DEN STØRSTE UDFORDRING IN ENGLISH

Translation of Den Største Udfordring in English

Results: 446, Time: 0.0549

main challenge (27) major challenge (16) biggest challenge (81) greatest challenge (72) great challenge (6)

Examples of using Den Største Udfordring in a sentence and their translations

The greatest challenge

De kan meget vel udgøre den største udfordring for idrætten i dag.
They may well represent the greatest challenge to contemporary sport.
Den største udfordring er imidlertid strukturfondene.
The greatest challenge, however, concerns the structural funds.

The main challenge

Forskning: medarbejder overholdes er den største udfordring at gennemføre cybersecurity strategi.
Research: employee compliance is the main challenge to implementing cybersecurity strategy.
Forskning: medarbejder overholdes er den største udfordring at gennemføre cybersecurity strategi xcomputer.
Research: employee compliance is the main challenge to implementing cybersecurity strategy xcomputer.

The major challenge

Jeg opfatter dette som den største udfordring som vi alle står over for.
I see this as the major challenge facing all of us.
Det er den største udfordring for europa i de kommende år.
This is the major challenge for europe in the years to come.
Other sentence examples
At få ham på egen hånd bliver den største udfordring.
Getting him alone will be your main challenge.
Det er måske nok den største udfordring vi står over for som fællesskab.
This perhaps is the greatest challenge we face as a community.
Men den største udfordring er at få tilbage de slettede filer fra mac mini.
But the biggest challenge is getting back the deleted files from mac mini.
Flere patienter fortæller at den største udfordring faktisk har været deres egen utålmodighed.
Several patients say that the greatest challenge is actually their own impatience.
Beskyttelse af torskebestandene er den største udfordring for vores fælles fiskeripolitik.
Protection of cod stocks is the greatest challenge to which our common fisheries policy must rise.
Jeg mener at dette er den største udfordring for den europæiske union.
I believe that is the biggest challenge for the european union.
Klimaændringer er måske den største udfordring i det 21. århundrede.
Climate change is perhaps the greatest challenge of the 21st century.
Jeg mener at den største udfordring i dette årti er den sociale samhørighed.
To my mind, the greatest challenge of this decade is that of social cohesion.
Den største udfordring er nu at få traktaten ratificeret.
The big challenge now is the ratification of the treaty.
den største udfordring er at få et nyt sæt værdinormer.
So the greatest challenge is this total shift of values.
Den største udfordring er overudnyttelse af naturlige ressourcer.
The biggest challenge is over-exploitation of natural resources.
Den største udfordring nu er at gennemførenairobi- og gomaforpligtelserne på effektiv vis.
The main challenge ahead is now an effective implementation of the nairobi and goma commitments.
Den største udfordring for kulturindustrierne er naturligvis informationsteknologien.
The main challenge for cultural industries is obviously information technology.
Som formanden sagde er klimaændringerne den største udfordring vi står over for.
As you have said, mr president, climate change is the greatest challenge facing us.
Kulden er den største udfordring.
The cold weather is the biggest challenge.
Spørgsmålet om beskæftigelse er nu den største udfordring.
That being the case, the issue of employment represents a major challenge.
Det er tid til at gøre klar til den største udfordring i jeres liv.
It is time to get ready for the biggest challenge of your lives.
Finde sunde fødevarer kan være den største udfordring formindre-leaguers.
Finding healthy foods might be the biggest challenge for minor-leaguers.
Integrationen af vestbalkan er uden tvivl den største udfordring.
The integration of the western balkans is, without doubt, the biggest challenge.
Dette tilføjede han være den største udfordring.
This, he added, be the biggest challenge.
Home DANSK forskning: medarbejder overholdes er den største udfordring at gennemføre cybersecurity strategi.
Home ENGLISH Research: employee compliance is the main challenge to implementing cybersecurity strategy.
Smalle skår og våde afgrøder udgør den største udfordring for presserens drev.
Narrow swaths and wet crops present the biggest challenge to the baler drive.
Den største udfordring er at man ikke kan hjælpe dem alle sammen.
The most challenging part is that you can't help all of them.
Den største udfordring i dag er at gennemføre det nye europæiske samarbejde.
The greatest challenge today is to put the new european cooperation into effect.

Results: 446, Time: 0.0549

Word by word translation


den
- it
største
- largest biggest greatest main major
udfordring
- challenge challenges challenging challenged
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More