TIL DET EUROPÆISKE RÅD IN ENGLISH

Translation of Til Det Europæiske Råd in English

Results: 318, Time: 0.0256

to the european council (237) to the EU council (3)

Examples of using Til Det Europæiske Råd in a sentence and their translations

O rapport fra rådet til det europæiske råd omnarko­tika dok. 12254/2/97 REV 2.
O report by the council to the european council on jdrugs doc.
Rapport til det europæiske råd om den europæiske beskæftigelsespagt.
Report to the european council on the european employment pact.
Foreløbig rapport til det europæiske råd.
Interim report to the european council.
Rapport til det europæiske råd.
Report to the european council.

Fremsendt til det europæiske råd den 17. juni.
Forwarded to the european council on 17 june.
Energi: fællesskabsinitiativ meddelelse til det europæiske råd fra kommissionen:ef-bull.
Energy: community initiative- commission statement to the european Council: bull.
Hvidbog fra kommissionen til det europæiske råd.
White paper from the commission to the european council.
Anbefalinger til det europæiske råd.
Recommendations to the european council.
Europa og det globale informationssamfund-henstillinger til det europæiske råd 1994.
Europe and the global information society, recommendations to the european council, 1994.
Rapport fra hr. leo tindemans til det europæiske råd.
Report by mr leo tindemans to the european council.
Hvilket budskab sender parlamentet under disse omstændigheder til det europæiske råd?
In these circumstances, what message should parliament be sending to the european Council?
Meddelelser til det europæiske råd fra kommissionen.
Commission memoranda to european council.
Wammen scenen er sat til det europæiske rådeu2012.dk.
Minister Wammen: the stage is now set for the european council eu2012.dk.
Mine sidste ord går derfor til det europæiske råd.
I therefore address my last words to the council.
De tager om lidt til det europæiske råd.
You are due to leave shortly for the european council.
Pressemeddelelse wammen scenen er sat til det europæiske råd.
Press release minister Wammen: the stage is now set for the european council.
Wammen scenen er sat til det europæiske råd.
Minister Wammen: the stage is now set for the european council.
D rapport fra rådet til det europæiske råd omeu's udvidelse og agenda 2000 dok. 13241/97.
Π report by the council to the european council on enlargement and agenda 2000 doc. 13241/97.
Kommissionen sendte tre memoranda til det europæiske råd til samlingen i bruxelles den 29. og 30. marts.
The commission sent three memoranda to the european council for its meeting in brussels on 29 and 30 march.
Jeg aflægger rapport til det europæiske råd om det igangværende arbejde efter det uformelle topmøde.
I will report to the european council on the work under way following the informal summit.
Meddelelse fra kommissionen til det europæiske råd om en strategi til integrering af miljøbeskyttelseskravene i eu­politikken.
Commission communication to the european council on a strategy for integrating environment into EU policies.
Det er den besked som vi vil overbringe til det europæiske råd gennem dem hr. formand.
This is the message that we wish to send to the european council through you, mr president.
Europa-parlamentets beslutning om kommissionens rapporter til det europæiske råd bedre lovgivning 1998 og bedre lovgivning 1999A5-0269/2000.
European parliament resolution on the commission reports to the european Council: better lawmaking 1998/1998 A5-0269/2000.
Denne beslutning vil sende et stærkt budskab til det europæiske råd når det mødes den 17. og 15. december 2010.
This resolution will send a strong message to the european council when it meets on 16 and 17 december 2010.
Meddelelse fra kommissionen til det europæiske råd i dublin den 25. og 26. juni 1990.
Communication from the commission to the european council in dublin on 25 and 26 june 1990.
Rådets beretning til det europæiske råd om den europæiske unions holdning med henblik på mødetasien-europabull.
Council report to the european council on the european Union's position on the asia-europe meeting: bull.
Rapport fra kommissionen om oprettelse af en europæisk fond fremsendt til det europæiske råd den 17. november 1977.
Commission report on the establishment of a european foundation sent to the european council on 17 november 1977.
Jeg ser frem til rapporten fra formanden for det europæiske råd til det europæiske råd på torsdag.
I am looking forward to the report of the president of the european council to the european council on thursday.
Selv er jeg ude af stand til at begribe deres redegørelser i forhold til det europæiske råd.
I for one am unable to fathom your reports in relation to the european council.
Hr. rivellini foreslår at udsætte decharge til det europæiske råd for at give mulighed for yderligere samråd mellem rådet ogeuropa-parlamentet om dechargeproceduren.
Mr rivellini proposes to postpone the discharge of the european council in order to leave room for further consultation between the council and the european parliament concerning the discharge procedure.

Results: 318, Time: 0.0256

Word by word translation


det
- it what it… it。
europæiske
- european pean
råd
- council advice counsel afford councils
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More