Translation of "v souladu s" in English

S Synonyms

Results: 2434, Time: 0.0057

Examples of V Souladu S in a Sentence

Toto vyšetřování by mělo být v souladu s mezinárodními standardy.
This investigation should be in accordance with international standards.
Podle mého názoru jsou závěry plně v souladu s hospodářskou strategií EU Evropa 2020, a zejména se strategií
In my opinion, the conclusions are fully in line with the eu's Europe 2020 economic strategy, and in
Ale potřebujeme vědět, jestli je to v souladu s tím, co víte, že je pravda.
But we need to know if it's consistent with what you know to be true.
Uh, v souladu s historií naší kapely, doufáme, že to bude poměrně divná zkušenost pro každého.
Uh, in keeping with the history of our band, we're hoping it will be a relatively weird experience for everybody.
umožněna aktivní a plná účast v mezinárodních organizacích v souladu s politikou EU a s politikou jedné Číny.
to participate actively and fully in international organisations, according to the eu's policy and the' One China' policy.
přesně vyjasnili, co bylo realizováno, co je navrhováno a zda je to v souladu s pravidly schengenského prostoru.
exactly what has been done, what is being proposed, and whether it is in compliance with Schengen rules.
jejich ochranu a prosazování v rámci Evropské unie v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, Listinou základních
respected, protected and promoted within the European Union, pursuant to the European Convention on Human Rights, to the
že kdyby mohl pochopit zákony přírody a žít v souladu s nimi, pak by byl svět lepším místem.
could understand the laws of nature and live in harmony with them, then the world would be a better place.
To není v souladu s duchem a zněním evropských a mezinárodních deklarací lidských práv.
This is not compatible with the spirit and letter of European and international declarations of human rights.
Rady Evropy, aby se zajistilo, že je plně v souladu s právem EU a evropskými hodnotami a normami týkajícími
in order to ensure that it is fully in conformity with EU law and European values and standards on
Je důležité poukázat na to, že všechna omezující rozhodnutí a uplatnění těchto opatření musí být vždy v souladu s mezinárodním právem.
It is important to point out that any decision on restrictive measures, and implementation of these measures, must always comply with international law.
Takže, jak naznačuje zpráva, nová ustanovení smlouvy o národních parlamentech budou plně v souladu s trendem posledních let a myslím, že dále posílí evropskou parlamentní rodinu.
So, as the report implies, the treaty's new provisions on national parliaments will be fully in tune with the trend of recent years, and I think will reinforce the European parliamentary family still further.
' V souladu s mými vlastními častými afirmacemi,' že bych osobně nikam nešel' k zajištění míru a bezpečnosti pro mé lidi...'
' In accord with my own frequent affirmations' that I would personally go anywhere' to secure peace and security for my people...'
trvalého a vzájemně přijatelného politického řešení, které zajistí lidu Západní Sahary sebeurčení v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti.
will provide for the self-determination of the people of Western Sahara, in agreement with the Security Council resolutions.
Tvůj příznivý den není v souladu s tím mým.
Your auspicious day is not aligned with mine.
V souladu s ústavou a federálním zákonem, já jako prezident Ruské federace, jsem povinen chránit životy a důstojnost
In accordance with the constitution and federal law, I, as president of Russian Federation, am obliged to protect
Je důležité, aby byla průmyslová politika EU v souladu s cíli politiky v oblasti klimatu a energetiky.
It is important to bring the eu's industrial policy in line with its climate and energy policy objectives.
republice a mnoha dalších zemích EU tento názor není v souladu s energetickou bezpečností a není obecně akceptován.
and in many other EU countries, is not consistent with this view, and this view is not generally accepted.
A v souladu s naší dohodou, můžete deaktivovat rozkrokovýho útočníka, jo?
And in keeping with our agreement, you deactivate the knacker attacker, yeah?
V souladu s článkem 325 odst. 5 Komise ve spolupráci s členskými státy každoročně předkládá Evropskému parlamentu a
According to Article 325( 5), the Commission, in cooperation with the Member States, shall submit to the
To bude zajímavé, ale já jsem stále přesvědčená, že náš návrh, který je v souladu s enologickými postupy OIV, bude pro naše výrobce vína
convinced that what we have proposed, which is in compliance with the OIV oenological practices, will be the way
mohou Parlament a Rada přenášet pravomoci na Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.
by Parliament and the Council to the Commission, pursuant to Article 290 of the Treaty on the Functioning
Jsem v souladu s okolním světem.
i'm in harmony with the world.
a myslím si, že tento pozměňovací návrh je v souladu s tím, co již navrhla Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.
186, and I think that this amendment is compatible with what the Group of the Progressive Alliance of
je vyjasnění používání kapacit vojenské a civilní ochrany v souladu s humanitárním konsensem a s pokyny Organizace spojených národů.
the use of military and civil protection capabilities in conformity with the Humanitarian Consensus and United Nations guidelines.
Hračky, které firma Mattel stáhla, nebyly v souladu s evropskými předpisy a nemohly být v Evropě prodávány.
Toys that Mattel has recalled did not comply with European rules and could not be marketed in Europe.
Kdokoli, kdo zakazuje politické strany menšin z důvodu, že jsou v rozporu s ústavou, není v souladu s evropskými hodnotami.
Anyone who prohibits the political parties of minorities for being in violation of the constitution is not in tune with European values.
rámci občanské iniciativy EU odpovídaly tomu, co je uvedeno ve Smlouvách, a byly v souladu s hodnotami EU.
citizens' initiative correspond with what is said in the Treaties and are in accord with the eu's values.
A když žijeme v souladu s naším smyslem, našli jsme svou dharmu.
And when you find yourself living in agreement with that purpose, you have found your dharma.
a iniciativy členských států, strukturované ve smyslu ustanovení tohoto dokumentu, který dnes projednáme, a v souladu s ním.
ought to be structured in terms of and aligned with the provisions of the document we are discussing today.

Results: 2434, Time: 0.0057

EXAMPLES
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More