Translation of "v souvislosti s" in English

S Synonyms

Results: 1578, Time: 0.0068

Examples of V Souvislosti S in a Sentence

Otevřený dopis, který jsem zveřejnila v souvislosti s těmito protiromskými prohlášeními, podepsalo celkem 72 romských nevládních organizací, z
The open letter published by me in connection with these anti-Romani statements was signed by a total of
komisařko, dámy a pánové, v minulém týdnu se hodně hovořilo o situaci žen v souvislosti s 8. březnem.
gentlemen, a great deal was said about the situation of women last week in relation to 8 March.
by doprovodit a doplnit předpisy přijaté s cílem posílit finanční systém v souvislosti s novým evropským systémem dohledu.
complement the regulations adopted to strengthen the financial system in the context of the new European supervisory system.
V souvislosti s Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení vítám politický závazek Evropského parlamentu zajistit ekonomickou
In the context of the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, I welcome the political commitment taken
( PL) Pane předsedající, budu velmi stručný v souvislosti s touto zprávou.
( PL) Mr President, I shall be very brief with regard to this report.
Rozpočet EU by měl být vypracován v souvislosti s evropským politickým programem.
The EU budget should be drawn up in conjunction with the European political agenda.
2013, nám tato zpráva umožňuje nastínit některá pravidla v souvislosti s etickou, sociální a hospodářskou úlohou, kterou zemědělství musí
report allows us to map out some guidelines relating to the ethical, social and economic role that agriculture
Konečně, v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí, která má závažný dopad i na všechny naše východní sousedy,
Finally, in the light of the financial and economic crisis that is also seriously affecting all of our neighbours
cyklus nařízení týkajících se dopravy a dopravních prostředků v souvislosti s jejich dopadem na životní prostředí a ochranu kvality vzduchu.
of regulations concerning transport and means of transport in terms of their environmental impact and the protection of air quality.
Zazněla také otázka o možných formách odvety vůči třetím zemím v souvislosti s tlaky vyvíjenými vůči evropským společnostem.
There was also a question about possible forms of retaliation towards third countries in respect of pressures exerted on European companies.
V souvislosti s masakrem ve školním autobuse a šílenou přestřelkou v ulicích města dvěma těžce nemocnými, ale velmi...
In light of the school-bus massacre and shooting rampage perpetrated against this city by two very sick but very...
V souvislosti s touto situací potřebujeme vybudovat evropskou obchodní politiku, která bude silná a která provede článek 208
In view of this situation, we need to establish a European trade policy that is strong and which
A toto je v souvislosti s čím... pane!
And this is in reference to what... sir!
Existuje sedm návrhů, podaných panem Reyesem, v souvislosti s jeho případem znásilnění.
These are seven motions filed by Mr. Reyes in regards to his rape case.
V souvislosti s otázkou inovativního financování se osobně také domnívám, že chceme-li splnit své závazky týkající se boje
Also linked to the issue of innovative financing, I personally believe that, if we want to meet
navrhuje vytvořit rozpočtové rezervy na krytí dalších nákladů v souvislosti s realizací tohoto projektu zařazených do položky kapitoly 10.1- Rezerva na nepředvídané výdaje.
proposes creating budgetary reserves to cover further costs connected with the implementation of this project, included in an
V souvislosti s tím tělem, co se našlo v lodi.
In connection with a body that was found in a boat.
Nastal však čas pro koordinaci na úrovni EU, například v souvislosti s fungováním vnitřního trhu a požadavky Paktu o stabilitě a růstu.
However, the time has come for them to be coordinated at EU level, for example in relation to the functioning of the internal market and the requirements of the Stability and Growth Pact.
V souvislosti s budoucí společnou zemědělskou politikou EU musíme vzít do úvahy rovnováhu mezi domácí výrobou a dovozy.
In the context of the eu's future common agricultural policy, we must take into account the balance between internal production and imports.
Předmět: Situace a vyhlídky ve východní Evropě v souvislosti s finanční krizí
Subject: Eastern europe's situation and prospects in the context of the financial crisis
Rovněž se domnívám, že by bylo velmi prospěšné, kdyby EU mohla přinést výsledky v souvislosti s řešením finanční krize.
I also believe that it will be a very good thing if the EU can show results with regard to the handling of the financial crisis.
Úplné zničení tisíců domů a každé sociální infrastruktury v souvislosti s úplnou hospodářskou izolací způsobenou Izraelem vyústilo v žití
The complete destruction of thousands of homes and every social infrastructure, in conjunction with the complete economic isolation imposed by Israel, has
tento Parlament společně s Komisí přijal některá rozhodnutí v souvislosti s infrastrukturou, hlavním problémem však zůstává výchova těch, kteří
to take, together with the Commission, certain decisions relating to infrastructure, but the main problem is educating those
V souvislosti s touto situací, která je mnohem horší než situace na západním Balkánu, bych rád věděl, kdy
In the light of this situation, which is much worse than the situation in the Western Balkans, I want
Nebo ještě lépe, v souvislosti s penězi.
Or better yet, in terms of money.
Prostřednictvím výzvy na zavedení požadavků v souvislosti s bezpečností výrobků, integrity označení ES, vyloučení falšovaného zboží a zavedení
By calling for requirements to be imposed in respect of product safety, the integrity of the CE mark,
Znovu zdůraznila význam úlohy, kterou musí hrát agentura Frontex, a rozhodla se zahájit další práci v souvislosti s návrhy přednesenými Maltou.
It reaffirmed the importance of the role that Frontex must play and decided to carry out new work in light of suggestions made by Malta.
V souvislosti s tím jsem velmi překvapen mlčením předsedy Evropské komise, pana Barrosa.
In view of this, I am greatly surprised by the silence of the President of the European Commission, Mr Barroso.
Paní předsedající, v souvislosti s prohlášením vážené kolegyně poslankyně, která hovořila přede mnou, bych chtěl poukázat na to,
Madam President, in reference to the statement of my respected fellow Member who spoke before me, I would
Jsem mohl, v době, být zcela řezání v souvislosti s jeho omezení.
I could, at times, be quite cutting in regards to his limitations.

Results: 1578, Time: 0.0068

EXAMPLES
SEE ALSO
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More