NEUSTÁLE IN ENGLISH

What does "neustále" mean in English

S Synonyms

Results: 1195, Time: 0.1584

Click english translation to filter results

Examples of using "Neustále" in a sentence and their translations

Nástroje dewalt jsou neustále vylepšovány a upravovány z hlediska nejnovějších technologických pokroků.
Dewalt tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.
Mou zkušeností je, že neustále něco chci: chci to, co je.
My experience is that i do want something all the time.
Televizor neustále vyhledává síťové připojení.
The TV constantly searches for the network connection.
Udržujte neustále bezpečnou, stabilní polohu a rovnováhu.
Always maintain a proper footing and balance.
Všechny zvuky jsou neustále vysílány do rodičovské jednotky.
All sounds are constantly transmitted to the parent unit.
Režim nepřetržitého záznamu bude nahrávat každý kanál neustále.
Always record mode will record with every channel all the time.
Erzebet, mladí lidé neustále mění své názory.
Erzebet, young people change their mind all the time.
Při obrábění kovů neustále noste ochranné brýle!
When working metal, always wear safety goggles!
Tableta je neustále aktivní a není třeba ji vyměňovat obr.
The tablet is constantly active and does not need replacement fig.
Náhradní baterie noste neustále s sebou.
Always keep spare batteries with you.
Rovněž musíme neustále zdůrazňovat význam výzkumu.
We must also keep stressing the importance of research.
Je pro uživatele výrazně jednodušší díky neustále viditelné navigační úrovni.
A continually visible navigation level makes the ROX GPS 11.
Váš syn vám musí neustále říkat jak je na vás pyšný.
Your son must tell you all the time how proud he is of you.
Sací otvor musí být neustále volný a nesmí být ucpaný.
The suction opening must always be open and unblocked.
Do našeho výrobního sortimentu neustále přidáváme nové výrobky, technologie a služby.
Constantly, we add new products, technologies and services to our product range.
Společnost ASSA ABLOY neustále hledá způsoby, jak snížit spotřebu zdrojů.
ASSA ABLOY continuously seeks ways to reduce the consumption of resources.
Občané se neustále ptají, co pro ně evropská unie dělá.
The citizens continually ask what the european union does for them.
A také mi neustále povídáš, abych si s někým zamrdal.
And you also keep telling me i need to get laid all the time.
Ale jeho rty se pohybovaly neustále!
But his lips moved all the time.
Každý druh neustále umísťuje nějaké ze svých potomků nad rozsah současného výskytu.
Each species constantly places some of its progeny beyond its current range of occurrence.
Držte strunovou cívku neustále souběžně se zemí.
Always keep the strimming line spool parallel to the ground.
Obyvatelé somálska dennodenně čelí násilí a neustále rostoucí úmrtnosti matek a dětí.
Its people face violence every day and continually rising child and maternal mortality rates.
Protože lidi neustále umírají.
Because people keep dying.
Tradiční skener s neustále aktualizovanou databází virů detekuje a zastavuje většinu hrozeb.
A traditional scanner with an continuously updated virus database detects and stops most threats.
Během těchto uplynulých 50 let evropa neustále překračuje očekávání, vyvrací pochybnosti.
During these last 50 years europe has consistently exceeded expectations, confounding doubts.
Ukazatel baterie h neustále ukazuje aktuální stav baterie:.
The battery indicator h always indicates the current battery status:.
Kyle, dělám to neustále.
Kyle, i do it all the time.
Tableta je neustále aktivní a není nutné ji vyměňovat obr.
The tablet is constantly active and does not need to be replaced fig.
Při vysávání nevodivých tekutin neustále kontrolujte hladinu v nádrži.
Continuously check the filling level in case of non-conductive liquid.
Jen na ni neustále útoč, dokud ji to nezabije.
Just keep attacking her until it kills her.

Results: 1195, Time: 0.1584

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "neustále"


neustálým
nechat
dávej
vždycky
pokračuj
nastálo
uchovejte
konzistentně
ustavičně
vždy
uchovávejte
plynule
nechej
nadobro
veškerý čas
mějte
ve dne v noci
uschovejte
napořád
dobu
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More