JEG VIL ISÆR IN ENGLISH

Translation of Jeg Vil Især in English

Results: 251, Time: 0.0383

i would particularly (82) i would especially (45) in particular i would (21) i particularly want (10) in particular i want (5) i especially want (4) i wish especially (4) i would specifically (4) i wish particularly (2) in particular i wish (1)

Examples of using Jeg Vil Især in a sentence and their translations

Jeg vil især gerne understrege vores holdning til eksport af radioaktivt affald.
I would particularly like to emphasise our position on the export of radioactive waste.
Jeg vil især lykønske hr. hughes med hans betænkning.
I would particularly like to congratulate mr hughes on his report.
Jeg vil især understrege indførelsen af foranstaltninger for at forbedre vurderingen af dets præstationer.
I would especially highlight the introduction of measures to improve performance assessment.
Jeg vil især nævne proceduren for indførelse af standarder.
In particular, i would mention the process of establishing standards.

Jeg vil især gerne nævne bordvine.
I would particularly like to mention table wines.
Jeg vil især gerne takke generalsekretæren som har indgivet sin afskedsbegæring.
I would especially like to thank the secretary general, who has handed in his resignation.
Jeg vil især gerne understrege at EU bemærker israels støtte til dette projekt.
I particularly want to emphasise that the EU notes Israel's support for this project.
Jeg vil især gerne takke ordførerne og skyggeordførerne.
I would especially like to thank the rapporteurs and shadow rapporteurs.
Jeg vil især gerne pege på spørgsmålet om borgerlige rettigheder og friheder.
I would particularly like to draw your attention to the issue of civil rights and liberties.
Jeg vil især henvise til vaccination som jeg fuldt ud støtter.
In particular i want to mention vaccination. i am entirely behind that.
Jeg vil især godt gribe fat i hr. prodis idé.
Another thing i particularly want to do is to take up mr Prodi's idea.
Jeg vil især gerne vide hvem der kan udløse dem og hvornår.
I would particularly like to know who can trigger them and when.
Fru formand jeg vil især bifalde alle betænkningerne.
Madam president, i particularly want to welcome all the reports.
Jeg vil især gerne henlede deres opmærksomhed på standarder der vedrører oprindelsesmærkning.
I would particularly like to bring your attention to standards relating to the indication of origin.
Jeg vil især fremhæve tre ting i direktivet.
I wish especially to emphasise three parts of this directive.
Jeg vil især berøre to punkter.
In particular i want to state two points.
Jeg vil især gerne takke hr. őry for dette.
I would particularly like to thank mr őry for this.
Jeg vil især gerne henlede rådets og kommissionens opmærksomhed på terminologien.
I would specifically like to draw the Council's and the Commission's attention to the terminology.
Jeg vil især takke fru patrie for hendes bidrag til dette.
I particularly want to thank ms patrie for her contribution to this.
Jeg vil især nævne ændringsforslag 10 som jeg mener er vigtigt.
I wish particularly to mention amendment no 10, which i think is important.
Jeg vil især gerne understrege at det er meget vigtigt at identificere behovet ordentligt.
I would particularly like to emphasise how important it is to properly identify needs.
FI fru formand! jeg vil især gerne takke ordførerne som taler derovre.
FI madam president, i would particularly like to thank the rapporteurs, who are talking over there.
Jeg vil især gerne takke hr. audy for hans betænkning.
I would particularly like to thank mr audy for his report.
Jeg vil især gerne takke de to udvalg og ordførerne.
In particular i would like to thank the two committees and the rapporteurs.
Jeg vil især gerne takke allemedordførerne og skyggeordførerne fra alle grupperne.
I want especially to thank all the co-rapporteurs and the shadow rapporteurs from all the groups.
Jeg vil især anerkende christarandzio-plaths grundige arbejde med denne betænkning.
I wish in particular to recognise mrs randzio-plath's solid work on this report.
Jeg vil især fokusere på større bøder og omkostninger i forbindelse med manglende overholdelse.
I intend in particular to increase the penalties and the cost of non-compliance.
Jeg vil især takke hr. nicholson for hans betydningsfulde arbejde.
I would like in particular to thank mr nicholson for the vital work he has done.
Jeg vil især komme ind på et par punkter som betænkningen rejser.
I would like in particular to comment on a few issues raised by the report.
Jeg vil især kommentere to af de mange gode punkter i betænkningen.
I would particularly like to comment on two of the many good points in this report.

Results: 251, Time: 0.0383

Word by word translation


jeg
- i don't i i'm I…
vil
- will would want wanna 's going
især
- especially particularly in particular mainly notably
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More