DEN FØRSTE FASE IN ENGLISH

What does den første fase mean in Danish

S Synonyms

Results: 520, Time: 0.0885

Examples of using Den Første Fase in a sentence and their translations

I den første fase indledtes inden for TEDIS 12 projekter som omfattede små og mellemstore virksomheder.
In its first phase TEDIS initiated twelve projects involving smes.
Den første fase indledtes i juli 1990.
The first stage began in july 1990.
Den første fase i den økonomiske og monetære union er afgørende.
The first phase of economic and monetary union is crucial.
Denne beslutning vedrører kun den første fase af projektet.
This decision applies to the first stage of the pro­ject only.

Grundlag for ledelsen som den første fase af studiet af disciplinen.
Fundamentals of management as the first stage of studying the discipline.
Den første fase er tilendebragt.
The first phase is complete.
I den første fase er målet at liberalisere transportydelserne mellem medlemsstaterne.
In the first phase, the objective is to liberalize transport services between member states.
Allerede i den første fase!
Already at the first stage!
Den første fase afrussenger virusinfektion kan forberede systemet til kryptering fase.
The first stage of the russenger virus infection can prepare the system for the encryption phase.
Under den første fase har tre medlemsstater åbnet deres arbejdsmarked i hen.
During the first phase three member states opened their labour markets.
Den første fase fortsatte sinph.d.-arbejde studere deformationer af overflader.
The first stage continued his doctoral work studying deformations of surfaces.
Syfilis sår er den første fase af denne sygdom.
Syphilis sores are the first stage of this disease.
Den første fase af dette projekt handler om opsøgende.
The first phase of this project is all about outreach.
Det sidste i den første fase: en ændring i vejret.
The last one in the first phase: a change in the weather.
Den første fase består af to dele memlig.
The first phase of studies consists of two parts, i. e.
Al qaeda tabte den første fase i denne krig og det ved de.
Al qaeda lost the first phase of this war. and they know it.
I den første fase er målet at liberalisere transport ydelserne mellem medlemsstaterne.
In the first phase, the objective is to liberalize transport services between member states.
Den første fase var refleksionsfasen ikke siestaen som visse ville have sagt.
The first phase was reflection, not siesta, as some would have liked to say.
Den første fase er nu ved at blive gennemført.
The first phase is now being carried out.
Dakar afrikanske stoppet efter den første fase af mercandelli.
The dakar african stopped after the first stage of mercandelli.
Den første fase var fastsat til at træde i kraft den 1. januar.
The first stage was set to come into force on 1 january.
Den første fase: oprettelse af første 18 golfhuller og klubhuset.
The first phase: establishing the first 18 golf holes and the clubhouse.
Kommissionens beretning om evaluering af den første fase aftts/wcvs-programmet 19901991 1993-1994.
Commission report on evaluation of the first phase of tempus 1990­91- 1993­94.
Den første fase var baggrundsundersøgelse.
The first stage was background research.
Den første fase af TEDIS blev formelt afsluttet ved udgangen af 1989.
The first phase of TEDIS formally finished at the end of 1989.
I undersøgelsen anbefaledes det også at koncentrere den første fase omdokumentbaseret information.
The study also recommended, in the first phase, a concentration on paper-based information.
Det begyndte at tikke... i går aftes under den første fase af grupperingen.
It started ticking... last night during the first stage of the alignment.
Vi må forstyrre dem på den første fase.
We must disrupt them at the first phase.
Dermed kom financieringen af den første fase på plads.
Thus the capital for the first phase was in place.
Kommissio­nen fremhævede i en rapport den godkendte den 12. februar socratesprogrammets gode resultater fra den første fase 1995-1997.
In a report(') adopted on 12 february, the commission pointed to the good results achieved by the socrates programme(2) in its initial phase of implementation 1995-97.

Results: 520, Time: 0.0885

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "den første fase"


"Den første fase" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More