Z TĚCHTO DŮVODŮ IN ENGLISH

Translation of Z těchto důvodů in English

Results: 344, Time: 0.0328

Examples of using Z těchto důvodů in a sentence and their translations

Z těchto důvodů se ztotožňuji s původní zprávou, kterou připravil Graça Moura.
For these reasons, I identify with Mr Graça Moura's original report.
Z těchto důvodů toto usnesení podporuji.
For these reasons, I support this resolution.
Z těchto důvodů mohou být některé položky v menu telefonu nedostupné.
Therefore, some menu items may not be available in your phone.
Z těchto důvodů se skupina ECR rozhodla zdržet se hlasování.
For these reasons, the ECR Group has chosen to abstain.
Z těchto důvodů je možné dát pouze údaje založené na statistických datech.
Therefore, information based only on statistics can be provided.
Z těchto důvodů budu velmi ráda hlasovat pro tuto zprávu.
For these reasons, I will be delighted to vote in favour of this report.
Z těchto důvodů se k tomu nemohu vyjadřovat.
I cannot, therefore, comment on that.
Mimo jiné z těchto důvodů jsem se rozhodl pro tyto dokumenty hlasovat.
For these reasons, amongst others, I have decided to vote in favour of this dossier.
Z těchto důvodů jsem se zdržel hlasování.
I have therefore abstained from voting.
Dalším základním cílem je snažit se z těchto důvodů o harmonizaci pravidel.
Another essential objective is therefore to try to harmonise the rules.
Z těchto důvodů hlasujeme proti této zprávě a návrhu Komise.
For these reasons, we are voting against the report and the Commission's proposal.
Z těchto důvodů podporuji přijetí zprávy.
For these reasons, I support adoption of the report.
Z těchto důvodů jsem hlasoval proti tomuto usnesení.
For these reasons, I have voted against this resolution.
Z těchto důvodů bychom měli zachovávat nedogmatický, kritický postoj.
For these reasons we should maintain an agnostic, critical position.
Z těchto důvodů bude moje skupina samozřejmě hlasovat pro přijetí zprávy.
For these reasons my group will obviously vote in favour of the report.
Z těchto důvodů podporuji zprávu paní Grabowské.
For these reasons, I support Ms Grabowska's report.
Z těchto důvodů já i má delegace podporujeme pozměňovací návrhy paní Wallisové.
For these reasons, I and my delegation are supporting the amendments by Mrs Wallis.
Z těchto důvodů se skupina ECR rozhodla zdržet se hlasování o tomto usnesení.
For these reasons the ECR Group has decided to abstain on this resolution.
Z těchto důvodů nelze zaručit celkovou kompatibilitu DIN.
For these reasons, a general DIN-compatibility cannot be guaranteed.
Z těchto důvodů jsem tento návrh podpořila.
For these reasons, I supported this proposal.
Z těchto důvodů a více, dostane můj palcem nahoru.
For those reasons and more, it gets my thumb's up.
Z těchto důvodů jsme hlasovali proti návrhu!
Hence the reason for our vote against the proposal!
Z těchto důvodů tento projekt podporuji.
For this reason, I am in favour of this project.
Z těchto důvodů jsem nepodpořila kompromisní balíček.
It was for those reasons that I did not support the compromise package.
Z těchto důvodů je smrt ... součástí našeho povolání.
For that reason death is... a part of our business.
Který z těchto důvodů ospravedlňuje násilí proti vám?
Which one of these reasons justifies violence against you?
Takže pro všechny z těchto důvodů a uh... opravdu příliš mnoho více počítat.
So for all these reasons and uh... really too many more to count.
Pokud to nemůžeš říct z těchto důvodů, tak jde o výmluvy.
If you can't say it because of those reasons, then those are just excuses.
Z těchto důvodů jsem hlasoval proti této zprávě.
For all these reasons, I voted against this report.
Z těchto důvodů předkládáme naše pozměňovací návrhy.
Hence our proposed amendments.

Results: 344, Time: 0.0328

Word by word translation


těchto
- these this those such
důvodů
- reasons grounds for purposes due

S Synonyms of "z těchto důvodů"


proto
tudíž
důvodu

"Z těchto důvodů" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More