DE BALTISKE LANDE IN ENGLISH

Translation of De Baltiske Lande in English

S Synonyms

Results: 769, Time: 0.033

Examples of using De Baltiske Lande in a sentence and their translations

De baltiske lande tysk engelsk fransk.
Baltic states(German, english, French);
Situationen i de baltiske lande.
Situation in the baltic states.
De baltiske lande omfatter ét land mere nemlig rusland.
The baltic countries include one more country, russia.
Den overvintrer i finland de baltiske lande ukraine og sydrusland.
Winters in finland, the baltic countries, ukraine and southern russia.

Bistand til de baltiske lande.
Aid to the baltic states.
I de baltiske lande findes der som sådan ikke sådanne net.
In the baltic countries there are no such networks as such.
De baltiske lande har været meget hårdt ramt af den økonomiske krise.
The baltic states have been hit very hard by the economic crisis.
Grønspætter yngler i sverige og de baltiske lande i et nedadgående antal.
Green woodpeckers nest in sweden and the baltic countries in declining numbers.
D forbindelserne med de baltiske lande: behand­ling.
D relations with the baltic countries: exam­ined.
Overvintrer i de baltiske lande og centraleuropa også sommetider i finland.
Winters in the baltic countries and central europe, also sometimes in finland.
Sverige og de baltiske lande og finland.
Sweden and the baltic states and finland.
Et konkret eksempel er de baltiske lande og gasmarkedet.
A concrete example of this is the baltic states and the gas market.
Sovjetunionen besatte de baltiske lande to gange.
The USSR occupied the baltic states twice.
Trip over østersøen at besøge de baltiske lande.
Trip across the baltic sea- to visit the baltic states.
Det vil også øge energisikkerheden i de baltiske lande.
It will also increase energy security in the baltics.
S FIN+ de baltiske lande.
FIN + Baltic states.
Den hemmelige protokol ledsagende pagten opfordrede til en opdeling af de baltiske lande.
The secret protocol accompanying the pact called for a division of the baltic states.
Var det negativt for de baltiske lande?
Was this a bad thing for the baltic States?
Jeg er den tredje ordfører om de baltiske lande.
I am the third rapporteur for the baltic states.
Og sovjetunionen bør tage finland og de baltiske lande.
And the soviet union should take finland and the baltic states.
Opinionsundersøgelsen er den første af sin art i de baltiske lande.
The survey is the first of its kind in the baltic countries.
Udvikling af projekter der sigter mod at lettepræ-tiltrædelsesprocessen de baltiske lande: i.
Development of projects which aim to facilitate process in the baltic countries: i.
Kaisa roose debuterede i foråret 2004 i de baltiske lande.
In the spring of 2004 kaisa roose made her debut in the baltic countries.
Jeg lyttede meget opmærksomt til medlemmerne fra de baltiske lande.
I listened very carefully to our meps from the baltic countries.
Rusland må indrømme besættelsen af de baltiske lande.
Russia must acknowledge the occupation of the baltic states.
Der har været fortalere for bestemte projekter fra de baltiske lande.
There have been advocates from the baltic states for particular projects.
EF og de baltiske lande.
Iv relations with baltic States;
Lignende tilflugtsborge kendes frabl.a.sverige polen og de baltiske lande.
Similar refuges are known from sweden, poland and the baltic countries, amongst others.
Specielt for de nordiske og de baltiske lande er det meget glædeligt at estland er med i den første forhandlingsgruppe.
For the nordic and baltic countries it is very gratifying that estonia is in the first negotiating group.
Specielt for de nordiske og de baltiske lande er det meget glædeligt at esüand er med i den første forhandlingsgruppe.
For the nordic and baltic countries it is very gratifying that estonia is in the first negotiating group.

Results: 769, Time: 0.033

Word by word translation


lande
- countries land nations country lands

S Synonyms of "de baltiske lande"


"De baltiske lande" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More