Translation of "z tohoto důvodu" in English

S Synonyms

Results: 343, Time: 0.0099

Examples of Z Tohoto Důvodu in a Sentence

Použití sklíčidla není z tohoto důvodu možné.
Using a drill chuck is not possible for this reason.
Z tohoto důvodu doporučujeme přípravu potravin provádět v jiné místnosti.
Therefore, we recommend preparing food in another room.

Z tohoto důvodu jsem tu pozdě.
Hence I am late.
Přesně z tohoto důvodu je soud tak důležitý.
That is precisely why this Court is so important.
Z tohoto důvodu doporučujeme střední nastavení ovladače termostatu.
For this reason we recommend the middle settings of the thermostat control knob.
Z tohoto důvodu by Parlament měl zprávu přijmout.
That is why this House should adopt the report.
Z tohoto důvodu se na kámen nevztahuje záruka.
For this reason the stone is excluded from guarantee cover.

Z tohoto důvodu je řazení podle jména nejrychlejší.
For this reason, sorting by name is the fastest.
Z tohoto důvodu doporučujeme střední nastavení ovladače teploty.
For this reason we recommend the middle settings of the temperature control knob.
Přesně z tohoto důvodu potřebujeme jmenované texty.
It is for this reason that we need these texts.
Volali jsme vás z tohoto důvodu.
We called you out for this reason.
I z tohoto důvodu je politika soudržnosti absolutní nutností.
For that reason, too, cohesion policy is an absolute necessity.
Z tohoto důvodu vítám.
It is for this reason that I welcome.
Ale Sergio to nedělá jen z tohoto důvodu.
But sergio's not doing it only because of that.
Z tohoto důvodu na vás spoléháme.
We are thus relying on you.
Z tohoto důvodu jsem přišel na tento svět.
For this cause... I came into this world.
Z tohoto důvodu musí Evropa zasáhnout.
That is why Europe must intervene.
Z tohoto důvodu by měla být posuzována velmi citlivě.
Consequently, these issues should be handled in a very sensitive manner.
Z tohoto důvodu jsem hlasoval proti zprávě panaVidala-Quadrase.
For that reason, I voted against the Vidal-Quadras report.
Z tohoto důvodu žádám, aby byla propuštěna na kauci.
For that, I ask that she be released on bond.
Z tohoto důvodu nesmíme vytvářet žádné zbytečné překážky.
For that reason, we must not create any unnecessary obstacles.
Z tohoto důvodu jsem se zdržel hlasování o této zprávě.
For these reasons I abstained on the report.
Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro přijetí zprávy.
It is for that reason that I voted for the report.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl hlasovat proti přijetí návrhu.
For that reason I decided to vote against the proposal.
Z tohoto důvodu se musí před ostatními skrývat.
For that reason he must hide himself from others.
Z tohoto důvodu hlasoval Junilistan proti této zprávě.
For that reason, Junilistan has voted against the report.
Z tohoto důvodu mnohem více nebezpečný, než Bush.
For that reason, far more dangerous than Bush.
Z tohoto důvodu hlasuji proti zprávě.
For these reasons we are voting against the report.
Zatížení teplotou Z tohoto důvodu mají všechny průmyslové snímače teploty pro zvýšené nároky nástavek.
Temperature load For this reason, all of the industrial thermometers for advanced requirements feature a neck tube.
SedačkuMaxi-Cosi CabrioFix při přenášení asi občas držíte za okraj; z tohoto důvodu se ujistěte, že je skutečně dobře zavřený.
The Maxi-Cosi CabrioFix is sometimes carried by the rim, therefore check that it is closed properly.

Results: 343, Time: 0.0099

EXAMPLES
Examples
SYNONYMS

S Synonyms of "z tohoto důvodu"


z toho důvodu
díky tomu
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More