Translation of "v souladu s" in English

S Synonyms

Results: 992, Time: 0.0156

in accordance with in line with according to in compliance with consistent with in conformity with in keeping with in harmony with compatible with pursuant to in agreement with in accord with complying with in conformance with compliant with conform to

Examples of V Souladu S in a Sentence

Veškerá recyklace se provádí v souladu s evropskými normami.
All recycling is carried out in line with European standards.
Tyto hodnoty byly zm eny v souladu s EN60745.
These values have been obtained according to EN60745.

Jak to může být v souladu s ctí a poctivostí?
How is that consistent with honor and integrity?".
Vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025/ EN 15804.
From EPD in conformity with ISO 14025/ EN 15804.
Tak v souladu s naším tématem.
So in keeping with our theme.
Lidé mého kmene žili v souladu s přírodou.
The people of my tribe lived in harmony with the land.
V souladu s firemními postupy, jsem jí zaslala odmítnutí.
Pursuant to company policy, I sent her a denial.

Měření provedeno v souladu s normou EN 60335-2-79.
Measurements in agreement with 60335-2-79.
Bylo Yoshidovo jednání v souladu s vojenskou disciplínou?
Was yoshida's action in accord with military discipline?
Používejte pouze zápalné pomůcky v souladu s normou EN 1860-3.
Use only ignition aids complying with EN 1860-3.
A je to zcela v souladu s našimi zjištěními.
It is entirely consistent with our findings.
Je to taky v souladu s viktimologií a místy únosů.
It's also in keeping with the victimology and abduction sites.
Vaše citlivost je v souladu s vaším humanismem,
Yes! Your sensitivity is in harmony with your humanitarian conscience.
Jednal v souladu s předpisy pozemských sil.
He acted in accord with Earthforce regulations.
V souladu s touto tradicí,
In keeping with that tradition.
Jsem v souladu s okolním světem.
I'm in harmony with the world.
V souladu s hodnotami a tradicemi našich lidí.
In keeping with the values and traditions of our people.
Protože my jednáme v souladu s naším svědomím.
Because we act in harmony with our conscience.
Abych dokázal, že se pohybují v souladu s mými.
To prove they can move in harmony with mine.
V souladu s příslušnou legislativou a bezpečnostními standardy.
Conforms to relevant legislation and safety standards.
( Akusto Wall v souladu s DIN 18032 část 3).
( Akusto Wall accoring to DIN 18032 part 3).
Není to v souladu s evolucí.
It's not in sync with evolution.
Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy a rozhodným právem.
Dispose of product in accordance to local and governing laws.
A tvrdíte mi to v souladu s pravidly soudu.
And you're telling me in accordance to court rules.
V souladu s principy doublethinku.
In accordance to the principles of Doublethink.
Zlikvidujte je v souladu s aktuálními národními předpisy.
Dispose of them as specified by the current national regulations.
V souladu s našimi závěry,
In conjunction with our findings,
V souladu s pravidly.
In accordance to the rules.
Připojení k síti musí být provedeno v souladu s.
Electrical connections must be made in accordance.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat v souladu s našimi Pravidly uchování a ničení záznamů.
We will retain your personal information in accordance with our Record Retention and Destruction Policy.

Results: 992, Time: 0.0156

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More