Translation of "v souvislosti s" in English

S Synonyms

Results: 283, Time: 0.0144

Examples of V Souvislosti S in a Sentence

Sankce, které zavedla v souvislosti s íránským jaderným programem.
Financial sanctions taken in connection with the Iranian nuclear programme.
Že zakřičím před vámi v souvislosti s čím?
That I scream before you do, in relation to what?

Nějaké speciální přání v souvislosti s pohřbem?
Any special requests with regard to the funeral?
Nebo ještě lépe, v souvislosti s penězi.
Or better yet, in terms of money.
Dobře, v souvislosti s vaší zdravotní anamnézou, uff.
Well, in regards to your health history, uh.
Problémy vznikají v souvislosti s komerčním využíváním zvířat.
The problems arise in connection with the commercial utilisation of animals.
V souvislosti s matkou.
With regard to the mother.

Vidíš věci jen v souvislosti s válkou.
You see things only in terms of war.
Dva uprchlíci jsou hladaní v souvislosti s vraždami.
The two fugitives are wanted in connection with the murders.
Nikdy jsem to slyšel v souvislosti s zabití předtím.
I never heard it in connection with a killing before.
Obdrželi jsme několik hrozeb v souvislosti s mírovou konferencí.
We have received several ats in regard to the peace conference.
Uvedu to v souvislosti s dědickou daní.
Let me put this in perspective with the inheritance tax.
A toto je v souvislosti s čím... pane!
And this is in reference to what... sir!
V souvislosti s vaším vyšetřováním seržanta Shafera?
That was in connection with your investigation of Sergeant Shafer?
Následující nebezpečí mohou vzniknout v souvislosti s konstrukcí a provedením elektrického nástroje.
The following hazards may arise in connection with the construction and design of this power tool:.
To je důležité, zvláště v souvislosti s budoucími úkoly.
This is an important point, particularly in relation to future tasks.
Jasná očekávání jsou v souvislosti s lidským zdravím, stejně jako v souvislosti se zdravím zvířat, důležitá.
Clear expectations are important in the context of both human and animal health.
Francie o využití prostředků z fondu v souvislosti s katastrofou zapříčiněnou bouří Xynthia.
France to mobilise the fund with regard to a disaster caused by storm Xynthia.
Rozpočet EU by měl být vypracován v souvislosti s evropským politickým programem.
The EU budget should be drawn up in conjunction with the European political agenda.
Navíc je všechno toto důležité také v souvislosti s naším postavením na mezinárodních trzích.
In addition, all this is important too in terms of our position on the international markets.
V souvislosti s dodáním Zboží, které obsahuje zařízení a související komponenty, náhradní díly a části:.
In respect of supply of Goods comprising equipment and related components, spares and parts:.
Pánové, jen jsem chtěl říct, měli jsme pár vážných obav v souvislosti s.
Uh, gentlemen, I just wanted to say we have had some grave concerns in regards to.
Rád bych to zdůraznil v souvislosti s důležitými body, které přednesl pan Doorn.
I would like to emphasise that in light of the important points raised by Mr Doorn.
Veškeré reklamační nároky v souvislosti s provozováním nebo montáží podlahového vytápění jsou vyloučeny.
Any complaints and claims related to the running or installation of underfloor heating will not be accepted.
Ostatní deriváty V souvislosti s některými významnými akvizicemi sjednala Skupina zvláštní veřejně neobchodovatelné instrumenty.
Other derivatives In connection with some significant acquisitions, the Group negotiated various over-the-counter contracts.
Kázal ti udělat něco v souvislosti s tou ženou, Jackie Lavertyovou?
Did he ever ask you to do anything in relation to the woman I mentioned earlier, Jackie Laverty?
Totéž platí v případě, že zákazník obdržel v souvislosti s nákupem většího množství zboží slevu.
The same applies if the customer has received a discount in the context of the purchase of multiple goods.
Vítám zejména ustanovení vyjednaná v souvislosti s chemickými látkami a přechodnou dobou.
I am particularly pleased to welcome the provisions negotiated with regard to chemical substances and the transitional period.
Zahajuji ale nové, v souvislosti s Lemanskeho smrtí.
I'm opening a new one, in conjunction with lemansky's death.
Pokusíme se také znovu posílit koordinaci v souvislosti s makroekonomickými nerovnováhami.
We will also try to reinforce coordination in terms of the macro-economic imbalances.

Results: 283, Time: 0.0144

SEE ALSO
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More