SKRIDT I DENNE RETNING IN ENGLISH

What does skridt i denne retning mean in Danish

S Synonyms

Results: 224, Time: 0.1469

step in this direction (94) steps in this direction (32) moves in this direction (6) move in this direction (4)

Examples of using Skridt I Denne Retning in a sentence and their translations

Som et yderligere skridt i denne retning blev der udarbejdet to publikationer i 1996.
As a further step in this direction, two publications were produced in 1996.
Skridt i denne retning er allerede taget i visse foretagender.
Some moves in this direction have already been made in certain enterprises.
Rådets forslag er et vigtigt skridt i denne retning.
The council proposal is an important step in this direction.
Frankrig og italien havde også taget skridt i denne retning.
France and italy had also made moves in this direction.

Etableringen af det europæiske monetære system repræsenterede det første skridt i denne retning.
The establishment of the european monetary system represented the first step in this direction.
Fællesskabet har taget betydelige skridt i denne retning igennem de sidste 30 år.
The community has taken substantial steps in this direction over the last 30 years.
Desværre har kommissionen og rådet ikke taget egentlige skridt i denne retning.
Unfortunately, the commission and the council have not taken any decisive steps in this direction.
Det glæder mig at kommissionen har taget det første skridt i denne retning.
I am pleased that the european commission has made the first move in this direction.
Et forslag til våbenlovgivning resumé 2.1 er første skridt i denne retning.
A proposal on arms legislation(summary 2.1) is a first step in this direction.
Senest har ghana taget et stort skridt i denne retning.
Most recently ghana has taken a huge step in this direction.
Vi ved at de er i færd med at tage de første skridt i denne retning.
We know that you are taking the first steps in this direction.
Anvendelse af forurenerenbetaler-princippet vil være et vigtigt skridt i denne retning.
The application of the polluter pays principle would be a key step in this direction.
Agenturet fraråder yderligere ukoordinerede skridt i denne retning.
The agency advises against further uncoordinated steps in this direction.
Jeg håber at dette kun vil være det første skridt i denne retning.
I hope that this represents only the first step in this direction.
Vi opfordrer kommissionen til at tage de nødvendige skridt i denne retning.
We would ask the commission to take the necessary steps in this direction.
I dag tager vi et konstruktivt skridt i denne retning.
Today, we are taking a constructive step in this direction.
Den centrale regering og statsregeringen har allerede taget skridt i denne retning.
The central government and the state government have already taken steps in this direction.
I 1996 blev der taget nogle vigtige skridt i denne retning.
The year 1996 has seen some important steps in this direction: controls was considerably.
Godkendelsen af denne beslutning er et yderligere skridt i denne retning.
The approval of this resolution represents a further step in this direction.
Jeg mener atlula-regeringen har taget vigtige skridt i denne retning.
I think that the lula government has taken important steps in this direction.
I dette direktiv tager man visse skridt i denne retning.
This directive takes certain steps in this direction.
Lissabontraktaten er et skridt i denne retning.
The lisbon treaty is a step in this direction.
Det vi nu har foran os er et skridt i denne retning.
What we now have in front of us is a step in this direction.
Forslaget er et skridt i denne retning og derfor stemte jeg for det.
The motion is a move in that direction, which is why i voted for it.
Et skridt i denne retning er den planlagte udvidelse af STC.
A step in this direction is the planned development of STC.
Lad os tage det første skridt i denne retning i denne valgperiode.
Let us take the first step in that direction during this mandate.
Der er taget vigtige skridt i denne retning.
Important efforts have been made in that direction.
Richardhowitt's betænkning er et meget vigtigt skridt i denne retning.
Richard Howitt's report is a very important step along this path.
Jeg opfordrer derfor tyrkiet til forsat at tage konkrete skridt i denne retning.
I therefore urge turkey to continue to take concrete steps in that direction.
Denne betænkning er efter min mening et første vigtigt skridt i denne retning.
This report is, i think, a first important step in that direction.

Results: 224, Time: 0.1469

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "skridt i denne retning"


"Skridt i denne retning" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More