V TÉTO FÁZI IN ENGLISH

Translation of V této fázi in English

Results: 404, Time: 0.0601

Examples of using V této fázi in a sentence and their translations

V této fázi LED svítí trvale.
At this stage the LED lits continuously.
V této fázi hry, bychom neměli lajdácky chybovat.
At this point in the game, we should not be making careless mistakes.
V této fázi se Komise zaměří na podstatu.
At this stage, the Commission will concentrate on the substance.
V této fázi rozpravy bude muset vystoupit pan Špidla.
At this point in the debate Mr Špidla will have to speak.
V této fázi se nezdá být, ale potřebujeme operovat.
At this stage, it doesn't appear to be, but we need to operate.
V této fázi je pocit ztráty nejsilnější a může se zdát neúnosný.
In this phase the sense of emotional loss is amplified and may seem unbearable.
V této fázi také může klesnout sebeúcta a dostavuje se pocit bezmoci.
In this phase, the feelings of low self-esteem and hopelessness are common.
Tohle bych v této fázi chtěl.
That's what I want to do at this point.
V této fázi se chyby opravují snadněji.
At this stage mistakes can be corrected easier.
V této fázi je rozdíl mezi rostlinou a živočichem nejasný.
At this level, the distinction between plant and animal is blurred.
V této fázi bude stačit, pokud vytvoříte jen jeden takový objekt.
In this phase it is sufficient for you to create just one such object.
V této fázi Enrico neví, že jsme ho identifikovali.
At this point, Enrico doesn't know we have identified him.
Winnie byla monstrum v této fázi svého těhotenství.
Winnie was a monster at this stage in her pregnancy.
To není jídlo, jaké od tebe v této fázi očekáváme.
And this dish not what we expect from you at this level.
V této fázi budete doslova zápasit se svými démony.
In this phase, you will literally wrestle with your demons.
V této fázi hry je to už neomluvitelné.
At this point in the game, it's inexcusable.
Úspěch v této fázi pokládá základy pro dobré příběhy.
Success at this stage lays the foundations for good stories.
Není pravděpodobné, že v této fázi najdete dobrého partnera.
Not likely to find a good mate at this stage.
V této fázi se zaměřujeme zejména na sortiment barviv.
In this phase we concentrate especially to segment of dyes.
V této fázi už pravděpodobně není nakažlivý.
Probably not contagious at this point.
V této fázi o tom nemůžu nic říct.
I can't say anything about it at this point,
V této fázi se to nedá říct.
At this stage it's impossible to say.
V této fázi je koncentrace melaninu nejvyšší.
In this phase the concentration of melanin is highest.
V této fázi vyšetřování nesmíme prozrazovat podezřelé.
At this point in the investigation, we're not ready to name any suspects.
Zkrátka, v této fázi jednání vznikly tři velké bloky.
In short, at this stage in negotiations, three major blocs have emerged.
V této fázi by počet členů jednotek EUFOR v Čadu měl dosáhnout 4 000.
In this phase, the EUFOR units in Chad should amount to 4000 troops.
V této fázi, vyjmutí plně závisí na vývinu jejího monoklonálníhoanti-těla.
At this point, extraction is wholly dependent on her monoclonal antibody development.
V této fázi své kariéry to potřebuju pochopit víc než potřebuju solókapr.
At this stage in my career, I need to understand more than I need scoops.
V této fázi budete navlékat díry blíže k středu perlí.
In this phase, use the holes nearest to the centre of the bead.
V této fázi by to mohlo být nebezpečné.
It could be dangerous at this point.

Results: 404, Time: 0.0601

See also


v této fázi hry
at this stage of the game
v této fázi jednání
at this stage of the discussions this stage in the negotiations
v této fázi rozpravy
at this stage of the debate at this point in the debate
v této fázi komise
at this stage , the commission
v této fázi těhotenství
at this stage of the pregnancy
v této fázi vyšetřování
at this point in the investigation at this stage of the investigation
v této fázi naší
in this phase of our at this stage of our
v této fázi svého
at this stage in your
v této fázi je to
at this stage , it's it's touch-and-go at this point
jsme v této fázi
being in this part of we're at that stage have had at this stage
takže v této fázi
so , by this stage so at this stage so in this phase
to v této fázi
at this stage
pozdější fázi
a later stage

Word by word translation


této
- this that
fázi
- phase stage stages phases

"V této fázi" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More