AT DETTE FORSLAG IN ENGLISH

Translation of At dette forslag in English

Results: 300, Time: 0.077

that this proposal that this motion that this draft that this amendment that this suggestion that this proposed
at dette udkastat dette forslag tilat dette brevudkast
at dette ændringsforslagat denne ændringat dette forslag
at den foreslåedeat dette forslag

Examples of using At dette forslag in a sentence and their translations

Alligevel tror jeg at dette forslag kan virke mod hensigten.
I still think that this proposal could be counterproductive.
Jeg håber at dette forslag så vil få tilstrækkeligt stort flertal.
I hope that this amendment will also be supported by a sufficient majority.
Det er vigtigt at sige at dette forslag kun er et første skridt.
It is important to say that this proposal is only a first step.
Jeg mener at dette forslag er fremsat uden for den rette sammenhæng.
I believe that this proposal has been tabled outside its proper context.
Husk at dette forslag ikke er fremlagt af kommissionen.
Remember that this proposal was not put forward by the commission.
Konklusionen er at dette forslag reelt er værre end ingen ting.
The conclusion is that this proposal is really worse than nothing.
Jeg er godt klar over at dette forslag er vanskeligt og følsomt.
I am well aware that this proposal is complex and sensitive.
For det første mener jeg at dette forslag øger retsusikkerheden i EU.
Firstly, i take the view that this proposal increases the legal uncertainty in the european union.
Jeg har gerne villet foreslå at dette forslag også omfatter brændstoffer til skibe.
I wished to suggest that this proposal should also cover maritime fuels.
Og som chef rådgiver er det min anbefaling at dette forslag bliver bekræftet.
And, as chief counsel it is my recommendation that this proposal be confirmed.
Jeg vil gerne at dette forslag føres til protokols.
I would like that proposal to be minuted.
Hertil siger kommissionen at dette forslag skal undersøges.
The Commission's response to that is that this proposal should be examined.
Kommissionen selv siger at dette forslag skal gennemføres omkostningseffektivt.
The commission itself says that the proposal can be implemented cost effectively.
Jeg mener at dette forslag ligger på linje med fællesskabslovgivningen og at vi fortsat er ambitiøse.
I believe that this proposal is in line with community legislation and that we are still being ambitious.
Derudover var vi heroppe og plenum også enige om at dette forslag dermed bortfalder og at det dermed heller ikke findes på dagsordenen.
Those of us up here agreed, as did the plenary, that this motion thus lapsed and is no longer on the agenda.
Det er åbenlyst at dette forslag vil føre til en stigning i den samlede produktion af kartoffelstivelse.
It is obvious that this proposal will lead to an increase in overall potato starch production.
Jeg ønsker at slutte af med at støtte hr. coelhos forslag om at dette forslag i sin nuværende form skal forkastes og sendes tilbage til kommissionen.
by supporting the proposal made by mr coelho, that this draft, in its current form, needs to be rejected and returned to the commission.
Jeg ville dog ønske at dette forslag kunne være blevet fremlagt tidligere end planlagt fru kommissær!
I nevertheless wish that this proposal could have been presented earlier than scheduled, madam commissioner!
Det stod klart for mig dengang at dette forslag ville komme på et tidspunkt og jeg glæder mig nu over det.
It was clear to me at the time that this motion would eventually be forthcoming and i welcome it now.
Ikke desto mindre håber jeg at dette forslag kan give anledning til lidt selvanalyse hos visse af mine kolleger.
Nonetheless, i hope that this motion might prompt among some colleagues a measure of self-analysis.
Jeg mener at dette forslag er fornuftigt både ud fra en filosofisk synsvinkel og hvad
I consider that this amendment is correct both from a philosophical point of view and
Jeg er overbevist om at dette forslag især vil have positive konsekvenser for forbrugerne.
I am convinced that this proposal will have a positive impact, in particular for consumers.
Jeg forstår også at dette forslag kan blive vedtaget allerede på onsdag i COREPER.
I also understand that this draft may be settled as early as next wednesday in COREPER.
Jeg vil understrege at dette forslag ikke er et forsøg på at forhindre ændringer af den igangværende klimaændring.
I would emphasise that this proposal is not an attempt to prevent alterations to on-going climate change.
Som afslutning kan jeg kun sige at dette forslag bør forkastes i sin nuværende form.
In conclusion, i can only say that this motion should be rejected in its present form.
Jeg vil ikke desto mindre gerne sige at dette forslag kræver enstemmighed i rådet og derfor skal vi fortsat være realistiske.
Nevertheless i would like to say that this draft requires unanimous consent in the council and we must therefore remain realistic.
For det andet vil jeg gerne understrege at dette forslag sigter mod forenkling og subsidiaritet.
Secondly, i wish to stress that this proposal is aimed at simplification and subsidiarity.
Det er dog uheldigt at dette forslag ikke blev vedtaget for hvis det havde været tilfældet ville
However, it is unfortunate that this motion did not go through because, had this been the case,
positive resultater vil jeg gerne tilkendegive at dette forslag kun er første skridt i retning af en mere effektiv energiudnyttelse.
results, i would like to indicate that this draft is only the first step in enhancing energy consumption efficiency.
Welsch ED. EN jeg vil gerne understrege at dette forslag faktisk er overflødigt.
Mr welsh(ED).- i should like to point out that this motion is actually superfluous.

Results: 300, Time: 0.077

Word by word translation


at
- that
dette
- this that these such
forslag
- proposal suggestions motion proposed draft

At dette forslag in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More