HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN IN ENGLISH

Translation of Het doel van deze richtlijn in English

Results: 245, Time: 0.0991

purpose of this directive aim of this directive the objective of this directive
doel van deze richtlijntoepassing van deze richtlijnzin van deze richtlijn
doel van deze richtlijndeze richtlijn beoogtdoelstelling van deze richtlijn
doelstelling van deze richtlijndoel van deze richtlijndeze richtlijn beoogt

Examples of using Het doel van deze richtlijn in a sentence and their translations

Het doel van deze richtlijn is te komen tot een hoog niveau van consumentenbescherming.
The objective of this directive is to achieve a high level of consumer protection.
Verdere bureaucratisering zou tegen het doel van deze richtlijn indruisen!
Extra red tape would be contrary to the aims of this directive!
Dat afdoende maatregelen genomen zullen worden om het doel van deze richtlijn te bereiken.
That adequate measures will be taken to attain the aims of this Directive.
Het doel van deze richtlijn was de efficiency van het spoorwegstelsel te verhogen en het
The aim of this Directive was to improve the efficiency of the railway system and
Het doel van deze richtlijn is de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
The objective of this Directive is to approximate the laws, regulations and administrative provisions of
Ik wil eraan herinneren dat, zoals reeds is gezegd, verkeersveiligheid het doel van deze richtlijn is.
I would remind you, as has already been mentioned, of the aim of this directive, which is road safety.
Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van een aanzienlijke stijging van het aandeel
The objective of this Directive is to promote a significant increase in the share of
waarin is aangegeven welke nationale maatregelen zullen worden genomen om het doel van deze richtlijn te bereiken.
out the national measures to be taken to achieve the aim of this Directive.
Het doel van deze richtlijn is de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
The objective of this Directive is to approximate the laws, regulations and administrative provisions of
Het doel van deze richtlijn is de verbetering van het recht op informatie en op
The purpose of the Directive is to improve the right to information and to consultation
Tot slot zou ik er nog op willen wijzen, dat het doel van deze richtlijn niet alleen van economische maar ook van culturele aard dient te zijn.
Finally, I want to point out that the objective of the directive should be cultural as well as economic.
Gezien het doel van deze richtlijn acht het Comité de opgesomde regels voor het bedrijfseconomisch toezicht noodzakelijk.
Bearing in mind the objective of the Directive, the Committee considers that the prudential rules listed are necessary.
Het doel van deze richtlijn is de bevolking van de EU in de huishoudelijke omgeving
The purpose of the Directive is to protect EU public against unwanted noise in the
Het doel van deze richtlijn had moeten zijn om meer concurrentie in Europa te creëren
The aim of the directive should have been to create greater competition in Europe, assisting
Het doel van deze richtlijn is niet een nieuw orgaan op te richten, maar een
The aim of this directive is not to set up a new office, but to
Het doel van deze richtlijn is de energie-efficiëntie bij eindgebruik in de lidstaten op de
The purpose of the Directive is to make cost-effective improvements to energy end-use efficiency in Member States.
Het doel van deze richtlijn, waarbij Richtlijn 70/156/EEG wordt gewijzigd, is de verbetering van de
The purpose of the directive, which amends directive 70/156/EEC, is to improve pedestrian and vehicle
waarin is aangegeven welke nationale maatregelen zullen worden genomen om het doel van deze richtlijn te bereiken.
out the national measures to be taken to achieve the aim of the Directive.
Het doel van deze richtlijn is veiligheidsnormen vast te stellen voor nieuwe en, voorzover deze
The purpose of this Directive is to lay down safety standards for seagoing fishing vessels
Het doel van deze richtlijn is vooral het voorkomen van de triviale octrooien die er
The key aim of this directive is to put a stop to the trickle of trivial
Het doel van deze richtlijn is bij te dragen tot verhoging van de luchtverkeersveiligheid door
The purpose of this directive is to contribute to the improvement of air safety by
Mijnheer de Voorzitter, het doel van deze richtlijn, namelijk het vervoer van dieren onder waardige omstandigheden, verdient
Mr President, the objective of this Directive, which is to ensure that animals are transported in dignified
Het doel van deze richtlijn is een recht op gezinshereniging in te stellen ten behoeve
The purpose of this Directive is to establish a right to family reunification for the
Het doel van deze richtlijn is de milieueffectiviteit van door luchthavens toegepaste geluidsheffingen te verbeteren
The aim of this Directive is to enhance the environmental effectiveness of noise charges levied
Het doel van deze richtlijn tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG is de uitbreiding van de
The aim of this directive amending Directive 95/18/EC is to extend the provisions of that
Het doel van deze richtlijn, die binnen 2 jaar door de lidstaten moet worden geïmplementeerd,
The purpose of this directive, which the Member States have to implement within 2 years,
Het doel van deze richtlijn is te garanderen dat over grensoverschrijdende inkomsten uit spaargelden in
The objective of this Directive is to ensure that cross-border savings income in the form
Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel is het doel van deze richtlijn de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van
In accordance with the precautionary principle, the objective of this Directive is to approximate the laws, regulations and administrative provisions of
Aangezien het doel van deze richtlijn de codificatie van gescheiden stukken wetgeving is, met voordelen voor
Given that the purpose of this directive is the codification of previously disparate pieces of legislation, with
Een belangrijk middel om het doel van deze richtlijn te verwezenlijken, is de goede werking van deze regelingen te
One important means to achieve the aim of this Directive is to guarantee the proper functioning of these mechanisms, until

Results: 245, Time: 0.0991

Word by word translation


het
- it it… ==it
doel
- purpose goal aim objective target
deze
- this these those such them
richtlijn
- directive guideline directives guidelines ­directive

S Synonyms of Het doel van deze richtlijn


deze richtlijn beoogt
doelstelling van deze richtlijn
toepassing van deze richtlijn
zin van deze richtlijn
kader van deze richtlijn

Het doel van deze richtlijn in different Languages