PÅ HINANDEN FØLGENDE IN ENGLISH

Translation of På hinanden følgende in English

Results: 539, Time: 0.0442

Examples of using På hinanden følgende in a sentence and their translations

Sammenlign to på hinanden følgende månedlige finansielle perioder med windex.
Compare two consecutive monthly financial periods with windex.
To på hinanden følgende år anføres hvis undersøgelsen strækker sig over 2 kalenderår.
Two consecutive years are indicated if the survey extends over 2 calendar years.
På hinanden følgende regeringer har desværre undladt at finde en hensigtsmæssig løsning på problemet.
Successive governments have unfortunately failed to address the problem in an appropriate way.
Afkorte intervallet mellem to på hinanden følgende tvungne kontroleftersyn.
Shorten the interval between two successive compulsory tests.
Der må under ingen omstændigheder være mere end 7 på hinanden følgende plasterfri dage.
In no case should there be more than 7 consecutive patch-free days.
Forlænge intervallet mellem to på hinanden følgende tvungne kontroleftersyn.
Extend the interval between two successive compulsory roadworthiness tests.
Ideel til HD stadig på hinanden følgende optagelse.
Ideal for HD still consecutive recording.
Der har været tre på hinanden følgende socialistiske formænd for rådet.
There have been three successive socialist presidents of the council.
To gange world series MVP hvor han slog fire på hinanden følgendehome runs.
Twice world series MVP where he spanked four consecutive home runs.
Nå lad os spørge min væg af 374 på hinanden følgende månedens medarbejder priser.
Well, let's ask my wall of 374 consecutive employee-of-the-month awards.
Medlemmerne kan sidde i to på hinanden følgende mandatperioder.
The members may serve two successive terms.
I fremtiden skulle tidsserier bestående af mange på hinanden følgende år blive disponible.
In the future, time-series of many consecutive years should become available.
Sikkerhedsklausulen kan opdeles i fire på hinanden følgende etaper.
This safeguard clause can be broken down into four successive stages.
Det er enten 1. uge eller 2. uge i seks på hinanden følgende turneringer.
It is either 1st week or 2nd week in six consecutive tournaments.
Under en lyn udledning fælles vises der på omkring syv på hinanden følgende udledninger.
During a common lightning discharge there appear of about 7 successive discharges.
På hinanden følgende kort.
Cards in consecutive ranks.
På hinanden følgende kort i én kulør.
Cards in consecutive ranks in one suit.
Behandlingen kan gentages i højst 2 på hinanden følgende dage.
Treatment may be repeated for a maximum of two consecutive days.
Behandling kan gentages i højst 2 på hinanden følgende dage.
Treatment may be repeated for a maximum of two consecutive days.
Du behøver ikke at optjene point på hinanden følgende dage.
You don't have to earn points on consecutive days.
Imidlertid kan hypoglykæmi udvikle sig på hinanden følgende stadier.
However, hypoglycaemia may develop over sequential stages.
Jeg har nogle opkald placeret hos bureauet på hinanden følgende datoer.
I have some calls placed at the bureau on consecutive dates.
Den første til at tillade gående homeruns på hinanden følgende dage siden 1998.
The first guy to give up walk-off home runs on consecutive days since 1998.
Den elektroniske auktion kan finde sted i flere på hinanden følgende faser.
The electronic auction may take place in a number of successive phases.
Den elektroniske auktion kan finde sted i løbet af flere på hinanden følgende faser.
The electronic auction may take place in a number of successive phases.
Vind seks på hinanden følgende rio sitngo turneringer og bringe hjem en kæmpestor jackpot præmie starter på$ 25.000.
Win six consecutive rio sit'N' go tournaments and bring home a whopping jackpot
En sammenligning af to på hinanden følgende statuskonti viser ændringerne i passiver og nettoformue og ændringerne i aktiver.
Comparison of two successive balance sheets shows changes in liabilities and net worth and changes in assets.
Fire på hinanden følgende$ 50K craze turneringer med de samme 18 spillere vil ikke
Four consecutive $50K craze tournaments with the same 18 players will not
ydes hvis to eller flere på hinanden følgende gratis penge bonusser er blevet brugt efter busted depositum.
Instant cashback may not be granted if two or more consecutive free money bonuses have been used after busted deposit.
Derudover har på hinanden følgende formandskaber organiseret regelmæssige konsulære krisestyringsøvelser som har vist sig specielt værdifulde.
In addition, successive presidencies have organised regular consular crisis management exercises which have proved particularly valuable.

Results: 539, Time: 0.0442

Word by word translation


hinanden
- each other one another together
følgende
- following follows follow followed

S Synonyms of "på hinanden følgende"


successive
i træk
skiftende
flere
de forskellige
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More