PŘIPADÁ IN ENGLISH

What does "připadá" mean in English

S Synonyms

Results: 978, Time: 0.3015

Click english translation to filter results

Examples of using "Připadá" in a sentence and their translations

Připadá ti s ním tvůj život lepší?".
Does he make you feel better about your life?".
Ale občas mi připadá, že zemřeli pro nic.
But sometimes i feel they died for nothing.
A ženám obvykle připadá ostrá brutalita tak romantická.
And women usually find stark brutality so romantic.
To mi připadá trochu podezřelé.
I find that a little suspect.
Víš, poprvé mi připadá, jako bys mi opravdu rozuměla.
You know, for the first time, i feel like you actually understand me.
Jsou dny, kdy mi připadá, že mezi mnou a kirsten je to neotřesitelné.
There are days i think kirsten and me are bulletproof.
Ta žena mi připadá nádherná, velmi obdivuhodná.
I find that woman beautiful, very dignified.
Být poblíž bethiina otce mi připadá, jako bych je nikdy neopustila.
Being aroundbeth's dad makes me feel like i never left them.
Mě to připadá ponižující, nanny.
I think it's humiliating, nanny.
Mně to spíš připadá jako grupáč, což je spíš moje parketa.
It looks more like group sex to me which is my area.
Mně to připadá jako mentosky a limonáda.
It looks like mints and soda to me.
A připadá mi dobré, že jsme dodrželi naše sliby tohle léto.
And i feel good that we kept our promise this summer.
Protože mně připadá, že strach je mnohem lepším motivátorem než peníze.
Cause i find that fear is a much better motivator than money.
Přesto mi připadá pozoruhodné, že jste si vzal taxi.
I still think it's remarkable that you took a taxi.
Jen mi to připadá tak přemrštěné.
It just seems so extreme.
Vám to připadá vtipný?
You find it funny?
Pořád ti to připadá jako nádherný den?
Still feel like it's a beautiful day?
připadá, že je to s philem vážné.
Oh, i think you're serious about phil.
To mi připadá jako hrozba.
Mrs palmer, that sounds like a threat to me.
Nevím proč, ale připadá mi to velice povědomé.
I don't know why, but that seems very familiar to me.
Mně to připadá jako heroin.
Looks like heroin to me.
Ten plurál se mi připadá velmi jako singulár, příteli můj.
I think that is very common, my friend. may i call my friend?
Protože mě to připadá jako láhev japonské whiskey.
Cause it looks like a bottle of japanese whiskey to me.
Ale připadá mi, jako bychom byli spolubydlící, ne jako manžel a manželka.
But i feel like we're roommates and not husband and wife.
A mně tohle jako cesta připadá.
And this looks like road to me.
Víte, připadá mi to všechno velice zajímavé.
You know, i find all of this very interesting.
Mně to připadá jako kompliment.
Baby, that sounds like a compliment to me.
Ostatním to připadá v pořádku.
To others it seems it's all right.
Vám připadá moje inteligence neobvyklá?
You find my intelligence level unusual?
Mně to připadá jenom jako žert.
It appears to me it's all just a prank.

Results: 978, Time: 0.3015

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More