Translation of "z tohoto důvodu" in English

S Synonyms

Results: 913, Time: 0.0145

Examples of Z Tohoto Důvodu in a Sentence

Z tohoto důvodu budu hlasovat proti zprávě a proti návrhu.
For this reason , I shall be voting against the report and against the proposal.
Z tohoto důvodu Charlotte neměla jinou volbu, než založit před 27 lety nemocnici v Mexiku.
Because of this , Charlotte had no choice but to establish a hospital 27 years ago in Mexico.
Z tohoto důvodu se domnívám, že by bylo dobře se vyhnout krácení těchto rozpočtů.
Hence , I believe that it would be a good idea to avoid cutting these budgets.
Z tohoto důvodu by Parlament měl zprávu přijmout.
That is why this House should adopt the report.
Z tohoto důvodu přeji projektu průmyslové politiky úspěch.
For this reason , I wish the industrial policy project every success.
Přesně z tohoto důvodu ale nechápeme důvody pro nesplnění požadavku Mezinárodní agentury pro atomovou energii, aby byl uran
It is precisely because of this , though, that we do not understand the reasons for the failure to
Z tohoto důvodu žádám vás a žádám Komisi, aby pozorně sledovala vývoj v Tunisku.
Hence , I urge you and I urge the Commission to follow the developments in Tunisia intently.
Z tohoto důvodu bylo naplánováno toto setkání.
That is why this meeting has been scheduled.
Z tohoto důvodu musíme postupně otvírat i náš trh, dokonce i pro to, co nazýváme citlivé zemědělské zboží
For this reason we must also gradually open our market, even to what we call sensitive agricultural goods
Ramsese viděl sám sebe jako žijícího boha a z tohoto důvodu , cítil, že by měl mít tuto absolutní kontrolu
COLLINS: Ramses saw himself as a living god, and because of this , he felt that he should have this absolute
" Doktor Smrt". Z tohoto důvodu , Thanatos.
" Dr. Death." Hence , Thanatos.
Z tohoto důvodu je pro finance Unie tolik důležitá tato rozprava a následné hlasování.
This is why this debate and the vote following it are so important to the union's finances.
Z tohoto důvodu je naším úkolem v Evropské unii zaprvé poskytnout humanitární pomoc, ale zadruhé zajistit, aby země měla minimální úroveň národní bezpečnosti.
For this reason , our task in the European Union is firstly to provide humanitarian aid, but secondly to ensure that the country has a minimum level of national security.
Regionální struktury nám umožní podporovat udržitelnou průmyslovou politiku v Evropě a z tohoto důvodu musíme ještě více zdůrazňovat význam inovativních průmyslových seskupení(
support a sustainable industrial policy in Europe, and because of this , we need to stress the importance even more
Z tohoto důvodu je u nich mnohem pravděpodobnější, že zažijí pocity odmítnutí a velkého emočního rozrušení, když vnímají, že jsou zavrhováni ostatními lidmi.
Hence , they are much more likely to experience a sense of rejection and a great emotional upset when they perceive themselves as being rejected by other people.
Z tohoto důvodu nemohu přijmout pozměňovací návrhy 19 nebo 23.
For this reason , I cannot accept Amendments 19 or 23.
Z tohoto důvodu , bílé bavlněné stal cennější než žluté bavlny.
Because of this , white cotton became more valuable than yellow cotton.
Z tohoto důvodu nemám v úmyslu tomuto textu, který byl předložen, dát svou podporu.
Hence , I do not intend to lend my support to the text that has been tabled.
Z tohoto důvodu Evropské politické sousedství musí zůstat jednotné, geograficky soudržné a vyrovnané mezi východními a jižnými částmi.
For this reason , the European political neighbourhood must remain unified, geographically cohesive and balanced between its eastern and southern parts.
Z tohoto důvodu musíme zvažovat jak hlediska využívání živých vodních zdrojů za podmínek nutných pro udržitelnost a rozvoj,
Because of this , we must think both in terms of a long-term exploitation of live aquatic resources which
nejdůležitějších práv, která EU zajišťuje svým občanům, a z tohoto důvodu je spolupráce mezi EU a Gruzií velice důležitá.
which the EU provides to its citizens and, for this reason , this cooperation between the EU and Georgia is very important.
Zástupce Rady pan Žerjav mi řekl, že musí odejít před 18.00, a z tohoto důvodu se ptá, zda může promluvit.
The Council representative, Mr Žerjav, has told me that he must leave us before 6 p m, and because of this he has asked if he may speak.
Z tohoto důvodu by mělo celé diplomatické úsilí na jedné straně směřovat k podpoře, i když slabé a
For this reason , the whole diplomatic effort should go, on the one hand, towards supporting even a weak
základní součástí hlavních reforem z roku 2002, a z tohoto důvodu musí Komise neustále záplatovat takový nebo onaký nedostatek,
part of the major reforms of 2002 and, because of this , the Commission has to paper over the cracks
Nařízení je závazné ve své celistvosti a je přímo uplatnitelné ve všech členských státech a z tohoto důvodu musí být jeho text přesný.
A regulation is mandatory in all its elements and directly applicable in all Member States and, for this reason , the text must be precise.
Pane Giorgio, volám vám z tohoto důvodu :
Mister Giorgio, i'm calling because of this :
Z tohoto důvodu se my všichni musíme soustředit na překonání krize a přicházet s dobrými návrhy.
For this reason , we all need to focus on overcoming the crisis and coming up with good proposals.
Z tohoto důvodu doufám v podporu v těchto oblastech.
For this reason , I am hoping for support in these areas.
Z tohoto důvodu je změna článku 136 SFEU, resp. vytvoření stabilizačního mechanismu po roce 2013, žádoucí pro budoucí finanční a fiskální stabilitu EU.
It is for this reason that a change to Article 136 of the Treaty, creating a stabilisation mechanism after 2013, is desirable for the eu's future financial and fiscal stability.
Z tohoto důvodu jsem hlasoval proti návrhu usnesení.
For this reason , I have voted against the motion for a resolution.

Results: 913, Time: 0.0145

EXAMPLES
SYNONYMS

S Synonyms of "z tohoto důvodu"


z toho důvodu
díky tomu
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More