DER HIDTIL HAR IN ENGLISH

What does der hidtil har mean in Danish

S Synonyms

Results: 55, Time: 0.1025

that have so far (6) which have hitherto (3) which until now has (1) which has hitherto (3)

Examples of using Der Hidtil Har in a sentence and their translations

I dag har vi en forpligtelse til at fjerne de hindringer der hidtil har stået i vejen for en reel beskyttelse i hele europa.
Today, we have an obligation to remove the obstacles that have so far prevented real protection across europe.
Den eneste konsekvente måde at gøre det på er via åbningen af juridiske netværk der hidtil har været finansieret i henhold til monopolforhold.
The only way to do it consistently is via the opening-up of legacy networks, which have hitherto been financed under monopoly conditions.
Serbien og kosovo er i dag nået til enighed om en aftale om to vigtige spørgsmål der hidtil har skabt problemer i landenes indbyrdes forhold.
Serbia and kosovo have reached an agreement on two important issues that have so far created problems in their relations.
Agenturets finansieringsmetode der hidtil har været temmelig kompliceret og uklar på grund af agenturets særlige natur kan også være med til at give gennemsigtighed.
The method of financing the agency, which until now has been rather complicated and unclear on account of the Agency's specific nature, can also help provide transparency.

Det kan måske udledes af hr. blairs ord at de tal der hidtil har været diskuteret i rådet kan blive genforhandlet.
It should perhaps be deduced from mr Blair's words that the figures that have so far been bandied about in the council are going to be renegotiated.
De fokuserer navnlig på de virksomheder i de nyeeu-medlemsstater der hidtil har været drivkraften bag europas økonomi.
They are focusing in particular on those from the new member states of the union that have so far been the driving force of Europe's economy.
Der boer derfor ske en harmonisering paa dette omraade der hidtil har henhoert under de nationale lovgivninger;
Whereas it accordingly seems appropriate to harmonize this sector which has hitherto been covered by national legislation;
DE hr. formand! det er bestemt ikke kun forskelle i forbrugerbeskyttelse men også sproglige forskelle der hidtil har besværliggjort pakkerejser til andre lande.
DE mr president, it is certainly not only differences in consumer protection, but also language differences which, until now, have made package tours to other member states difficult.
Derfor må kvinderne have mulighed for at gribe ind over for ubevægeligheden i et samfund der hidtil har været gennemtrængt af mændenes værdier.
In order to achieve this, women must be given the opportunity to combat the inertia of a society which has, until now, been essentially imbued with masculine values.
Deggendorf hvor der hidtil har være en stor grænsekontrolinstitution villef.eks. være en mulighed.
Deggendorf would be a possibility, where there has been a major border control force establishment.
Hr. formand enhver der hidtil har deltaget i denne såkaldte debat med højtlæsning af tekster har udtalt sig meget kraftigt imod doping.
Mr president, all those who have so far contributed to this so-called debate by reading out texts have expressed their vehement opposition to doping.
Det har generelt kun været større industrivirksomheder der hidtil har søgt om anerkendelse under fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision.
For the most part it has only been larger industrial companies which have sought recognition under the community eco-management and audit scheme to date.
coloplast opbygget en livscyklusbaseret database med svar på alle de miljøspørgsmål der hidtil har været stillet på det svenske marked.
a life cycle-based database with answers to all the environmental questions that have been received in the swedish market.
Forslaget er unødvendigt og skadeligt da det indfører en ny støtte til en sektor der hidtil har klaret sig godt uden støtte.
The proposal is unnecessary and harmful because it introduces a new form of aid for a sector which has so far acquitted itself well without aid.
Man afmonterer vilkårlige dele af den regulering der hidtil har været nationalstaternes ansvar.
Random parts of the regulation that until now has been the responsibility of the national states are removed.
Offentligt tilgængelige private net er også blevet omfattetf.eks. tjenester som facebook og bebo der hidtil har ligget helt uden for direktivets anvendelsesområde.
