Translation of "představ" in English

S Synonyms

Results: 1145, Time: 0.9016


Examples of Představ in a Sentence

Jen si představ, tyhle stromy jsou víc jak tisíc let staré.
Just imagine... these trees are over a thousand years old.
Teď si představ mé překvapení.
Well, now imagine my surprise.
Jen si představ, kdyby vás jeho žena chytla o minutu později!
Just think if his wife had caught you a minute later!
Nebo" představ si jí v hlavě"?
Or" picture it in your head"?
A představ si zbytek.
And, imagine the rest.
Jen si představ, jak by se ti po mně stýskalo.
Just think how much you would miss me.
Jo, ve slepé uličce babiččiných představ o bufetech" sněz, co můžeš".
Yeah, sidetracked by grandma's fantasies of all-you-can-eat buffets.
Jen si představ yogeshi, jeho dcera vishaka a ty, svoji.
Just think yogesh, his daughter vishaka and you will be married.
Teď si představ, že ten bílý kluk, jsi ty.
Now, picture that white boy.
Jen si představ, jeho velké černé ruce na mé bílé kůži.
Just imagine, his big black hands on my white skin!
Jen si to představ" tabitha cook, hlas americké budoucnosti".
Just picture it" tabitha cook, the voice of america's future".
Já mám pár představ na tohle téma.
Hmph! i have a few ideas on that subject.
Nevím henri, nikdy to nebyla jedna z mých stálých představ.
I don't know, henri, it's never been one of my abiding fantasies.
Ale představ si, co bych udělal se stovkou.
But imagine what i could do with a hundred!
Jenom si představ, co by PAHR mohl udělat s takovýma penězma.
Just think about what PAHR could do with that money.
Bílé krysy, představ si to.
White rats, think about that.
Je to jakési podivné vzájemné propletení představ.
There is kind of a strange, mutual interlocking of fantasies.
Dějiny jsou plné bohů, představ a civilizací, které nevydržely.
History is littered with gods, ideas and civilisations which didn't last.
Co kdybychom se proletěli v mém létajícím stroji představ?
What say we all take a ride on my... imagination flying machine?
Teď si představ život s jenny.
Now imagine life with jenny.
Jo, představ si to bez těch kuchyňských rukavic.
Yeah, picture it without the kitchen gloves.
Jen si představ. mám sestru, která se jmenuje mary!
Just think, i have a sister called mary!
Já mám radost za nás, za svobodu, kterou nám toto dává v prožívání našich představ.
For the freedom this gives us to live out our fantasies.
Před dvěma dny se muslimští teroristé zmocnili našich představ.
Two days ago, muslim terrorists hijacked our imagination.
A představ si to.
And visualize it.
K této problematice je třeba přistupovat citlivě a bez zaujatých fundamentalistických představ.
This is a subject that must be approached sensibly, without preconceived fundamentalist ideas.
Jo, jen si představ, že volant je tamhle amy.
Yeah, just imagine the steering wheel is amy back there.
Dobře, představ si moji matku a sestru.
All right, picture my mom and my sister.
Jo, tak představ si tohle.
Yeah, so picture this.
Jen si představ, co dokážu s mateřskou lodí dozorců.
Just think what i could do with a peacekeeper command carrier.

Results: 1145, Time: 0.9016

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "představ"


ideje
ideály
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More