DE LOKALE GEMEENSCHAPPEN IN ENGLISH

Translation of De lokale gemeenschappen in English

Results: 173, Time: 0.0679

local communities local community

Examples of using De lokale gemeenschappen in a sentence and their translations

Gebrekkige integratie in de lokale gemeenschappen;
Lack of integration with local communities.
Het effect van actie 5 op de lokale gemeenschappen is waarneembaar op verschillende niveaus.
The impact of action 5 on local communities happens at several different levels.
Ook wordt veel belang gehecht aan de rol van de burger en de lokale gemeenschappen.
Particular attention is also given to the involvement of citizens and local communities.
Een functionerend maatschappelijk en cultureel bestel in de lokale gemeenschappen.
A functioning social and cultural system in local communities.
Zij werden vertrouwd door de lokale gemeenschappen zoals onze leider, joshua kangombe.
They were trusted by the local communities like our leader, joshua kangombe.
De lokale gemeenschappen kregen te maken met bevolkingsverlies, economische neergang en armoede.
The local communities had to cope with population loss, economic decline and poverty.
Informatie voor de lokale gemeenschappen die te maken krijgen met degenen die in het land
Information for local communities who will be interacting with those being received in the host country.
Dit vrij afgelegen en harde landschap stelt de lokale gemeenschappen wel voor grote uitdagingen en plattelandsarmoede is er wijdverspreid.
However, this relatively remote and testing landscape presents major challenges to local communities and there is widespread rural poverty.
We moeten de lokale gemeenschappen machtigen om volledig betrokken te zijn in zowel het ontwerp
We must empower local communities to be totally involved in both the design and the
dergelijke programma's een wisselwerking tussen de onderwijs­ en opleidings­instellingen en de lokale gemeenschappen kunnen omvatten.
could include inter action between education and training institutions and local communities.
gefungeerd voor het creëren van nieuwe mogelijkheden voor de lokale gemeenschappen en voor het revitaliseren van hun ontwikkeling.
as a catalyst in re-energising the potential and development of local communities.
is opgedaan, ten dienste stellen van de civil society en de lokale gemeenschappen.
in international cooperation for the benefit of civil society and local communities.
dergelijke programma's een wisselwerking tussen de onderwijs- en opleidingsinstellingen en de lokale gemeenschappen kunnen omvatten.
programmes could include interaction between education and training institutions and local communities.
De inbreuk op het lokale ecosysteem had ook een ontwrichtend socio-economisch effect op de lokale gemeenschappen rondom het meer.
The alteration of the native ecosystem had disruptive socioeconomic effects on local communities bordering the lake.
Ik geloof dat we ook op moeten komen voor de specifieke belangen van de lokale gemeenschappen.
therefore also call for protection of the specific interests of local communities.
In een vier maal vier voertuig stappen, wilde dieren verontrusten, afbreuk doen aan de lokale gemeenschappen.
Going in a four-by-four vehicle, disturbing wild creatures, impinging on local communities.
Dit is een belangrijk punt van zorg voor de lokale gemeenschappen en voor de niet-gouvernementele organisaties, zoals de forumbijeenkomst op 12
This is a major concern of local communities and non-governmental organisations. the forum that was held in marseilles
De rol van de lokale gemeenschappen, met inbegrip van vrouwen en inheemse bevolkingsgroepen, is bij het
The role of the local communities including women and indigenous peoples is vital in forest management.
En dan de lokale gemeenschappen overal in het land en overal ter wereld ...toch?
And then local communities all over the country and all over the world, right?
Het is belangrijk dat via europees en nationaal beleid de lokale gemeenschappen een kader wordt geboden om problemen duurzaam op te lossen.
policy is that when challenged, the local community will have channels that can be activated to ensure a long-term solution.
met het oog op het handhaven van de banden tussen de lokale gemeenschappen in de landen van herkomst en hun emigranten;
Development of actions aimed at maintaining links between the local communities in the country of origin and their emigrants;
het er niet in zou slagen om het leven van de lokale gemeenschappen te verbeteren.
fail if it doesn't work to improve the lives of the local communities.
Met' anders' bedoel ik ook dat de lokale gemeenschappen betrokken moeten zijn bij onze inspanningen om het land weer op te bouwen.
efforts to rebuild the country must involve, i would say, the local communities.
Leden van de lokale gemeenschappen geven aan dat vis en water in de regio niet
Members of native communities in the affected region say the fish and drinking water
Zij zal het vredesproces steunen met ontwikkelingshulp aan de lokale gemeenschappen zodra de hulpverleners van buitenaf daar min of meer veilig naartoe kunnen.
process by aiding development intended for local communities, as soon as security conditions allow external aid to pass through.
zien dat een goede relatie tussen de lokale gemeenschappen en de opvangcentra van belang is om racisme en vreemdelingenhaat uit te bannen.
Day-to-day practice shows that a good relationship between the local communities and the reception centres is important for the purpose of
belang voor de economische ontwikkeling van de lokale gemeenschappen, ofschoon ze onder aanzienlijke druk staan.
These resources are of crucial importance for the economic development of the local communities, although they are under significant pressure.
te spreken met de plaatselijke bewoners en de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen.
chiapas to talk to the indigenous people and representatives of local society.
De opvang van asielzoekers is een kwestie die rechtstreeks de lokale gemeenschappen en opvangcentra in hun buurt aanbelangt.
The reception of applicants for asylum is the direct concern of the local communities and the reception centres located in their areas.
niet windmolenparken van grote ondernemingen, waarvan de meerwaarde de lokale gemeenschappen niet ten goede komt.
large corporations, the added value of which does not benefit the local communities.

Results: 173, Time: 0.0679

Word by word translation


de
- only one of de
lokale
- local topical locals
gemeenschappen
- communities com munities community

S Synonyms of "de lokale gemeenschappen"


plaatselijke gemeenschappen

"De lokale gemeenschappen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More