Publicly accessible private networks have also been included, services like facebook, bebo, etc., that have hitherto lain completely outside the scope of directive.
Som medlemmer afeuropa-parlamentet er vi desuden forpligtet til at forsvare den europæiske gastronomiske arvs mangfoldighed og rigdom der hidtil har været internationalt anerkendt.
Furthermore, the members of this house have an obligation to the diversity and wealth of european gastronomic heritage, which has so far enjoyed an international reputation.
Partierne er blevet beskyldt for at være helt fraværende i forbindelse med debatten om den europæiske forfatning der hidtil har været rent institutionel.
The parties have been accused of glaring absence from the debate on the european constitution, for example, a debate that has hitherto been strictly institutional.
Det gælder også lande som mit hjemland tyskland der hidtil har nægtet at udarbejde en handlingsplan.
This also applies to countries such as germany, where i come from, which has so far refused to compile an action plan.
Den haitiske sukkersektoren var i konkurrence med den nordøstlige region i brasilien der hidtil har været den vigtigste kilde for sukker for europa.
The haitian sugar economy was in competition with the northeast region of brazil, which previously had been the major source of sugar for europe.
Den bør anerkendes og lykønskninger bør gå til dem der hidtil har fundet det vanskeligt at tale sammen.
That has to be recognized and congratulations should go to those people who hitherto have found it difficult to talk to each other.
Den britiske regering har fremsat et lovforslag for parlamentet i london for at gøre den uret der hidtil har hersket god igen.
The united kingdom government has introduced a bill in parliament to right the wrongs that have hitherto persisted.
Da det er denne gamle kulturtilstand der hidtil har været jordmenneskenes mentale fysisk praktiske verden vil det altsaa være denne verden der skal gaa under.
Because it is the old cultural conditions that have so far been the mental, physical, practical world of terrestrial humans, it will be this"world" that will come to an end.
Jeg mener især at et europæisk foretagende inden forluft- og rumfart som består af forskellige virksomheder der hidtil har været organiseret nationalstatsligt i længden ikke tåler nogen statslig deltagelse.
Above all, i believe that a european aerospace company comprising several enterprises which have hitherto operated in a national framework will not tolerate government involvement in the longer term.
i EU ønskede kommissionen at foretage en betydelig forenkling af de regler der hidtil har været gældende for teknologioverførsler. førsler.
union, prompted the commission to carry out a substantial simplification of the rules which have hitherto governed technology transfer agreements.
I forbindelse med civilbeskyttelse drejer det sig om et område der hidtil har ligget i det yderste randområde for fællesskabets kompetence. medlemslandene
Madam president, ladies and gentlemen, civil protection is an area which has until now, as it were, been located on the extreme fringes
loven og danner den overordnede ramme for det uddannelsesområde der hidtil har været dækket af lærlingeuddannelserneEFG- uddannelserne samt de grundlæggende teknikeruddannelser fx laborant og teknisk assistent.
and forms the overall framework for the training sector, which had hitherto been covered by apprentice education, EFG training courses, and
Broderen anders dinesen overtager godset leerbæk i jylland der hidtil har været drevet af moderens anden søster moster lidda og hendes mand godsejer georg sass.
Her brother anders takes over the estate of leerbæk in jylland, which had hitherto been run by ingeborg Dinesen' s second sister, aunt lidda and her husband, the landowner georg sass.
casino vil være et stort supplement til gaming gruppen der hidtil har fokuseret på erhvervelse af selskaber med muligheder for sportsspil.
will be a great complement for the gaming group that so far has focused on acquiring companies with sports betting opportunities.
den sunde fornuft kan bringe amazonsone-time levering ogon-demand-opfyldelse til virksomheder der hidtil har været udeladt af logistik og opfyldelse revolution.
bring Amazon's one-hour delivery and on-demand fulfillment to companies that so far have been left out of the logistics and fulfillment revolution.

Results: 55, Time: 0.1025

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "der hidtil har"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More