'm pretty, pretty positive that c l Gilliam is...
Nejsem si jistá , zda jsou tyto věci nutné.
I am uncertain why these things are necessary.
Dala jsem jí jeho číslo, ale nejsem si jistá , zda k tomu došlo.
Well, I gave her his number, but I-I'm not sure what happened.
Nejsem si jistá , jak bych se jim měla odvděčit.
I am unsure how to reciprocate.
Nejsem si jistá , že Katie je ... Katie.
i'm not sure that katie is... katie.
Nejsem si jistá , jak jsou kuřata ve skutečnosti vnímavá, Angelo.
i'm not certain how sentient chickens actually are, Angela.
Nejsem si jistá , jestli se do domu vejde celá kapela.
I don't know if I can fit the whole band inside the house.
Nejsem si jistá na základě toho, co jsem slyšela od Seon Nyeo.
i'm not positive based on what I heard from Seon Nyeo.
Cítím nutkání jim pomoct, ale nejsem si jistá o správnosti mého počínání.
I do feel compelled to help them, but I am uncertain as to the correct course of action.
Nejsem si jistá proč.
I-I'm not sure why.
Nejsem si jistá jak to zpracovat.
I am unsure how to process this.
Nejsem si jistá , ale myslím, že si ho pamatuji.
i'm not sure , but I think I remember him.
Nejsem si jistá , ale je naší povinností to zjistit.
i'm not certain , but we have an obligation to find out.
Nejsem si jistá , že se chystala na výlet.
I don't know that she was going away on a trip.
Nejsem si jistá , ale můžu to zjistit ve škole.
i'm not positive , but I can find out at school.
Hledají u mě informace, ale nejsem si jistá , zda jim mohu pomoci.
They are seeking information from me, but I am uncertain whether I can help them. Oh.
Nejsem si jistá , co vám Derrick řekl, ale...
i'm not sure what derrick's told you, but...
Nejsem si jistá , že kapitána vůbec někdy poznám.
i'm not certain i'll ever actually know the captain.
Nejsem si jistá , jestli nějakého máte, ale ráda bych s vámi probrala možnosti vašeho zastupování.
I don't know if you have an agent, but I would love to talk to you about representing you.
No, nejsem si jistá , ale řekla bych, že je to dítě.
Well, i'm not positive , but I think it's a baby.

Results: 919, Time: 0.0037

EXAMPLES
SYNONYMS

S Synonyms of "nejsem si jistá"


nevim
nejsem si jista
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More