Translation of "to je všechno" in English

S Synonyms

Results: 2029, Time: 0.0043

Examples of To Je Všechno in a Sentence

- A jsme velmi blízcí přátelé, ale to je všechno .
- And We were very close friends but that's all .
To je všechno moje rodina potřebuje.
that's all my family needs.
Potřebovala jsem peníze. To je všechno .
I needed the money, that's all .
Potřebujeme peníze, to je všechno .
We need the money, that's all
Kanie mi řekl tvoje jméno. To je všechno .
Kanie told me your name, that's all .
Jsem dobrý s mečem, to je všechno .
i'm good with a sword, that's all .
Jo, no, jen potřebuji vědět, kde jsem, to je všechno .
Yeah, well, I need to know where I am, that's all .
Nabídl jsem jí pití, ale to je všechno .
I offered her a drink, but that's all .
Jako kamarádi, Katie, to je všechno .
As friends, Katie, that's all .
Chtěla jsem tvůj byt, ano, ale to je všechno , přísahám.
I wanted your apartment, yes, but that's all , I swear.
Byla jsem unavená, to je všechno .
i'm tired, that's all .
Ne, to je všechno sladký.
No, that's all sweet.
Ne, to byla jenom rvačka a Jamie vyhrál, to je všechno .
No, that was just a fight, OK, and Jamie won, that's all .
Ano, to je všechno pěkné a dobré, Davide.
Yes, that's all well and good, David.
Jsme kamarádi, to je všechno .
we've been friends. that's all .
A to je všechno , čím kdy bude.
And that's all she'll ever be.
Jo, jsme jen v malé nepohodlí, to je všechno .
Yeah, we're just in a little discomfort, that's all .
Vyprávíš mi sny, to je všechno .
You tell me dreams, that's all .
Jacksone, to je všechno , co rodiče chtějí.
Jackson, that's all a parent ever wants.
Má své dobré a své špatné dny, to je všechno .
- She has her good days and her bad days, that's all .
Dámy a pánové, to je všechno .
Ladies and gentlemen, that is all !
Štěstí, Stevie, to je všechno .
LUCKY, STEVIE, that's ALL .
Na schodech byl led... uklouzla jsem a spadla na ni... to je všechno .
There was ice on the steps... and I slipped and fell against her... and that was all .
Jen můžeme N'-t, to je všechno .
We just can't that's, all .
To je všechno , co chceš vědět?
Is that all you want to know?
Máte to u mě.- To je všechno ?
- Was that all ?
To je všechno tvoje jméno?
All that's your name?
Jsem v Americe kvůli mé lepší budoucnosti a to je všechno .
i'm in America for my bright future, and that is all .
To je všechno , co chci a co potřebuju.
that's ALL I WANT AND that's ALL I NEED.
To je všechno , pane Donaldsone?
Is that all , Mr. Donaldson?

Results: 2029, Time: 0.0043

EXAMPLES
SYNONYMS

S Synonyms of "to je všechno"


to je vše
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More