DE STEMMING IN DE COMMISSIE IN ENGLISH

Translation of De Stemming In De Commissie in English

Results: 286, Time: 0.0537

vote in the committee (54) the vote in the committee (46) the vote in the committee on (21) votes in the committee (4) the votes in the committee (4)

Examples of using De Stemming In De Commissie in a sentence and their translations

De stemming in de commissie was duidelijk.
Het is een vergetelheid geweest bij de stemming in de commissie.
It was due to an oversight during the vote in committee.
De stemming in de commissie regionaal beleid was werkelijk van fundamenteel belang.
The vote within the committee on regional policy was truly significant.
De stemming in de commissie is prima verlopen en heeft de ontwerprichtlijn verbeterd.
We had an extremely good vote in the committee, which improved the proposal for a directive.

Dat beleid is opgeofferd tijdens de stemming in de commissie juridische zaken.
This line was sacrificed at the vote in the committee on legal affairs and the internal market.
Het lijkt er ook op dat de stemming in de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling op 82 procent uitkwam, zelfs met de 17 grote compromissen die ze heeft gecreëerd.
It also appears that the vote in the committee on agriculture and rural development came to 82%, even with the 17 major compromises it has created.
Voor de stemming in de commissie beschikten we namelijk niet over de duitse vertaling van de amendementen.
Before the vote in the committee, we did not have the german translation of the amendments before us.
In de duitse versie, die ik pas na de stemming in de commissie ontvangen heb, staat nu:„ wat iedere discriminatie opheft.
The german version, which i only received after the vote in the committee, now says:'which removes every discrimination.
De sociale partners hebben zich niet vergist toen zij de parlementariërs waarschuwden bij de stemming in de commissie regionaal beleid.
The social partners made no mistake, when they warned their meps at the vote in the committee on regional policy, transport and tourism.
Wij zijn het niet eens met de stemming in de commissie over het in reserve plaatsen van een bedrag.
We do not agree with the vote in committee about putting an amount in reserve.
De resultaten van de stemming in de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid waren over het algemeen positief.
The results of the vote in the committee on the environment, public health and food safety were on the whole positive.
Ook deze voorstellen zijn bij de stemming in de commissie verworpen, hoewel ze duidelijk in het belang zijn van culturele organisaties.
These proposals were overturned in the committee vote, although they are clearly in the interests of cultural organisations.
Na verificatie van de marges blijft er na de stemming in de commissie in rubriek 3b een marge van 1 775 000 euro over.
After verification of the margins, the vote in committee left a margin of EUR 1 775 000 in heading 3b.
De stemming in de commissie was voor ons niet bevredigend omdat een aantal goede amendementen die wij hadden ingediend, niet zijn aangenomen.
We found the vote in committee unsatisfactory on the grounds that a number of sound amendments we had tabled were not adopted.
Na de stemming in de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken is de regeling aanzienlijk verwaterd.
Following the vote in the committee on civil liberties, justice and home affairs, the scheme has been watered down significantly.
Na de stemming in de commissie zijn er echter wel enkele positieve punten opgenomen waarmee het verslag aanzienlijk is verbeterd.
After the vote in committee, however, a number of positive points were included which improved the report considerably.
Bij de stemming in de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling werden alle amendementen verworpen die deze twee productiewijzen door elkaar haspelen.
During the vote in the committee on agriculture, all amendments which sought to merge these two types of production were rejected.
Helaas is hiervan weinig overgebleven na de stemming in de commissie economische en monetaire zaken, hoewel kritische woorden geen overbodige luxe zijn.
Lamentably, though, little remains of them following the vote in the committee on economic and monetary affairs, although words of criticism would seem necessary to say the least.
De stemming in de commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid is het resultaat geweest van veel brede discussie en aanpassing.
The voting in the committee on Women's rights and gender equality was the result of much wide-ranging discussion and accommodation.
Het doet mij buitengewoon deugd dat de uitslag van de stemming in de commissie zo nauw aansluit op onze standpunten.
I am delighted that the result of the vote in committee clearly reflects our position.
De stemming in de commissie was duidelijk: een symbolisch bedrag op de begrotingspost en 50 miljoen ecu in de reserve.
The vote in committee was straightforward. it is a token entry on the line and ECU 50m in reserve.
Deze geest, dit algemene evenwicht- dat nog versterkt werd door de stemming in de commissie- moet als leidraad dienen voor de stemming in de plenaire vergadering van morgen.
This spirit, this overall balance reinforced by the vote in committee, must guide tomorrow's vote in plenary.
Zoals u aan de stemming in de commissie industrie, onderzoek en energie kunt zien, hebt u steun van het europees parlement.
As you can see from the voting in the committee on industry, research and energy, you have support from the european parliament.
De uitslag van de stemming in de commissie landbouw van 31 maart is hier een weerspiegeling van.
The result of the vote in the committee on agriculture and rural development on 31 march meets these requirements.
Bij de stemming in de commissie hebben we de nadruk gelegd op wetten die de elektronische handel gaan reguleren en een grotere samenwerking met de consument beogen.
In the vote in committee we put great emphasis on codes for regulating industry and for greater consumer cooperation.
Het is jammer dat die informatie bij de stemming in de commissie nog niet beschikbaar was.
It is highly regrettable that this information was not available for the vote in committee.
Ik was tevreden met de uitkomst van de stemming in de commissie vervoer en toerisme.
I was pleased with the outcome of the vote in the committee on transport and tourism.
Nog vóór de stemming in de commissie, toen collega vanhecke de tekst van het verslag nog niet mocht inkijken, werd de inhoud besproken op de vlaamse openbare televisie.
Even before the vote in committee, when mr vanhecke was not allowed to learn the content of the report, it was discussed on flemish public television.
Na de stemming in de commissie visserij en gedurende het spaanse voorzitterschap onderhandelde ik met de raad over het initiatief.
Following the vote in the committee on fisheries and during the spanish presidency, i negotiated the initiative with the council.

Results: 286, Time: 0.0537

See also


de stemming in de commissie milieubeheer
the vote in the committee on the environment
de stemming in de commissie landbouw
the vote in the committee on agriculture
de stemming in de commissie was
vote in committee was
de stemming in de commissie visserij
vote in the committee on fisheries
aan de stemming in de commissie
the vote in the committee on
de stemming in de commissie juridische zaken
vote in the committee on legal affairs
de stemming in de commissie buitenlandse zaken
vote in the committee on foreign affairs
de uitslag van de stemming in de commissie
result of the vote in the committee on
de stemming over het verslag in de commissie
the vote on the report in the committee
de stemming in de commissie interne markt en consumentenbescherming
vote in the committee on the internal market and consumer protection

Word by word translation


de
stemming
- vote mood ballot voting voted
de
commissie
- commission committee committees commissions commissioned
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More