Translation of "není to tak" in English

Results: 1302, Time: 0.0053

it's not that it's not so isn't that right doesn't it it's less didn't you lt's not that ain't that right it is not that it is not so

Examples of Není To Tak in a Sentence

Není to tak velká změna, Ronnie, opravdu.
it's not that big a change, Ronnie, really.
No, tady je váš pas, ale není to tak jednoduché.
well, here's your passport, but it's not so simple
Oh, drahý, před čtyřmi nebo pěti lety, není to tak , Emily?
Oh, dear, four or five years ago, isn't that right , Emily?
Když se jeden dívá dost dlouho do propasti, propast se na něj dívá zpět, není to tak , kapitáne?
When one gazes long enough into the abyss, the abyss gazes back, doesn't it , Captain?
Není to tak citové.
it's less emotional.
Unesli jste jeho tělo, není to tak ?
You took his body, didn't you ?
- Není to tak jednoduché, plukovníku.
- lt's not that simple, Colonel.
Není to tak snadné tohle místo najít.
it's not that easy to find this place.
Je to, uh, není to tak horké.
it's, uh, it's not so hot.
Ta města jsou prvotřídními místy k poznání nových a zajímavých lidí... není to tak , Jessie?
The cities are a stellar places to meet new and interesting people... isn't that right , Jessie?
Není to tak , Agnes?
doesn't it , Agnes?
Není to tak komplikovaný.
it's less complicated.
Ty a ostatní jste se postarali, aby se tak nikdy nestalo, není to tak ?
You and the rest made sure that would never happen, didn't you ?
Rach, není to tak zlé.
Come on, Rach. lt's not that bad.
- Není to tak snadné, Shawne.
- it's not that easy, Shawn.
Promiňte, pracuji s oběťmi zločinů, takže vím, co říct a vím, jak poradit, ale není to tak snadné, když jde o vás, že?
Sorry, i've worked with victims of crime, so I know what to say and I know how to give the advice, but but it's not so easy when it's you, is it?
Není to tak , Watsonová?
isn't that right , Watson?
Oh, ha, pravda bolí, není to tak , buzíku?
Oh, ha, the truth hurts, doesn't it , ass humper?
Není to tak vyhledávané jako Isla Mujeres, ale ... ostrov žen.
it's less touristy than Isla Mujeres, but... mm. The isle of women.
Ty jsi pomohl Janet utéci, není to tak ?
You helped Janet to escape, didn't you ?
Není to tak zlý.
- lt's not that bad.
Není to tak těžké najít jednonohého starého bílého zabijáka v Baltimoru.
it's not that hard to find a one-legged old white hit man in Baltimore.
Klidně bych ho obětovala k záchraně Charlese, ale není to tak jednoduché.
i'd sacrifice it to save Charles, but it's not so simple.
Není to tak Gabrielo?
isn't that right , Gabrielle?
To vás ochrání v případě krádeže, není to tak ?
It protects you in case of robbery, doesn't it ?
Není to tak náhodný jako když jdeš na rande naslepo a můžeš si o té holce zjistit všechno
date, and you can find all about the girl before you waste your time having lunch with her.
Vy jste nám telefonoval, není to tak ?
You did telephone us, didn't you ?
- Není to tak hrozný, budeš v pořádku.
- lt's not that bad. you'll be OK.- Joe?
Ale zabít někoho... Není to tak snadné, když se vám dívá do očí.
But killing someone... it's not that easy when they're looking you in the eye.
Není to tak složité, ne jako televizní průvodce nebo něco.
it's not so complicated, not like the TV guide or nothing.

Results: 1302, Time: 0.0053

EXAMPLES
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More