Translation of "zajímalo by mě" in English

S Synonyms

Results: 2286, Time: 0.0072

Examples of Zajímalo By Mě in a Sentence

Zajímalo by mě , jak je Peggy a dětem.
I wonder how Peggy and the kids are.
Zajímalo by mě , proč pozvali tebe and Jeannie na večeři a ne mne a Clyda?
i'm curious , why do you think that she invited you and Jeannie to dinner and not me and Clyde?
( DE) Pane předsedající, pane Maystadte, zajímalo by mě , jaký dopad má na banku a zejména na Evropský
( DE) Mr President, Mr Maystadt, I would be interested to know what effect the discussion on Basel III
A kdo je tohle" Felicity," Zajímalo by mě ?
And who is this" Felicity," I wonder ?
Mary, zajímalo by mě , kdy jste si poprvé uvědomila, že váš syn má tak mimořádnou mysl.
Mary, i'm curious . When did you first realize that your son had such a remarkable mind?
Zajímalo by mě ( ale možná, že dnes už je příliš pozdě), jak by se toto podle vás mohlo
I would be interested ( but perhaps it is too late tonight) to hear how you think that might be
Zajímalo by mě , kolik jiných lidí mělo 44 hodin a 32 minut.
I wonder how many other people have had 44 hours and 32 minutes.
Paná Bronsonová, zajímalo by mě , jak jste se cítila, když jste zjistila, že Sarah chce zabít vaši postavu?
Ms. Bronson, i'm curious how you felt, when you found out, that Sarah was gonna kill off your character?
Za vhodnější než" zaručit" považuji slovo" ověřit", a zajímalo by mě , zda je podle pana komisaře slovo" zaručit" v
I consider the word' verify' would be more appropriate than' ensure', and I would be interested in the commissioner's view whether' ensure', in this
Zajímalo by mě , jak by mě Marco nakreslil teď.
I wonder how Marco would draw me now."
Zajímalo by mě , o co vám jde ohledně agenta Muldera.
i'm curious about what you're doing concerning Agent Mulder.
( DE) Pane předsedající, paní komisařko, zajímalo by mě , zda jsou k dispozici statistiky ohledně obličejových masek.
( DE) Mr President, Commissioner, I would be interested to know whether there are any statistics available on face masks.
No, zajímalo by mě , kde by to mohlo být?
Well, I wonder where it could be?
Zajímalo by mě pane Gaeta, co vás vede k důvěře v Baltaruv výzkum?
i'm curious , mr. Gaeta, what is it that you trust about dr. baltar's research?
Zajímalo by mě , zda je v tomto kontextu podstatná diskuse o geneticky modifikovaných organismech a v jakém rozsahu se o nich diskutuje.
I would be interested to hear whether the GMO debate plays a role, and to what extent it is being discussed, in that context.
Zajímalo by mě , co se stalo s Murphy a Peez a zbytek gangu.
I wonder what happened to Murph and Peez and the rest of the gang.
Doktore, zajímalo by mě , jakým způsobem vám tyto testy pomohou nalézt účinnou léčbu.
Doctor, i'm curious to know how you think... these tests will help you develop an effective treatment.
Zajímalo by mě , co vás činí tak optimistickým, že se věci změní, a jaká konkrétní opatření zavádíte, aby zde došlo ke změně?
I would be interested to know what makes you so optimistic that anything will change and what concrete measures you are putting in place to bring about change.
Zajímalo by mě , o čem muži mluví, když tam nejsme?
I wonder what the men talk about when we're not there.
Zajímalo by mě , jestli jsi vždycky věděla, že jsi zvláštní.
i'm curious . Have you always known you were special?
Zajímalo by mě , jak konkrétně byste chtěli tuto úlohu pojmout v budoucnu, abyste si za prvé zajistili nezávislost
I would be interested to know how exactly you would like to arrange this role in the future to
Zajímalo by mě , co tu chce.
I wonder what he wants here.
Kapitáne... zajímalo by mě , proč se vás nepokusily ostatní lodě zastavit?
Captain, i'm curious . Why didn't the other Cell Ships try to stop you?
třetí zemi by mělo časem následovat reciproční opatření, zajímalo by mě , zda má Rada v úmyslu zabývat se touto věcí.
country should be followed, eventually, by its reciprocity, I would be interested to know if the Council intends to approach this subject.
Zajímalo by mě , co je tak důležité.
I wonder what's so important?
Zajímalo by mě , proč máte ve svém notebooku rodný list Erica Delka.
i'm curious as to why you have Eric delko's birth certificate on your laptop.
Zajímalo by mě , zda se považujete za zástupce malé skupiny lidí ze Spojeného království, nebo zda skutečně zastupujete Evropskou unii jako celek?
I would be interested to know whether you actually see yourself as representing a small group of people in the United Kingdom or whether you feel at all that you are a representative of the European Union?
Zajímalo by mě , ve kterém domě jsem žil, kde žili moji rodiče.
I wonder which house was mine, where my parents lived.
Zajímalo by mě , proč jste vlastně začal ten katapult stavět.
i'm curious why you built this catapult.
Paní komisařko, zajímalo by mě , jakým způsobem hodlá Komise tuto problematiku řešit z dlouhodobého hlediska.
Commissioner, I would be interested to know how the Commission is attempting to confront these issues in the long term.

Results: 2286, Time: 0.0072

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More