VÝZKUMU A VÝVOJE IN ENGLISH

Translation of Výzkumu a vývoje in English

Results: 420, Time: 0.1243

Examples of using Výzkumu a vývoje in a sentence and their translations

Je v zabezpečeném křídle výzkumu a vývoje soukromé nemocnice v Bordeaux.
It's in a secure RD wing in a private hospital in Bordeaux.
Už čtyři naše projekty výzkumu a vývoje máme v mínusu.
We already have four RD projects in the red.
areál byl sídlem tajných projektů výzkumu a vývoje.
Claimed the facility also housed classified R & D projects.
Máme schůzku s oddělení výzkumu a vývoje v Cyberteku v Palo Altu.
We're on with the RD department up at Cybertek's Palo Alto offices.
že areál byl sídlem tajných projektů výzkumu a vývoje.
Claimed the facility also housed classified R & D projects.
Něco nového od oddělení výzkumu a vývoje Spolku.
Something new from the Clave RD department.
vlastním početným pečlivě strukturovaným týmem výzkumu a vývoje.
TES boasts numerous carefully structured R & D teams.
Nějakého chlapa v Petově oddělení výzkumu a vývoje zrovna propustili.
Some guy in Pete's RD department just got laid off.
Navrhuji, abychom dále zašli na oddělení výzkumu a vývoje.
I suggest we go to the RD department.
No, proč ta laboratoř výzkumu a vývoje?
Well, why the RD lab?
Tady je Dodgeson pracující v laboratoři výzkumu a vývoje.
There's Dodgson working in the RD lab.
Řadová položka ukrytá v rozpočtu leteckého výzkumu a vývoje.
A line item hidden in the aerospace R D budget.
Ředitel výzkumu a vývoje žádá, abychom to zkusili ještě jednou.
The head of RD requested we make another effort on this one,
Byl to šéf výzkumu a vývoje, ne?
He was head of RD, right?
Financování výzkumu a vývoje této mimozemské technologie vyžadovalo propracovanou lest.
And the funding for the research and development of this extraterrestrial technology required an elaborate ruse.
Technicko-ekonomický specialista na projekty odčitatelné položky výzkumu a vývoje a investiční dotace.
Techno-economic specialist in research and development tax allowance projects and investment grants.
Pan Verheugen před chvílí hovořil o politováníhodných údajích týkajících se výzkumu a vývoje.
Mr Verheugen addressed the regrettable figures for research and development.
V průměru investují výrobci aut do výzkumu a vývoje 4.
On average, carmakers invest 4% in research and development.
Teď se podíváme do oddělení výzkumu a vývoje.
Now, let's go to the Research and Development Department.
Jsem Ott, senior VP výzkumu a vývoje.
I'm Ott, senior V.P. of RD.
Pierci, představuji ti Altona Moreheada, vedoucího výzkumu a vývoje.
Pierce meet Alton Morehead, our head of RD.
Budeš jmenován šéfem Výzkumu a Vývoje.
You will be named the chief of Research and Development.
A Brummie velitel tanku měl za sebou obrovské oddělení výzkumu a vývoje Fordu, které vyřešilo otřesnou nespolehlivost vozu.
commander had the backing of Ford's huge RD department, who tackled the car's appalling reliability.
YLM výzkumu a vývoje společnosti YLM upravují stroje podle speciálních
YLM R&D engineers modify machines against special customer
Vinyl 2010 investoval velké prostředky do výzkumu a vývoje i do pilotních a průmyslových jednotek.
Vinyl 2010 has invested heavily in research, development and pilot and commercial scale plants.
Zajišťuje resortní koncepce výzkumu a vývoje a připravuje s tím související strategické materiály pro koordinovanou
Securing of the Ministry's concepts for research and development and preparing related strategic materials for coordinated
Pokud vedete oddělení výzkumu a vývoje pro jednu z největších společností v Americe,
When you run a research and development department for one of the largest companies in America,
Jsem rovněž příznivcem metod výzkumu a vývoje, technologií
I am also in favour of researching and developing methods, technologies
Vzniká Úsek výzkumu a vývoje, jehož cílem je vyvíjení technologií nových výrobků
The Research and Development Division is created for the purpose of researching
Souhrnným cílem zmíněného programu výzkumu a vývoje je zlepšení kvality života starších lidí
The overall aim of the research and development programme in question is to improve the quality

Results: 420, Time: 0.1243

Word by word translation


výzkumu
- research study exploration survey researching
vývoje
- development evolution developing progress trends

S Synonyms of Výzkumu a vývoje


výzkum a rozvoj
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More