Translation of "před dvěma dny" in English

S Synonyms

Results: 1178, Time: 0.036

Examples of Před Dvěma Dny in a Sentence

Sakaki Hyobu zemřel před dvěma dny .
Sakaki Hyobu died two days ago .
Neviděl jste tady před dvěma dny tohohle muže?
Did you see this man here two nights ago ?
Byl zabit před dvěma dny v Harlemu.
He was killed two days ago in Harlem.
To auto bylo před dvěma dny ukradeno.
That car was stolen two nights ago .
Před dvěma dny ho našli mrtvého v jeho bytě.
He was found dead in his apartment two days ago .
Koukni, před dvěma dny měli letadlo na UFO hlídce v blízkosti místa, kde bylo nalezeno tělo plukovníka Howarda.
Bones, you're a genius Look, two nights ago they had planes on UFO patrol within spitting distance of where Colonel howard's body was found
Zemřel před dvěma dny .
He died two days ago .
A teď. Potřebuju vědět, jestli tu před dvěma dny zůstal tenhle muž.
Now, I need to know if this guy stayed here two nights ago .
A před dvěma dny na trhu.
And the market two days ago .
Před dvěma dny byl zabit.
He was killed two nights ago .
Před dvěma dny Gaalan zabil Phila aV-Lina.
Gaalan killed Phil and V-Lin two days ago .
Nic o tom nevím, ale jsem si jistý, že můj otec před dvěma dny nic neukradl.
I don't know anything about that, but i'm positive my father didn't steal anything two nights ago .
Ted byl před dvěma dny zabit.
Ted was killed two days ago .
House vynechal před dvěma dny šlapku.
House no-showed on a hooker two nights ago .
Oběť číslo tři byla před dvěma dny .
Victim number three was two days ago .
který vás a tady vaše holky, viděl, jak jste z něj před dvěma dny v Queensu vystřílel duši.
eyewitness that puts you and your girls here shooting the hell outta him in Queens two nights ago .
A tohle bylo před dvěma dny ?
And this was two days ago ?
A vyšetřujeme pravděpodobnou vraždu, ke které tu došlo před dvěma dny v jednu ráno.
And we're investigating a possible murder that happened here two nights ago at 1 : 00 a . m .
- Před dvěma dny v Haltonu.
Two days ago . In Halton.
Před dvěma dny tady byl medvěd.
There was a bear up here two nights ago --
Zločin se stal před dvěma dny .
Crime happened two days ago .
Vysadil jsem Hannah u domu před dvěma dny , než mi začala směna.
I dropped Hannah off at home two nights ago before my shift.
Potkali se před dvěma dny .
Met two days ago .
A před dvěma dny , po jeho večeři v hotelu v San Francisku, se s ním Wyck dost hádal.
And, um, two nights ago , after this dinner at a hotel in San Francisco, Wyck and him were, like, hugely arguing.
Před dvěma dny jsme Chloe našli v Griffithově parku.
We found Chloe two days ago in Griffith park.
Před dvěma dny došlo k incidentu s jedním bezdomovcem ve Weatherly Park.
There was an incident two nights ago Involving a homeless person in Weatherly Park.
Váš šéf před dvěma dny zabil mého informátora.
Your boss killed my informant two days ago .
Mám cestu před dvěma dny do Williamsburgu.
Got an NYU fare two nights ago to Williamsburg.
Ethan mi před dvěma dny volal.
Ethan called me two days ago .
Před dvěma dny , se hádala s takovým chlapem. Utekl hned, když jsem přišel. Viděl jsi ho už někdy předtím?
Two nights ago , she was arguing with this dude, had you ever seen him before?

Results: 1178, Time: 0.036

SYNONYMS

S Synonyms of "před dvěma dny"


předevčírem
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More