Translation of "tebe ... celou dobu" in English

Results: 2398178, Time: 0.4979

tebe celou
you all you the entire

tebe ... celou
Translation not found

dobu
time period the while a while duration

Examples of Tebe ... Celou Dobu in a Sentence

Navíc máš štěstí, protože máš přítelkyni jako je jane...,... která na tebe celou dobu čekala.
Moreover, you are lucky to have a girlfriend like jane who waited for you all this time.
Myslel jsem na tebe ... celou dobu jsem se bál... jak se ti daří.
I thought of you... all the time and worried... how you were getting by.
Pravda je, že celou dobu... bral sebou on tebe.
But the truth is, all this time... he's been taking you with him.
Jsi ... tady ... celou dobu?
Have you... been here... the whole time?
Celou dobu jsem na tebe myslel.
I have been thinking about you the whole time.
Celou dobu na tebe myslím.
I think about you all the time.
tebe miloval celou dobu*.
I have loved you all along.
Tak člověk celou dobu... já vás toho ušetřím.
I mean, the whole time, let me just break it down for you.
Rantes... byl s vámi včera po celou dobu?
Rantes... was with you the whole time yesterday?
Takže... celou dobu myslela, že chráním.
So... all this time, i thought i was protecting you.
Celou dobu jsem tady s tebou byla.
I was here with you all the time.
Po celou dobu jsem tě nenáviděla.
For all these years i have only hated you.
Ne celou dobu.
I mean, not all the time.
Za celou dobu.
Xena, in all the time.
Celou dobu, co chodíme společně na občanku... jsem fakt chtěi přijít a sednout si vedle tebe.
The whole time we were in civics together.
Snažil jsem se ti to říct celou dobu.
I have been trying to tell you this whole time.
Myslím na tebe ... celou dobu.
I do think about you... all the time.
Tys ... to její tajemství udržel celou dobu.
You... kept her secret all this time.
Je po celou dobu.
It's all the time.
Sleduji ji celou dobu.
I watch her all the time. I.
Vzali jsme k nám domů starali se o tebe. a celou tu dobu.
We took you into our home we cared for you, and all this time.
Chtěl jsem jenom tebe, po celou tu dobu.
I have wanted you like this for all these years.
Celou tu dobu... a tys mi to neřekl?
All this time... and you never told me?
Celou tu dobu.
All those times.
Celou tu dobu.
All that time.
Celou dobu jsem ti lhal.
I have been lying to you all along. I.
Celou tu dobu...?
All this time, it's been...?
A celou tu dobu.
And all these months.
Celou tu dobu a.
All this time, and.
Ty jsi se mnou byl celou tu dobu a.
You were with me the whole time, and.

Results: 2398178, Time: 0.4979

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More