CONCURRENTIEVERMOGEN EN WERKGELEGENHEID IN ENGLISH

Translation of Concurrentievermogen en werkgelegenheid in English

S Synonyms

Results: 511, Time: 0.0366

Examples of using Concurrentievermogen en werkgelegenheid in a sentence and their translations

Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid.
Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid( EFRO; ESF) en europese territoriale samenwerking EFRO.
Regional competitiveness and employment(ERDF; ESF) and european territorial co-operation ERDF.

Competitiveness and jobs

ICT draagt bij tot productiviteit, groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid.
ICT contributes to productivity, growth, competitiveness and jobs.
Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid": deze prioriteit zal de huidige doelstellingen 2 en 3 voor de rest van het grondgebied van de unie vervangen;
A priority of"regional competitiveness and jobs" replacing the current objectives 2 and 3 for the rest of the EU's territory;
Concurrentievermogen en werkgelegenheid in de ijzer- en staalindustrie 6 en 7 mei.
Steel: competition and employment 6 and 7 may.
De commissie praat te beperkt over concurrentievermogen en werkgelegenheid.
The commission speaks too narrowly of competition and employment.

Competitiveness & employment

Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid.
Regional competitiveness & employment.
Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid EFRO.
Regional competitiveness & employment ERDF.
Other sentence examples
Rcw-regio's regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid.
Regional competitiveness and employment regions.
Wij zullen de doelstellingen aangeven: technologie, concurrentievermogen en werkgelegenheid, uitvoer­baarheid.
We shall state our objectives: technology, competitivity and employment and feasibility.
Voltooiing van het europees fonds voor regionale ontwikkeling( EFRO)- regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid.
Completion of european regional development fund(ERDF)- regional competitiveness and employment.
De eengemaakte markt is een cruciale hefboom voor concurrentievermogen en werkgelegenheid.
The single market is a key lever for competitiveness and employment.
Operationeel programma voor zuid-nederland2007-2013" in het kader van de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid.
Operational programme south 2007-2013" under the regional competitiveness and employment objective.
Innovatie is een drijvende kracht achter concurrentievermogen en werkgelegenheid.
Innovation is a driving force behind competitiveness and employment.
Witboek- groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid.
White paper on growth, competitiveness and employment.
De uitdagingen van concurrentievermogen en werkgelegenheid.
The challenges of competitiveness and employment.
Regio's die in aanmerking komen voor de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid.
Regions eligible for the regional competitiveness and employment objective.
De invloed van OTO op economisch concurrentievermogen en werkgelegenheid;
Impact of RTD on economic competitiveness and employment.
Witboek over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid.
White paper on growth, competitiveness and employment.
Bijdrage van het mededingingsbeleid aan groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid.
The contribution of competition policy to growth, competitiveness and employment.
Anderzijds worden verschillende maatregelen vermeld in het witboek inzake groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid.
Furthermore, several measures are mentioned in the'white paperotr growth, competitiveness and employment.
Witboek van de EU inzake groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid.
EU white paper on growth, competitiveness and employment.
Concurrentievermogen en werkgelegenheid als uitgangspunt.
Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid ESF.
Regional competitiveness & employment ESF.
Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in de farmaceutische sector.
Growth, competitiveness, employment in the pharmaceutical sector.
De EU zou zich vooral moeten bezighouden met concurrentievermogen en werkgelegenheid.
The EU should concentrate instead on competitivity and jobs.
Bijdrage van het mededingingsbeleid aan groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid.
The contri, bution of cornpetition policy to growth, co, m petitiveness and employrrnent.
De doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid bestrijkt alle zones van de europese unie die niet in aanmerking komen voor de convergentiedoelstelling.
The regional competitiveness and employment objective covers all the areas of the european union not eligible for the convergence objective.
Concurrentievermogen en werkgelegenheid, zoals uiteengezet in het witboek van de commissie van december 1993.
Competitiveness and employment as set out in the Commission's white paper of december 1993.
Elke hervorming moet nauwgezet worden bekeken vanuit het oogpunt van concurrentievermogen en werkgelegenheid.
Any reform needs to be carefully considered from the points of view of competitiveness and employment.

Results: 511, Time: 0.0366

See also


van werkgelegenheid en concurrentievermogen
of employment and competitiveness
de doelstellingen concurrentievermogen en werkgelegenheid
the goals of competitiveness and employment
de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid
regional competitiveness and employment objective
op de werkgelegenheid en het concurrentievermogen
on employment and competitiveness
het regionaal concurrentievermogen en de werkgelegenheid
regional competitiveness and employment
onder de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid
under the regional competitiveness and employment objective
voor de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid
for the regional competitiveness and employment objective
het concurrentievermogen en de werkgelegenheid te bevorderen
foster competitiveness and employment to promote competitiveness and employment
de doelstellingen convergentie en regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid
the convergence and regional competitiveness and employment objectives
het concurrentievermogen en de werkgelegenheid door de integratie
competitiveness and employment by incorporating
het concurrentievermogen en de werkgelegenheid en voor het waarborgen
competitiveness and employment , and for ensuring
komen in aanmerking volgens de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid
are eligible under the regional competitiveness and employment objective

Word by word translation


concurrentievermogen
- competitiveness competitive competiveness competitivity COCOM
werkgelegenheid
- employment jobs job

S Synonyms of "concurrentievermogen en werkgelegenheid"


"Concurrentievermogen en werkgelegenheid" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More