UVAŽOVAT IN ENGLISH

What does uvažovat mean in Czech

S Synonyms

Results: 203, Time: 0.0948

Examples of using Uvažovat in a sentence and their translations

Musíme uvažovat o zpřísnění pravidel pro zakládání společností.
We must think about tightening the rules on setting up companies.
Začínám uvažovat nad mocí toho emailu.
Yeah, i'm starting to wonder about the power of that email.
Možná bych měla uvažovat o změně dekorace.
Maybe you should think about redecorating.
Ale měl byste o tom uvažovat jako o preventivním úderu.
But you should think of this as a preemptive strike.

Senátoři,my jednoduše nemůžeme uvažovat o žádosti odvolané dědičky.
Senators, we simply cannot consider a petition from an abrogated heiress.
Hyena začíná uvažovat, jestli tady náhodou není za hlupáka.
And he begins to wonder whether he's been taken for a sucker.
Možná bysme měli uvažovat o odvykačce.
Maybe we should think about rehab.
O rozvoji jednotného trhu již nelze uvažovat bez většího zapojení občanů.
We can no longer consider developing a single market without greater citizen involvement.
Začínám uvažovat, jestli vůbec máme stále válčit.
I'm beginning to wonder whether we should be at war at all.
A za čtvrté, teprve pak je namístě uvažovat o mezinárodní adopci.
The fourth step is that only then should international adoptions be considered.
Začít o těch věcech uvažovat jako kurva dospělí.
Start thinking about this shit like some grown fucking men.
Žena v tvém věku musí uvažovat opatrně.
A woman at your age must consider very carefully.
Začal jsem uvažovat nad tím, jestli se nervově nezhroutila.
I was starting to wonder if she wasn't having a nervous breakdown.
Maxi, možná bys měl uvažovat o tom, že vypadneš.
Hey, max, maybe you should think about getting out of here.
Tak musíme začít uvažovat o plánuB.
Then we need to start thinking about plan B.
Jenner začal uvažovat, zda by tato místní venkovská legenda mohla být klíčem.
Jenner began to wonder whether this local country legend might hold the key.
V podstatě můžete uvažovat o orgánu tak jako uvažujete o budově.
Essentially, you can think of an organ just like you think of a building.
Rovněž by se možná mělo uvažovat o vztahu s vnitrostátními parlamenty.
Also, perhaps, some thought should be given to the relationship with national parliaments.
Já vím, že bych neměla ani uvažovat.
I know that i shouldn't even consider.
Měl bys o nich uvažovat, drahý fredericku.
My dear frederick, even you should give them some thought.
Musíme o něm přestat uvažovat jako o owenovi.
We need to stop thinking about him as owen.
Karen, nemůžeš o tomhle přece opravdu uvažovat.
Karen, you can't seriously be considering this.
Poslouchej, nemůžeš nad tím uvažovat.
Listen, you cannot consider this.
Jsem jen začínáte uvažovat, pokud by mohly být.
I'm just starting to wonder if you might be.
A nemůžu uvažovat nebo mluvit a můj žaludek mě pořád bolí.
I can't think or talk and my stomach hurts all the time.
Ale měl byste o něčem uvažovat.
But you would think of something.
Ano, není schopen uvažovat pět minut dopředu.
Yeah, he's incapable of thinking 5 minutes ahead.
Po třech měsících jsem začal uvažovat, jestli se to fakt stalo.
After three months, i'm beginning to wonder if it ever happened myself.
Budete muset vážně uvažovat.
You will have to seriously consider.
Asi bychom měli začít uvažovat o společném bydlení.
I think we should start thinking about living together.

Results: 203, Time: 0.0948

SEE ALSO

See also


"Uvažovat" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More